П Р О Т О К О Л

 

Година 2019                                                                                         Град Провадия

 

Провадийският районен съд                                                                          І състав

 

На четиринадесети март                                Година две хиляди и деветнадесета

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. МИХАЙЛОВ

 

Секретар: М. М.

Прокурор: Атанас Христов

Сложи за разглеждане докладваното от председателя

НОХД № 21 по описа за 2019 година

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ПРОВАДИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА, редовно призовани, се представляват от прокурор Атанас Христов.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Т.Т., редовно призован, се явява лично.

За подсъдимия се явява адв. Р.Т.С. ***, определена от АС при АК Варна за служебен защитник.

Съдът като взе предвид, че съобразно разпоредбата на чл. 94, ал. 1, т. 6 от НПК защитата на подсъдимия е задължителна и на основание чл. 25, ал. 1 от ЗПП,

О П Р Е Д Е Л И:

 

 НАЗНАЧАВА за служебен защитник на подсъдимия Д.Т.Т.   адв. Р.Т.С.,*** по реда на ЗПП.

Съдът поиска становище от страните по хода на разпоредителното заседание:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДСЪДИМИЯТ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. Т.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

Съдът намира, че не съществуват процесуални пречки по хода на разпоредителното заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ

 

Съдът пристъпва към изслушване на лицата по чл. 247б, ал. 1 и ал. 2 НПК по всички въпроси, посочени в чл. 248, ал. 1 НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство. В хода на ДП не са допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия и на пострадалите. Налице са предпоставките за разглеждане на делото по реда на Глава XXІX от НПК, поради което и защитата на подсъдимия е задължителна. Не са налице предпоставки делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач или тълковник. Не са налице основания за изменението на мярката за неотклонение и същата следва да се потвърди. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

АДВ. Т.: Считам, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство. В хода на ДП не са допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия и на пострадалите. Налице са предпоставките за разглеждане на делото по реда на Глава XXІX от НПК, поради което и защитата на подсъдимия е задължителна. Не са налице предпоставки делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач или тълковник. Не са налице основания за изменението на мярката за неотклонение и същата следва да се потвърди. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

 

ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам това, което каза защитника ми.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и материалите по делото намира следното:

Делото е образувано по внесен обвинителен акт за престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК и по правилата на чл. 35 и чл. 36 НПК е подсъдно на Районен съд – Провадия. Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство. По делото не са допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия или на пострадалия. Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на Глава XXІX от НПК с оглед становището на защитата и на подсъдимия, че желаят делото да бъде разгледано по посочения процесуален ред. Осигурена е задължителната защита на подсъдимия. Не са налице основания делото да се гледа при закрити врата, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се назначава защитник, вещо лице, преводач или тълковник и да се извършват съдебни следствени действия по делегация. Не са налице основания за изменението на мярката за неотклонение на подсъдимия и същата следва да бъде потвърдена.

По делото не се направиха искания за събиране на нови доказателства и на този етап такива не е наложително да бъдат ангажирани и според съда.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 248, ал. 5 НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ КОНСТАТИРА допуснати в хода на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия и на пострадалия.

Определението по чл. 248, ал. 1, т. 3 и т. 6 НПК подлежи на жалба или протест в седемдневен срок пред Окръжен съд – Варна по реда на Глава ХХІІ от НПК.

 

Съдът, с оглед становището на страните за разглеждане на делото по реда на Глава XXІX от НПК, намира че следва да пристъпи към изслушване на страните по повод направеното искане за внасяне на споразумение за прекратяване на производство на основание чл. 252, ал. 1 НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Със защитата на подсъдимия сме постигнали споразумение по реда на чл. 384 от НПК, за прекратяване на наказателното производство, като на подсъдимия да се определи наказание

ГЛОБА в размер на  по 500,00 лв. за всяко едно от престъпленията.

 

Считам, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което моля да го одобрите.

 

АДВ. Т.: Моля да одобрите споразумението ни с прокуратурата. Считам, че договореното не противоречи на закона и морала и следва да се одобри.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно ще го подпиша.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и материалите по бързо производство № 294/2018 г. по описа на РУ - Провадия,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да се впише в съдебния протокол следното съдържание на окончателно

 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

 

І. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

- за обвинението – АТАНАС ХРИСТОВ, прокурор при Районна Прокуратура - Провадия,

- за защитата на подсъдимия -  адв. Р.Т. ***,

- подсъдимият Д.Т.Т.;

ІІ. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Наказателното производство по НОХД № 21/2019 г. по описа на РС Провадия, образувано от съда на 23.01.2019 г. по внесен на 22.01.2019 г. обвинителен акт по бързо производство № 294/2018 г. по описа на РУ - Провадия, водено срещу Д.Т.Т.;

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Страните се съгласяват, че:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Т.Т., с ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.10.2018 г. в гр. *******, обл. Варненска, като управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Ситроен Ц4“, с рама № VF7LARHRH74713265, си служил с табели с регистрационен номер ***, издадени за друго МПС – за лек автомобил марка „Опел Астра“ с рама № W0L000051P2686045 - престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК.

За деянието, на основание чл. 345, ал. 1, вр. чл. 54 от НК подсъдимият приема да му се наложи наказание ГЛОБА в размер на 500,00 лв.

СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 25.10.2018 г. в гр. ***, обл. Варненска, като управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Ситроен Ц4“, с рама № VF7LARHRH74713265, който не е регистриран по надлежният ред - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

 

За деянието, на основание чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 54 от НК подсъдимият приема да му се наложи наказание ГЛОБА в размер на 500,00 лв.

На основание чл. 23 НК съдът определя едно общо най тежко наказание а именно ГЛОБА в размер на 500,00 лв. 

На основание чл. 112, ал. 1 НПК вещественото доказателство по делото  2 бр. табели с рег*** предадени с протокол за доброволно предаване от 25.10.2018 г. да се отнемат в полза на държавата  и да се изпратят в Сектор „Пътна полиция“  при  ОД на МВР Варна.

 

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия приема да заплати направените по делото разноски на фаза досъдебно производство в размер на 12.90 лева (дванадесет лева и 90 ст.) в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Варна.

 

 

ПРОКУРОР:                                                           ЗАЩИТНИК:

Атанас Христов                                адв. Р.Т.

 

 

ПОДСЪДИМИЯТ: Съгласен съм със споразумението и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

 

                                                           ПОДСЪДИМ:

                                                                       Д.Т.Т.

 

Съдът намира, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по делото - прекратено, поради което и на основание чл. 384, ал. 1 и чл. 24, ал. 3 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, при вписаните в настоящия съдебен протокол условия.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 21/2019 г. по описа на РС Провадия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

Протоколът написан в с. з., което приключи в 10.25 ч.

 

                                                  Районен съдия:

                                                                                              Секретар: