П Р О Т О К О Л

 

Година 2019                                                                                         Град Провадия

 

Провадийският районен съд                                                                         І състав

 

На двадесет и шести февруари                     Година две хиляди и деветнадесета

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Я.С.С.И.

 

Секретар: И. В.

Прокурор: Пресиян Георгиев

Сложи за разглеждане докладваното от председателя

НОХД № 5 по описа за 2019 година

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ПРОВАДИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА, редовно призовани, се представляват от прокурор Пресиян Георгиев.

ПОДСЪДИМАТА Д.Й.Р., редовно призована, се явява лично и с адв. Г. Г. АК Варна, редовно упълномощена и приета от съда от днес.

 

Съдът поиска становище от страните по хода на разпоредителното заседание:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. Г.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДСЪДИМАТА: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

Съдът намира, че не съществуват процесуални пречки по хода на разпоредителното заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ

 

Съдът пристъпва към снемане на самоличността на подсъдимата.

ПОДСЪДИМАТА Д.Й.Р., с ЕГН: **********, родена на *** ***, с постоянен адрес ***, копанарка, българска гражданка, с основно образование, омъжена, неосъждана, в отпуск по майчинство. Без родство със страните по делото.

 

На основание чл. 272, ал. 4 НПК Председателя на състава провери връчени ли са преписите и съобщенията по чл. 247б от НПК и констатира, че подсъдимата  е получила своевременно препис от обвинителния акт и разпореждането на 06.02.2019 г.

На основание чл. 274, ал. 1 НПК съдът разясни на страните правото им на отвод.

На основание чл. 274, ал. 2 НПК съдът разясни на страните правата им, предвидени в НПК.

Искания в тези насоки не постъпват.

 

Съдът пристъпва към изслушване на лицата по чл. 247б, ал. 1 и ал. 2 НПК по всички въпроси, посочени в чл. 248, ал. 1 НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство. В хода на ДП не са допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимата и на пострадалата. Налице са предпоставките за разглеждане на делото по реда на Глава ХХІХ от НПК, поради което и защитата на подсъдимата е задължителна. Не са налице предпоставки делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач или тълковник. Не са налице основания за изменението на мярката за неотклонение и същата следва да се потвърди. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

 

АДВ. Г.: Считам, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство. В хода на ДП не са допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимата и на пострадалата. Налице са предпоставките за разглеждане на делото по реда на Глава XXІX от НПК, поради което и защитата на подсъдимата е задължителна. Не са налице предпоставки делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач или тълковник. Не са налице основания за изменението на мярката за неотклонение и същата следва да се потвърди. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

 

ПОДСЪДИМАТА: Поддържам това, което каза защитника ми.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и материалите по делото намира следното:

Делото е образувано по внесен обвинителен акт за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 НК и по правилата на чл. 35 и чл. 36 НПК е подсъдно на Районен съд – Провадия. Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство. По делото не са допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимата или на пострадалата. Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на Глава XXІX от НПК с оглед становището на защитата и на подсъдимата, че желаят делото да бъде разгледано по посочения процесуален ред. Осигурена е задължителната защита на подсъдимата. Не са налице основания делото да се гледа при закрити врата, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се назначава защитник, вещо лице, преводач или тълковник и да се извършват съдебни следствени действия по делегация. Не са налице основания за изменението на мярката за неотклонение на подсъдимата и същата следва да бъде потвърдена.

По делото не се направиха искания за събиране на нови доказателства и на този етап такива не е наложително да бъдат ангажирани и според съда.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 248, ал. 5 НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ КОНСТАТИРА допуснати в хода на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия и на пострадалия.

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Подписка“ на подсъдимата.

Определението по чл. 248, ал. 1, т. 3 и т. 6 НПК подлежи на жалба или протест в седемдневен срок пред Окръжен съд – Варна по реда на Глава ХХІІ от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Със защитата на подсъдимата сме постигнали споразумение по реда на чл. 384 от НПК, за прекратяване на наказателното производство, като на подсъдимата да се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от три години. Считам, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което моля да го одобрите.

АДВ. Г.: Моля да одобрите споразумението ни с прокуратурата. Считам, че договореното не противоречи на закона и морала и следва да се одобри.

ПОДСЪДИМАТА: Разбирам обвинението, признавам се за виновна, разбирам последиците от споразумението, съгласна съм с тях, доброволно ще го подпиша.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и материалите по досъдебно производство № 179/2016 г. по описа на ОСлО – в ОП Варна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да се впише в съдебния протокол следното съдържание на окончателно

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

 

І. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

- за обвинението – ПРЕСИЯН ГЕОРГИЕВ, прокурор при Районна Прокуратура - Провадия,

- за защитата на подсъдимата -  адв. Г. Г. АК - Варна,

- подсъдимата Д.Й.Р.;

ІІ. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Наказателното производство по НОХД № 5/2019 г. по описа на РС Провадия, образувано от съда на 07.01.2019 г. по внесен на 04.01.2019 г. обвинителен акт по досъдебно производство № 179/2016 г. по описа на ОСлО – в ОП Варна, водено срещу Д.Й.Р.;

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Страните се съгласяват, че:

1. ПОДСЪДИМАТА Д.Й.Р., с ЕГН: **********, родена на *** ***, с постоянен адрес ***, копанарка, българска гражданка, с основно образование, омъжена, неосъждана, в отпуск по майчинство, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че на 08.01.2015 г. в Р Италия, град ******, съзнателно се ползвала пред Областна служба КАТ от преправен български официален документ – свидетелство за управление на моторно превозно средство с рег. № 269923616/11.02.2009 г., издаден на името на Д.Й.Р., като попълнила заявление да бъде допусната до шофьорски изпит, в следствие на което й бил издаден италиански официален документ - свидетелство за управление на моторно превозно средство с № RC5439393S, като от нея за самото съставяне на документа, не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 НК.

За деянието, на основание чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 54 от НК подсъдимата приема да й се наложи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимата приема да заплати направените по делото разноски на фаза досъдебно производство в размер на 102 лева (сто и два лева) в полза на Държавата по сметка на ОСлО-ОП-Варна, както и в размер на 330 лева (триста и тридесет лева) в полза на Държавата по сметка на РП Провадия.

 

 

ПРОКУРОР:                                                         ЗАЩИТНИК:

Пресиян Георгиев                                       адв. Г. Г.

 

 

ПОДСЪДИМАТА: Съгласен съм със споразумението и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

 

                                                           ПОДСЪДИМА:

                                                                       Д.Й.Р.           

 

Съдът намира, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по делото - прекратено, поради което и на основание чл. 384, ал. 1 и чл. 24, ал. 3 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, при вписаните в настоящия съдебен протокол условия.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5/2019 г. по описа на РС Провадия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 10.15 ч.

 

 

Районен съдия:

 

Съдебни заседатели: 1.

 

                                               2.

 

Секретар: