Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр.***, 27.02.2019г.

 

В    ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

ПРОВАДИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД- първи състав, на 29.01.2019 година в публично заседание в следния състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Димитър Михайлов

 

  Секретар: Т.Т.

  като разгледа докладваното от председателя НАХД 485/2018г по описа на РС-***,   за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                               Производството е по реда на чл.59 ал.1 от ЗАНН.

 

         К.П.В. с ЕГН **********  е обжалвал НП № 18-0324-000645/05.10.2018г.  на Началник група към ОДМВР *****, РУ ***, с което за нарушение на чл.102, т.1 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.3, б.“а“ о ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 100,00 лева, с молба  да бъде отменено като неправилно и  незаконосъобразно. 

  Ответникът по жалбата- РУ Провдия, не изпраща представител и не взема становище по жалбата. Към административно наказателната преписка се съдържа писмено становище от наказващия орган с което се счита, че обжалваното НП е изцяло законосъобразно, а подадената жалба, като неоснователна, следва да се остави без уважение.

         Контролиращата страна-РП-***, редовно призована, не изпраща представител и не излага становище по жалбата.

 Съдът като обсъди събраните по делото доказателства приема за установена следната фактическа обстановка:

           С акт за установяване на  нарушение от 28.07.2018г. е констатирано, че жалбоподателят К.П.В. на посочената в акта дата-28.07.2018г., около 09.40 часа в гр.*****, обл.*****, на ул.“***“ №55А, като собственик на мотопед, марка „Хонда 50“, с рег.№*****, допуснал управлението му на К. Д. Г., ЕГН ********** , който не притежавал свидетелство за управление, към която спадало управляваното от него превозно средство. Нарушението било квалифицирано, като такова по чл.102 от ЗвП.

С обжалваното НП, АНО е наложил на въззивника административно наказание – глоба в размер на 100 лева. В обжалваното НП това административно нарушение е описано по идентичен начин и словесно и в  отразената в акта цифрова материализация на нарушението. От показанията на актосъставителя Х.М.Х.  се установява, че на посочената в АУАН и НП дата по време на обход в гр.*****, по ул.“***“ забелязал едно момче, което управлявало мотопед. Спрял за проверка водача и му се представил. След направената справка било установено, че водача няма СУМПС за въпросната категория, за което му бил съставен АУАН по чл.150 от ЗДвП. В това време се появил собственика на мотопеда, на който бил съставен АУАН по чл.102 от ЗДвП. Собственикът обяснил, че въпросното момче работело в дома му и се наложило да отиде да вземе някакви инструменти и взел мотопеда с негово съгласие.

Видно от материалите по административно-наказателната преписка и по-специално от изготвената докладна записка от актосъставителя, въззивника е заявил, че е собственик на превозното средство, но същото е било взето от К. Г. без негово знание. Декларираното в докладната записка напълно противоречи на показанията му дадени в хода на делото. Поради тази причина съдът не кредитира показанията на св.Х., тъй като същите не кореспондират с изразеното от него в изготвената на 08.08.2018г. докладна записка относно констатираното нарушение.

 С оглед на горното съдът намира, че подадената въззивна жалба е процесуално допустима, подадена в законоустановения срок, като разгледана по съществото си, същата е основателна, поради което, с постановеното съдебно решение, атакуваното НП следва да бъде отменено изцяло,  като незаконосъобразно по следните съображения:   съдът счита, че в хода на административно наказателното производство от страна на АНО са допуснати съществени процесуални нарушения, ограничили правото на защита на жалбоподателя В., които са основание за цялостната отмяна на атакуваното НП, а именно – в обстоятелствената част на обжалваното НП, като фактическа обстановка, описваща конкретното административно нарушение е описано, че на 28.07.2018г., около 09.40 часа в гр.*****, обл.*****, на ул.“***“ №55А, като собственик на мотопед, марка „Хонда 50“, с рег.№*****, допуснал управлението му на К. Д. Г., ЕГН ********** , който не притежавал свидетелство за управление, към която спадало управляваното от него превозно средство

За нарушението е отразено, че е извършено от него като собственик, който допуска или предоставя управление на МПС на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление- нарушение на чл.102 от ЗДвП.

 Разпоредбата на чл.102 от ЗДвП визира три различни качества, които може  да има лицето, извършило административното нарушение. Съгласно същата – „на водача, собственика или упълномощения ползвател на МПС се забранява да предоставя МПС на водач, който е под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, или на неправоспособен водач.” Водачът е санкциониран за това, че като собственик е преотстъпил на неправоспособния К. Д. Г.  да управлява МПС, като така възприетата от АНО фактическа обстановка не се обосновава от събраните по делото доказателства.  

 Това обстоятелство има за последица ограничаване на   правото на защита на жалбоподателя да разбере за какво е ангажирана административно наказателната му отговорност и то е съществено и има за последица отмяна на НП в тази му част с произтичащите по закон правни последици.  

При така изложените съображения, съдът счита, че при издаване на НП административно наказващият орган не е спазил  изискванията на   чл.52, ал.4 и чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН, което води до необоснованост и незаконосъобразност на издаденото НП и тъй като допуснатите процесуални нарушения са съществени- водят до нарушаване на правото на защита на жалбоподателя, следва НП, като незаконосъобразно, да бъде отменено.   

                Водим от горното,съдът        

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ НП № № 18-0324-000645/05.10.2018г.  на Началник група към ОДМВР *****, РУ ***, с което на К.П.В. с ЕГН **********  за нарушение на чл.102, т.1 от ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.3, б.“а“ о ЗДвП му е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 100,00 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му ведно с мотивите,  пред Административен съд, гр. *****.

 

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: