РЕШЕНИЕ

 

 

 

Номер……                               Година 2019                                  Град Провадия

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Провадийският районен съд                                                                четвърти състав

На единадесети март                                          Година две хиляди и деветнадесета

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ САВОВА

 

 

Секретар: Мариана Ангелова

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 431 по описа на съда за 2018г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на В.М.Ч. ЕГН ********** с адрес *** против НП № 18-0324-000155/09.05.2018г. на Началник група към ОД на МВР- Варна, РУ-Провадия, въз основа на АУАН Серия Д № 382583 от 06.02.2018 г., с което му е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 200 /двеста/ лева, на осн.чл. 179, ал.2 вр. ал.1, т.5, пр.4 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.50, ал.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят моли съда да  отмени наказателното постановление, като счита същото за неправилно, незаконосъобразно, необосновано и постановено при съществени процесуални нарушения.

В съдебно заседание редовно призован, жалбоподателя се явява и се представлява от упълномощен процесуален представител адв. С.Г., АК В. Т..

Въззиваемата страна в съдебно заседание редовно призована, не се явява и не е изразила становище по делото.

След преценка на доводите на жалбоподателя и с оглед събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

На 06.02.2018г. в 06.55 часа в Община Провадия на път ІІІ клас № 208, като водач на автобус марка ***, собственост на „Лъки Транс БГ“ ЕООД гр. Варна с булстат № 202726471  жалбоподателя управлявал процесния автомобил по път VAR 2220, като  при навлизане на кръстовището с път ІІІ-208 отнема предимството на ППС лек автомобил ***, управлявано от Д.Й.К. ЕГН ********** с адрес ***, който се движел направо по път с предимство, по посока гр.Провадия-гр.Айтос и е причинил пътнотранспортно произшествие с незначителни имуществени вреди и леко ранени лица.

Съставен бил констативен протокол за ПТП № 268/ 06.02.2018 г. и акт за установяване на административно нарушение  № 382583 от 06.02.2018 г., след което АНО издал атакуваното наказателно постановление.

При съставянето на акта, като доказателство на жалбоподателя бил иззет контролен талон № 9358088.

Съдът разпита свид. М.Г.М., свид. Д.Й.К. и свид.С. И. Д., които дават достоверни и непротиворечиви показания, които съдът кредитира.

Гореописаната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства по АНП, а именно писмо с вх.№6697/22.11.2018 г. и вх.№ 668/ 01.02.2019 г. от Областно пътно управление Варна, с което на съда е предоставена справка за състоянието на пътната маркировка на пътния участък, където е възникнало ПТП-то, писмо с вх.№ 135/ 09.01.2019 г. на Община Провадия, които преценени в тяхната взаимносвързаност са логически свързани и последователни, поради което съдът ги кредитира.

Съдът  въз  основа  на  императивно  вмененото му  задължение  за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление, относно законосъобразността му, обосноваността му, и справедливостта на наложеното, административно наказание прави следните изводи:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е в срока на обжалване от надлежна страна и е приета от съда за разглеждане.

Наказателното постановление № 18-0324-000155/09.05.2018 г. е издадено от компетентен орган - от Началник група към ОД на МВР- Варна, РУ-Провадия.

В хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения. Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния преклузивен срок, като същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН. Вмененото във вина на въззивника нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава.Съдът не приема твърдението на защитата, че жалбоподателя не е извършил вмененото му административно нарушение, както и че вина за неговото настъпване имал другият участник в ПТП и наведените доводи за липса на вертикална и хоризонтална маркировка на този пътен участък.Напротив с оглед събраните по делото доказателства гласни и писмени такива, съдът намира за безспорно установено извършеното от въззивника административно нарушение, визирано в наказателното постановление.  

Съдът намира, че правилно АНО е приел, че има нарушение по чл.50, ал.1 от ЗДвП, като правилно е определил и санкционната норма по чл. 179, ал.2 вр. ал.1, т.5, пр.4 от ЗДвП.

По отношение на индивидуализацията на наказанието, то размера на глобата, е правилно определен съответно на максималния размер предвиден в санкционната норма на чл. 179, ал.2 вр. ал.1, т.5, пр.4 от ЗДвП, предвид високата степен на опасност на извършеното нарушение.

В този смисъл съдът намира, че следва да потвърди атакуваното НП, като правилно и законосъобразно.

 

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

 

 

Р ЕШ И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0324-000155/09.05.2018г. на Началник група към ОД на МВР- Варна, РУ-Провадия, въз основа на АУАН Серия Д № 382583 от 06.02.2018 г., с което на В.М.Ч. ЕГН ********** с адрес ***   е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 200 /двеста/ лева, на осн.чл. 179, ал.2 вр. ал.1, т.5, пр.4 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.50, ал.1 от ЗДвП.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд-Варна.

 

 

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: