Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

Номер……/…..                                 Година 2019                                               Град Провадия

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Провадийският районен съд                                                                            четвърти състав

На двадесет и пети март                                                      Година две хиляди и деветнадесета

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КАТЯ САВОВА

Секретар: Мариана Ангелова

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 237 по описа на съда  за 2018г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Образувано е по жалба на Я.Ж.Ж. ЕГН ********** с адрес *** против НП № 18-0324-000014/20.03.2018г. на Началник група към ОД на МВР- Варна, РУ-Провадия, с което му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50.00 /петдесет/ лева на осн. чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП за нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП и административно наказание “глоба” в размер на 70.00 /седемдесет/ лева на осн. чл.185 от ЗДвП за нарушение по чл.190, ал.3 от ЗДвП.

С жалбата жалбоподателят моли съда да отмени атакуваното наказателното постановление, като счита същото за неправилно, незаконосъобразно, необосновано. Навежда доводи, че същото е издадено в нарушение на материалния закон, както и при допуснати нарушения на процесуални правила, водещи до нарушаване на правото му на защита.

 В съдебно заседание редовно призован, жалбоподателя не се явява и не се представлява от редовно упълномощен процесуален представител, в представени пред съда писмени бележки поддържа жалбата и моли да бъде отменено НП.

 Въззиваемата страна в съдебно заседание редовно призована, не се явява и не е изразила становище по делото.

След преценка на доводите на жалбоподателя и с оглед събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

На 28.01.2018 год. около 12.00 часа в гр.Д. на ул***, посока гр.Провадия жалбоподателя Я.Ж.Ж. управлявал МПС лек автомобил марка „***, собственост на П. И. П. ЕГН ********** от гр.Карлово, като неизползвал обезопасителен колан по време на движението, с който МПС е оборудвано; установено било също, че въззивника управлява с наложено наказание глоба с НП 17-0253-000379 и НП 17-0324-000442, незаплатени в срока за доброволно заплащане. АНО е приел, че въззивника е управлявал МПС без обезопасителен колан по време на движение и с наложено наказание глоба с НП НП 17-0253-000379 и НП 17-0324-000442, незаплатена в срока за доброволно заплащане и е вменил с НП нарушение на жалбоподателя Ж., затова че е управлявал МПС, като неизползвал обезопасителен колан по време на движението, с който МПС е оборудвано,  като с това си поведение виновно е нарушил разпоредбата на чл.137а, ал.1 от ЗДвП.Приел е още, че жалбоподателя Ж. е управлявал с наложено наказание глоба с НП 17-0253-000379 и НП 17-0324-000442, незаплатени в срока за доброволно заплащане, като с това си поведение виновно е нарушил разпоредбата на чл.190, ал.3 от ЗДвП.

Съставен бил акт за установяване на административно нарушение Серия „Д“ № 0061 от 28.01.2018 г., след което АНО издал атакуваното наказателно постановление.

Съдът разпита свид. Х.М.Х.,*** и актосъставител, който дава достоверни и непротиворечиви показания, които съдът кредитира.

Гореописаната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства по АНП, които преценени в тяхната взаимносвързаност са логически свързани и последователни, поради което съдът ги кредитира.

Съдът  въз  основа  на  императивно  вмененото му  задължение  за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление, относно законосъобразността му, обосноваността му, и справедливостта на наложеното, административно наказание прави следните изводи:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е в срока на обжалване от надлежна страна и е приета от съда за разглеждане, предвид датата на връчване на наказателното постановление 30.03.2018г.

               Наказателното постановление18-0324-000014/20.03.2018г. е издадено от компетентен орган - от Началник група към ОД на МВР- Варна, РУ-Провадия.

В хода на административнонаказателното производство, обаче са били допуснати съществени процесуални нарушения. Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния преклузивен срок, като същото  не е било съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН. Вменените във вина на въззивника нарушения не са индивидуализирани в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава.Липсват изискуемите от законодателя в чл.57, ал.1 от ЗАНН императивно изброени съставни части на наказателното постановлението и конкретно визираните в т.5 на тази разпоредба-описание на нарушението, обстоятелства, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават.В диспозитива на нарушението по чл.137а, ал.1 от ЗДвП не е била посочена категорията на МПС. Отделно от това в наказателното постановление липсва доказателства за съставомерност на извършеното нарушение, както и че същото е било установено при една неизяснена и недоказана по категоричен и безспорен начин фактическа обстановка. В диспозитива на нарушението по чл.190, ал.3 от ЗДвП не е била посочена датата на влизане в законна сила на цитираните от АНО наказателни постановления и срока за доброволното заплащане.Същите  не са били приложени към административно наказателната преписка.

 Съдът намира, с оглед възраженията от страна на проц. представител на жалбоподателя, и събраните в хода на административно наказателното производство доказателства,  че не е доказано безспорно наличие на съставомерност на извършеното нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП и чл.190, ал.3 от ЗДвП, вмененото на жалбоподателя Я.Ж.Ж.. В този смисъл, съдът счита, че не установявайки безспорна фактическа обстановка, виновно поведение на извършителя, като и не определяйки вида на конкретното изпълнително деяние и не на последно място наличие на доказателства за извършено инкриминирано нарушение от жалбоподателя, АНО е допуснал нарушение, тъй като не би могло да се прецени дали правилно е приложен материалният закон.

Горните нарушения съставляват нарушения на императивни правни норми, охраняващи правото на защита на нарушителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С оглед на изложеното, съдът намира, че жалбата се явява основателна и следва да се уважи, като се отмени обжалваното наказателно постановление, поради недоказаност авторството на инкриминираното деяние и участие на жалбоподателя в него.

 

 

 

 

 

По изложените съображения и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН Провадийският районен съд,

 

 

                                                                        

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

 

 

           ОТМЕНЯ НП № 18-0324-000014/20.03.2018г. на Началник група към ОД на МВР- Варна, РУ-Провадия, с което на Я.Ж.Ж. ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50.00 /петдесет/ лева на осн. чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП за нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП и административно наказание “глоба” в размер на 70.00 /седемдесет/ лева на осн. чл.185 от ЗДвП за нарушение по чл.190, ал.3 от ЗДвП.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд-Варна.

 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: