О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№………….….../………………2019 г.

гр.  Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирена Петкова    

                                ЧЛЕНОВЕ: Наталия Неделчева

мл.с. Никола Дойчев

 

като разгледа докладваното от мл.съдия Дойчев

ч.в.гр.д. № 434 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по частна жалба с вх. № 419/24.01.2019г. от адв. С.З. – ВАК – процесуален представител на Богданка М.Б., П.И.Г., В.И. Георгиева срещу Определение № 33/17.01.2019г. по гр.д. № 344/2018гг. на РС-Провадия, с което е върната изцяло исковата молба на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, поради неотстранени нередовности, а производството – прекратено изцяло.

            Жалбоподателят посочва, че районният съд му е дал указания за отстраняване на нередовности по исковата молба, в частта по иска за делба на движими вещи – да индивидуализира вещите, цена на същите, обща стойност.

            Посочва, че разпореждането не е било изпълнено, тъй като доверителите му не можели да индивидуализират движимите вещи. Поради тази причина, счита, че след изтичане на указания срок, производството по делото, е следвало да бъде прекратено само в частта за делба на движимите вещи, но не и изцяло. Моли за отмяна на определението, с което е прекратено изцяло производството и вместо него ВОС да прекрати делото само относно иска за делба на движимите вещи.

            Постъпил е отговор от насрещната страна Н.В.Н. чрез адв. В.Г., в който посочва, че е съгласен изцяло с жалбата и изложените в нея мотиви.

Жалбата е с правно основание чл. 129, ал. 3, изр. 2 от ГПК, подадена е от процесуално легитимирано лице срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е в срок – определението е получено на 23.01.2019г., а частната жалба е подадена от 24.01.2019 г. Предвид тези констатации, съдът намира, че частната жалба е процесуално допустима.

            Съдът като разгледа подадената частна жалба, събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

            Богданка Б., П.Г. и В.Г. са предявили иск срещу Н.Н. и М.Н. за допуснаке на съдебна делба на основание чл. 34 от ЗС, на следните движими и недвижими вещи:

1.    Дворно място, няходящо се в гр. Провадия, Варненска област, ул „Марко Сапарев“ № 10, с площ 517 кв.м., съставляващ поземлен имот V-1974 в кв. 97 по плана на гр. Провадия, при граници: улица, парцел VI-1975, VII-1973 и IV-1597;

2.    Къща, представляваща двуетажна жилищна сграда с мазе, със застроена площ от около 130 кв.м., всеки етаж състоящ се от хол, всекидневна с кухня, две спални, баня, тоалет, дрешник, коридор и тераси;

3.    Стопанска постройка, построена в дворното място с площ от около 20 кв.м.;

4.    Гараж, със застроена площ от 21 кв.м., построен в североизточната част на дворното място;

5.    Нива, земеделска земя в землището на с. Блъсково, Община Провадия: масив 081010, кат. IV, с площ от 2,303 дка, местност дюзлюка, при граници (съседи) - № 081013, № 081008, № 081005, № 081004, № 000129;

6.    Нива, земеделска земя в землището на с. Блъсково, Община Провадия: масив 081004, кат.IV, 2,913 дка, местност Дюзлюка, при граници: № 081005, № 081021, № 00068, № 000129, № 081010;

7.    Движими вещи, находящи се в къщата в гр. Провадия, и съставляващи пълно обзвеждане на къщата, както и библиотека с мин. 500 книги;

 

Районен съд – Провадия с разпореждане № 4859/11.12.2018г. е дал указания на ищците да конкретизират искането по т. 7 от исковата молба – кои движими вещи по вид и брой желаят да бъдат включени в делбеното производство. Посочено е още, че след индивидуализацията на движимите вещи, предмет на делабата – да посочат цена на иска в размер на общата стойност на движимите вещи. Указано е, че при неизпълнение, производството по делото ще бъде прекратено.

Жалбоподателите не са изпълнили указанията в срок, поради което районният съд е прекратил делото изцяло.

            Настоящият съдебен състав счита, че жалбата е основателна, като съображенията за това са следните:

            Указанията на районния съд са били във връзка с индивидуализацията на движимите вещи, посочени от петитума на исковата молба – библиотека с мин. 500 книги. Ищците не се остранили нередовността, поради което исковата молба е следвало да бъде върната, а производството – прекратено – единствено по отношение на тези движими вещи, предвид липсата на тяхното точно обособяване. Първоинстанционният съд е прекратил делото изцяло, включително и по отношение на иска за делба на недвижимите имоти, описани от т.1 до т. 6 в исковата молба, което е незаконосъобразно. Съдът не е давал никакви указания във връзка с недвижимите имоти, поради което не е имал основание да връща исковата претенция и в тази част.

            По горните съображения, обжалваното определение следва да бъде отменено, в частта, в която съдът е върнал исковата молба и е прекратил производството по отношение предявния иск за делба на недвижимите имоти, описани от т.1 до т. 6 в исковата молба, а делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действие по иска с правно основание чл. 34 от ЗС

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ Определение № 33/17.01.2019г. по гр.д. № 344/2018гг. на РС-Провадия, в частта, в която, районният съд е върнал исковата молба и е прекратил производството по отношение на следните недвижими имоти, предмет на иска за делба:

1.         Дворно място, няходящо се в гр. Провадия, Варненска област, ул „Марко Сапарев“ № 10, с площ 517 кв.м., съставляващ поземлен имот V-1974 в кв. 97 по плана на гр. Провадия, при граници: улица, парцел VI-1975, VII-1973 и IV-1597;

2.         Къща, представляваща двуетажна жилищна сграда с мазе, със застроена площ от около 130 кв.м., всеки етаж състоящ се от хол, всекидневна с кухня, две спални, баня, тоалет, дрешник, коридор и тераси;

3.         Стопанска постройка, построена в дворното място с площ от около 20 кв.м.;

4.         Гараж, със застроена площ от 21 кв.м., построен в североизточната част на дворното място;

5.         Нива, земеделска земя в землището на с. Блъсково, Община Провадия: масив 081010, кат. IV, с площ от 2,303 дка, местност дюзлюка, при граници (съседи) - № 081013, № 081008, № 081005, № 081004, № 000129;

6.         Нива, земеделска земя в землището на с. Блъсково, Община Провадия: масив 081004, кат.IV, 2,913 дка, местност Дюзлюка, при граници: № 081005, № 081021, № 00068, № 000129, № 081010;

 

            ВРЪЩА делото на Районен съд - Провадия за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения иск по чл. 34 от ЗС за съдебна делба на гореописаните недвижими имоти.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

Председател:                                Членове: