О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                             /03.04.2019 год., гр.  Провадия

 

Районен съд гр.Провадия, II състав, в закрито заседание, проведено на трети април две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

 

                                                                          Районен съдия: Елена Стоилова

 

като разгледа докладваното от съдия Стоилова гражданско дело № 429/2019г. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по молба на М.Й. М. срещу К.А.М..

С Разпореждане № 1254/22.03.19г. производството по делото е оставено без движение като на молителя са дадени конкретни указания, които е следвало да изпълни в едноседмичен срок от съобщението.

Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 02.04.2019г., като до настоящия момент указанията не са изпълнени. На молителя е указано, че при неизпълнение на указанията производството ще бъде прекратено.

Съдът намира, че с неизпълнението на указанията на съда молителя препятства възможността за развитието на процеса. На основание чл. 129, ал. 3 от ГПК неотстраняване на посочените от съда нередовности в молбата в даденият срок е основание за прекратяване на делото и за връщане на молбата.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното, Провадийски районен съд

                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело 429/2019г. по описа на Районен съд Провадия на основание чл.129, ал.3 от ГПК.

 

ВРЪЩА молба ведно с приложенията на молителя.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването на молителя пред ВОС.

 

                        

       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………….