РЕШЕНИЕ

 

№ …………..

гр. Провадия, 25.02.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

      ПРОВАДИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, II-ри състав, в публично съдебно заседание проведено на  шести февруари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: Елена Стоилова

 

при секретаря Нели Странджева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 805 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по глава Тридесета от ГПК и е образувано по искова молба подадена от С.Х.М. против КПТУ „Кале-94“, с която се претендира да бъдат отменени взети на 28.04.2018 г. решения.

В исковата молба ищецът твърди, че на 24.06.2018 г. е проведено общо събрание на КПТУ „Кале-94“, на което той е член кооператор. На събранието били взети неправомерни решения.

Твърди, че били допуснати съществени нарушения при свикване и провеждане на събранието, а именно: не било свикано от законния управителен съвет, чийто състав бил вписан в Търговския регистър, а от лица, които към момента на свикването не били законно избрани и не били вписани като такива в ТР.

 Писмена покана за свикване на общо събрание не била разгласена нито чрез съобщение в районен вестник, нито чрез писма до пълномощниците, с което бе нарушен чл. 2б, ал.2, т.2 от Устава и чл.16, ал.1 от Закона за кооперациите.

 Поканата не била връчена на всички член – кооператори; писма с поканата били изпратени само на част от член - кооператорите, не било спазено изискването на чл.16 от ЗК разгласяването да се извърши най - малко 14 дни преди провеждане на събранието.

 Според поканата т.1 от дневния ред на събранието е „Разглеждане предложение на УС за изключване на член - кооператор на основание чл.15, ал.4, т.12, чл.12, ал.1, т.2 и чл.13, ал.1 от ЗК". Така обявения дневен ред бил неясен, непълен и неточен - в него не било упоменато името на член - кооператора, чието изключване ще бъде разглеждано, не били посочени и конкретни деяния, с които са осъществени предпоставките за изключване.

Твърди се, че по време на самото събрание неговият председател съобщил, че именно ищецът бил предложен за изключване. Взето било незаконното решение да бъде изключен и това било решение по въпрос, незаписан в поканата. Включването на този въпрос в дневния ред по време на самото събрание било незаконно, тъй като в събранието не участвали всички членове (пълномощници) - аргументи от чл.16, ал.1, изр. второ и трето и ал.2 от Закона за кооперациите.

Заявява, че всички решения, взети от ОС на 24.06.18г. са нарушени и изискванията на чл.12, ал.3, т.1 - т.3, ал.5 и чл.4 от Устава на кооперацията и чл.13, ал.1 от ЗК, чл.25, ал.2, т.2 от Устава.

 Незаконни били решенията за избор на следните лица в състава на управителния съвет на кооперацията: председател - Х. Б. К. и членове - Е. А. Ч., Н. М. Ю., З. Е. З., А.Х. Ташчъ, И.К. Х., М.М.М..

Незаконно е и решението за избор на следните лица за членове на контролния съвет: Ш.И.Ш., Юмюгюсюм Мустафа Шакир, Себание Апим Неджиб.

Оспорва истинността на протокола от общото събрание относно следните обстоятелства: че общото събрание е взело решения управителния съвет да се състои от 7 членове и 1 подгласник, относно гласуването и вземането на решение от колко члена да се състои УС, относно решението КС да се състои от 3 членове и 1 подгласник, от колко члена да се състои КС, за избор на подгласница на УС и подгласник на КС, резултатите от гласуванията за избор на председател.

Моли да бъдат отменени следните решения на общото събрание на Кооперация за производство, търговия и услуги „Кале - 94", ЕИК 813147321: Решението за изключването на С.Х.М. като член - кооператор на „Кооперация за производство, търговия и услуги „Кале - 94""; Решението за избиране на Х. Б. К. за председател на „Кооперация за производство, търговия и услуги „Кале - 94"; Решението за избиране на следните лица за членове на УС на ответната кооперация: Е. А. Ч., Н. М. Ю., З. Е. З., А.Х. Ташчъ, И.К. Х., Мустафа Муталибов Мустафов; Решението за избиране на следните лица за членове на КС на ответната кооперация: Шериф Исмет Шериф, Юмюгюсюм Мустафа Шакир, С.А.Н.; Решението за избиране на Ф.Е.А. за подгласник на УС на ответната кооперация; Решението за избиране на И. М. И. за подгласник на КС на ответната кооперация. Решението за отмяна на действията на председателя на ответника (заемал длъжността до 28.04.2018г.) по сключване на споразумения за преарендуване на земеделска земя, по които кооперацията е арендатор; Решението за прекратяване на договори за аренда, по които има последващо споразумение за преарендуване на земеделска земя; Решението, с което на Х. Б. К. се възлагат представителни функции (да представлява кооперацията) при прекратяване на договорите за аренда, за сключване на нови договори за аренда или наем, както и представителни функции за откриване, закриване и опериране с банкови сметки на кооперацията за срок до вписване на промени в представителството на кооперацията в Търговския регистър; Решението за определяне на дължимото рентно плащане за стопанската 2017 - 2018г.; Решението за покриване на претърпени от кооперацията финансови загуби от предходни години; Решението да не се разпределят дивиденти, както и да бъдат отменени и всички други решения, взети от ОС на ответната кооперация на 24.06.2018г. Моли на основание чл.61 от Закона за кооперациите, да бъде спряно изпълнението на всички обжалвани решения до постановяване на решение по делото.

В законоустановения срок по чл. 131 ГПК по делото е постъпил писмен отговор от ответника, с който заявява становище за неоснователност на иска. Счита исковете за отмяна на всяко от визираните решения за нередовно предявени, тъй като изложените обстоятелства не били ясни и конкретни, а обобщени. Твърдят че, събранието е свикано след взето решение на Управителния съвет на КПТУ Кале-94 на проведено съвместно заседание на двата състава на УС - действащия и вписан в ТР до проведеното Общо събрание на 28.04.2018 г. и новоизбрания на същото това ОС. След оспорване решенията, взети на проведеното на 28.04.2018г. двата управителни съвета работили съвместно. Решенията от заседание от 02.06.2018 г. били взети от надлежен персонален състав на Управителния съвет на ответната кооперация и поради това са породили своето действие.

За провеждането на заседанието на УС бил налице нужния кворум, като са присъствали повече от половината от членовете, а решенията са взети с мнозинство. Именно на това заседание членовете на двата УС взели решение да се проведе ново Общо Събрание, тъй като е затруднена работата на кооперацията поради обжалване на решенията от предходното ОС от 28.04.2018 г., включително и за избор на членове на УС и КС, като се определи дата, час, място на провеждане и дневен ред на протичането му. Поканата, която се изготвила за огласяване на членовете за предстоящото събрание, съдържала дата на провеждане, час, място и включените в дневния ред точки на разглеждане. Същата била разпространена съобразно чл. 26, ал. 2 и 3 от Устава на кооперацията в 14 дневен срок преди провеждането му чрез публикация във вестник,

На проведеното заседание на УС от 02.06.2018 г. било взело решение като първа точка от дневния ред на предстоящото ОС да се включи предложение за изключване на С.Х. като член - кооператор предвид грубото нарушаване на норми на закона и устава на кооперацията. Във връзка с този пункт от дневния ред се взело решение лицето, чието изключване се предлага на общото събрание, да бъде лично уведомен, като му се предостави възможност до датата на събранието да представи съображенията си срещу това, както и да присъства и да ги изложи устно, ако желае. Тази индивидуална покана съдържала всички нарушения на закона и устава от страна на Х., но той е отказал да получи. 

Предвид спазената процедура по провеждане на общото събрание, взетите от член- кооператорите решения били законосъобразни, а предявените искове се неоснователни.

Провадийският районен съд, като взе предвид подадената искова молба и предявените с нея искове и становището и възраженията на ответника в отговора, съобразявайки събраните по делото доказателства, основавайки се на релевантните правни норми и вътрешното си убеждение, намира следното:

Исковата молба е депозирана в срока по  чл. 58, ал. 3 ЗК от легитимирано за това лице при наличие на правен интерес, поради което предявеният с нея иск е допустим и следва да бъде разгледан по същество.

От Устав на КПТУ „КАЛЕ-94“ с.Лопушна, общ.Дългопол се установява, че е създадена КПТУ „Кале-94“ с предмет на дейност  производство на земеделска продукция върху внесени за съвместно обработване и арендувани земи, тяхната преработка и реализация, извършване на производствени услуги. Управителните й органи са ОС, УС, КТ. Според чл.25, ал.2 от Устава едно от правомощията на общото събрание е да определя броя и членовете на УС и КС и ги избира с тайно гласуване, избира и освобождава председателя на кооперацията. Според чл.26, ал.1 от Устава Общото събрание се свиква от УС с покана, в която се вписват въпросите, които ще се обсъждат, както деня, часа и мястото, където ще се проведе събранието. Поканата следва да бъде разгласена чрез поставяне на видни места в населеното място, чрез съобщение в районен вестник или с писма до пълномощниците. Заседанието следа да бъде оповестено най-малко 14 дни преди определената дата. Според чл.26, ал.4 от Устава събранието не може да взема решения по въпроси незаписани е поканата. Само при присъствие на всички пълномощници в началото на събранието то може да вземе решение за включване на въпроси, които не са били разгласени в поканата. Според чл.28 от Устава ОС е законно, ако присъстват повече от половината от пълномощниците, а за избор на председател, за членове на УС и КС повече от 2/3. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията за избор на председател, на УС и КТ и други посочени в чл.29, ал.2 от Устава, които се вземат с мнозинство 2/3. Ако не се явят необходимия брой пълномощници събранието се провежда 1 час по-късно независимо от броя на присъстващите. Според чл.30, ал.2 от Устава решенията по избор на членовете на УС и КС става с тайно гласуване. Според чл.33, ал.1 от Устава членовете на УС са от 5 до 11. Членовете на УС, КС и председателя  са членове на кооперацията и се избират за срок от 4 години.   Според чл.38, ал.3 от Устава председателя извършва сделки за доставка и разпореждане с имущество на кооперацията въз основа на предварително решение на УС. Предварително решение е необходимо и за сключване на други сделки едни от които са договор за наем на недвижим имот с балансова стойност, която надхвърля 5%  от общата стойност на дълготрайните активи към 31.12 на предходната година. На основание чл.39, т.2 - 5 от Устава пълномощията на председателя се прекратяват предсрочно при системно нарушаване и неизпълнение на закона и устава, когато злоупотребява с доверието и уронва доброто име на кооперацията. Председателят на кооперацията няма право да извършва конкурентна дейност.

От Протокол от общото извънредно събрание на пълномощниците на КТПУ“Кале-94“ с.Лопушна, обл. Варна проведено на 01.10.2011 г. се установява, че ищецът е приет за член кооператор на 01.10.2011г..

От Протокол от 21.05.2018 г. от съвместно заседание двата УС на кооперацията, на което е присъствал и ищеца се установява, че е направено предложение до ОС на кооперацията той да бъде изключен като член на кооперацията поради неспазване на закона и устава, взето е решение за отстраняването му като член до провеждане на ОС и вземане на решение в тази насока.

От Протокол № 2 от 02.06.2018г. от съвместно заседание на двата УС на кооперацията се установява, че те са взели решение да се свика извънредно ОС на кооперацията.

1.                      От Покана за извънредно общо събрание на КПТУ „КАЛЕ-94“ Констативен протокол от 08.06.2018 г.; Извадка от в-к Черно море; Пощенски плик № R PS 9200 004SS4 К – 2 листа; Известие от Български пощи от 12.06.2018 г.; Известие от Български пощи от 14.06.2018 г.; Известие за доставяне № ИД PS 9200 004SS4 К; Покана за извънредно събрание за 24.06.2018 г.; Уведомление до С.М. плик в оригинал с получател С. Х. М. ***, ведно с известие за доставяне от 08.06.2018 г.и два броя обратни разписки от 12.06.2018 г. и 14.06.2018 г. се установява, че управителния съвет е изпратил покана за свикване на ОС на кооперацията за 24.06.2018г. от 08:30 часа в столовата на ОУ Митко Палаузов, в с.Лопушна. Оповестения дневен ред е разглеждане на предложение на УС за изключване на член кооператор на основание чл.15, ал.4, т.12, чл.12, ал.1, т.2 и чл.13 ЗК, избор на председател на кооперацията, избор на членове на УС и КС; отмяна на действията на председателя на кооперацията към 28.04.2018г. по сключване на споразумения за преарендуване на земеделска земя, прекратяване на договори за аренда, по които има пследващо споразумение за преанрендуване на земеделска земя, предвид липсата на съгласие на арендатора; възлгане на представителна функции при прекратяване на договорите за аренда и сключване на нови такива; определяне размера на дължимото рентно плащане; покриване на претърпени от кооперацията финансови загуби от предходни години; приемане на доклад за уточняване дяловете на член - кооператор на решение за разпределяне на дивиденти; Утвърждаване щатното разписание на кооперацията; Определяне на средства за дейността на КС; разни. Поканата е разлепена на входа на сградата на кметството в с.Лопушна на 08.06.2018г., на магазин за хранителни стоки в селото, на административната сграда на кооперацията, на входната врата на кафе-аператив в селото. Обявата е публикуване в районен вестник – „Черно море“ на 08.06.2018г.. До ищеца е изпратена пъти пратка с поканата и уведомление за неговото изключване на 08.06.2018г., пощенския служител е правил опити да му я връчи на 12.06.2018г. и на 14.06.2018г., но ищецът е отказал да получи пратката. Уведомлението изпратено до ищеца, което се съдържаше в отворен в осз от 12.12.2018г. плик, което от изготвената по делото СГЕ, кредитирана от съда като обективна и компетентно изготвена, се установи, че е подписано от новоизбрания председател на кооперацията Х. Калъч. Приложеното по делото от ответника уведомление до ищеца от изготвената по делото СГЕ кредитирана от съда се установи, че не е подписано от новоизбрания председател на кооперацията Х. Калъч. Текста на уведомлението до ищеца приложено от ответника и на изпратеното му и неполучено поради отказа му е един и същ. В уведомлението до ищеца УС на кооперацията го уведомява, че е внесла предложение за прекратяване на членството му в кооперацията, поради нарушаване на закона и устава.  Изложени са подробно мотивите за направеното предложение, а именно сключването без разрешение от ОС и без уведомяване на собствениците договори за преарендоване на земеделски земи, находящи се в землището на с.Поляците и с.Медовец с обща площ около 3500 дка за 3 стопански години, с което кооперацията се лишавала от производство на земеделска продукция. Като нарушение е посочено – начисляване и изплащане сам на себе си възнаграждение за труд, които не му се следвали без решението на УС, без контрол на счетоводител, личен състав или друго длъжностно лице за извънреден труд в размер на 1630,27 лева; като председател на кооперацията закупил земеделска земя в особено големи размери 550 дка за себе си вместо за кооперацията, която отдава под наем на кооперацията; за отдадените собствени земи ищеца си е начислил и изплатил рента за 2017/2018г. в размер на 25 лева на дка без решение на УС, тъй като рентата се плащала в края на годината; произведените от кооперацията домати не се заприходявали в кооперацията, а се продавали от родителите на ищеца без възлагане от страна на кооперацията.

От Протокол от 24.06.2018 г.; Списък на член кооператорите към 24.06.2018 г.; Списък на член кооператорите присъствали на извънредно събрание на 24.06.2018 г. се установява, че на 24.06.2018г. в с.Лопушна в столовата на ОУ Митко Палаузов е проведено извънредно ОС на кооперацията, на което са присъствали 102 членове от общо 308 члена към 24.06.2018г.. На заседанието присъства и ищецът. Председателят на заседанието е запознал присъстващите с предложението на УС за изключване на ищеца и с мотивите затова – сключил договори за преарендоване на земеделска земя, през годините не си ползвал полагаемите отпуски, поради което си е начислил извънреден труд 85 часа – 1600 лева, заради продажба на доматите от родителите му. Взето е решение за изключване на ищеца от кооперацията на основание чл.15, ал.4, т.12, чл.12, ал.1, т.2 и чл.13, ал.1 от ЗК с мотивите, изпратени му в уведомлението с разликата, че се твърди, че възнаграждението за извънреден труд, което си е начислил ищеца е 1600 лева и е посочено, че е станал член кооператор през 2011г. като е заплатил членската вноска през 2017г.. Решението е взето с 95 гласа „за“. За председател на кооперацията е избран Х. Калъч с 85 гласа „За“ при присъстващи кооператори преди избора 97 члена.  Предложено е УС да се състои от 7 члена и 1 подгласник, КС от 7 члена и 1 подлгасник, което е решено с 90 гласа „За“. Избрани са членове на УС след таен избор – Е. Ч., Н. А., З. З., Ибрям Х., А. Ташчъ, Мустафа Мустафа и подлгасник Феим Азисов. Избрани са членове на КС – Юмюгюлсюм Шакир, Шериф Шерифов, Себание Неджиб, И. И.. Общото събрание е взело следните решения без да е посочено в протокола с колко гласа „За“, „Против“ и „Въздържал се“ да: отмени действията на ищеца по сключване на споразумения за преарендоване на земеделска земя, по които кооперацията е арендатор; да се прекратят всички договори за аренда, по които има последващо споразумение за преарендоване на земеделска земя; възложени са представителни функции за прекратяване договорите за аренда, по които има сключени анекси за преарендоване от 2018г. и за сключване на нови договори за аренда или наем на Х. Калъч; рентата за стопанската 2017/2018г. да бъде в размер на 100 кг./дка или неговата равностойност в пари; покрива претърпени финансови загуби от кооперацията за предходни години; текущата печалба от предходната година да се отнесе в неразпределена печалба; утвърждава щатното разписание на кооперацията; да се извърши финансова ревизия на кооперацията за периода 2013г. – 2017г., да се закупи комбайн, да се продаде микробуса.  

От Писмо от РП Провадия с вх. № 5044/05.09.2018 г., писмо от РП Търговище, ведно с Постановление от 13.08.2018 г. по преписка № 1283/2018 г., писмо с вх. № 5929/22.10.2018 г. от Окръжна прокуратура Варна ведно с Постановление за образуване на досъдебно производство от 16.08.2018 г. за извършено престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК се установява, че в РП Провадия е подадена жалба от членове на УС на кооперацията за злоупотреби извършени от ищеца. Преписката е изпратена на РП Търговище от главния прокурор, а от там на ОП Варна предвид данни за извършени престъпления по чл. 219, 220 и чл.282 НК. ОП Варна е образувала ДП за престъпление по чл.220, ал.1 от НК, затова, че на 25.01.2018г. в с.Лопушна съзнателно е сключена неизгодна сделка от длъжностно лице и от това е произлязла значителна вреда за кооперацията.

От справка от имотния регистър за ищеца се установява притежаваната от него недвижима собственост.

От приходен касов ордер на С.Х.М. за сумата от 20 лв. се установява, че ищеца е заплатил членския си внос от 20 лева на 20.12.2017г..

От  Извлечение по сметка на КТПУ“Кале-94“ с.Лопушна, обл. Варна; Разчетно-платежна ведомост на КТПУ“Кале-94“ Извлечение от ТРЗ и личен състав на лицето С.Х.М. се установява, че кооперацията е заплатил на ищеца 3078,10 лева заплата по ведомост за м.03.2018г., от които 1630,27 лева представляват еднократни надбавки – 85 часа извънреден труд.

От Извлечение по сметка на КТПУ“Кале-94“; Извлечение от разплащателна сметка на КТПУ“Кале-94“; Справка за изплатените ренти за стопанските години 2014/2015 г., 2015/2016 г., 2016/2017 г. и 2017/2018 г. се установява, че кооперацията е заплатила на ищеца ренти за периода 2015-2018г., наемна цена по договори за наем за периода 2015-2018г. на 12.03.2018г. , 13.03.2018г. и на 30.03.2018г..

От писмо от „Български пощи“ ЕАД  се установява, че писмото с обрата разписка до ищеца, съдържащо уведомлението от УС на кооперацията и поканата са постъпили в пощенската станция в с.Лопушна на 11.06.2018г., като същия ден св.Е.М. – пощенски служител е посетила адреса на ищеца и той е отказал да получи пратката, на 13.06.2018г. св.Е. М. отново е посетила ищеца, за да му връчи пратката, но той отново е отказал. На 14.06.2018г. пратката е върната на подателя.

От показанията на св.Е.М., които съдът кредитира като еднопосочни и кореспондиращи с останалите събрани по делото доказателства се установява, че е пощенски служител в пощенската станция в с.Лопушна, тя лично е ходила при ищеца, за да му връчи патката от кооперацията с поканата за свикване на извънредно ОС и уведомлението, но той е отказал да ги получи.

От показанията на св.Ч. и св.Ю., които съдът кредитира като еднопосочни и кореспондиращи с останалите събрани по делото доказателства се установява, че през м.02.2018г. УС на кооперацията установил нарушения извършени от ищеца, че той еднолично без санкцията на управителния съвет и решение на Общото събрание преотдал на зет си около 5700 дка земеделска земя в землището на село Поляците и село Медовец, през месец март си е начислил от 72-85 часа извънреден труд, които се равняват на 1600 лева и си ги е изплатил еднолично, а в същото време работниците не били получавали трудовите възнаграждения близо за два месеца, а ищеца ходил по екскурзии и работел по-малко от работниците; с техниката на кооперацията засял домати без разрешение на УС; преарендовал земеделски земи; закупил 500-600 дка земеделска земя като по този начин развивал конкурентна дейност на кооперяацията; продавал безотчетно произведените от кооперацията домати; членската си вноска от 2011г. си е внесъл през 2017г.. Св.Ч. уведомил ищеца на заседание на УС на кооперацията на 21.05.2018г., за какво ще бъде изключен. Ищецът знаел, че ще бъде изключен, всички членове на УС гласували за неговото изключване, ищецът казал, че ще обжалва. Ищецът присъствал на ОС, на което бил изключен и обиждал хората. В поканата за свикване на ОС на кооперацията не посочили имената на ищеца, че е предложен за изключване и причините затова, за да не го злепоставят и поради защита на личните му данни. УС взели решение да се изпрати лично уведомление до ищеца, където да му се каже, че ще бъде изключен и причините затова. Броят на членовете на управителния съвет, винаги е бил 7 човека, а контролния съвет 3 човека. Рентата на ищеца за закупената му земя в периода от 2014 г. до 2018 г. му е изплатена авансово през м.03.2018г. като той си я е наредил без разрешение на УС, на счетоводството. За това негово нарушени била подадена жалба в прокуратурата. Ищецът е знаел за изключването му на ОС от м.юни.

От правна страна съдът намира следното:

Предявен е конститутивен иск по чл.58, ал.1 от ЗК за отмяна на всички решения взети на извънредно ОС на ЗКПУ“Кале“ 94, проведено на 24.06.2018г..

Съобразно нормата на чл. 154, ал. 1 ГПК, доказателствената тежест по иска с правно основание  чл. 58, ал. 1 ЗК за установяване на обстоятелството, че ищецът е член-кооператор към момента на вземане на оспорените решения, че са взети тези решение, че същите противоречат на закона и устава е в тежест на ищеца. В тежест на ответника е да установи, че са били налице фактическите и правни основания за вземане на съответните решение при спазване на съответните процедурни правила за това, че са били налице предпоставките за изключване на ищеца посочени в чл.13, л.1 от ЗК, чл.12, ал.3, т.1 и т.3 от Устава, че при изключване на ищеца са спазени изискванията на чл.12, ал.4, ал.5, изр.3 от Устава на кооперацията, чл.13, ал.2, изр.2 от ЗК както и законността на проведената процедура по свикване и провеждане на общо събрание.

Страните не спорят, а и от събраните по делото доказателства се установява, че към момента на приемане на оспорените решения, ищецът е бил член-кооператор в ЗКПУ „Кале“ 94.

От събраните по делото доказателства се установи, че ответникът е спазил процедурата по свикване на общото събрание на кооперацията предвидена в чл.26 от Устава като поканата за ОС е поставена на няколко места в селото в 14-дневен срок преди провеждане на ОС на входа на сградата на кметството в с.Лопушна на 08.06.2018г., на магазин за хранителни стоки в селото, на административната сграда на кооперацията, на входната врата на кафе-аператив в селото. Обявата е публикуване в райнен вестник – „Черно море“ на 08.06.2018г.. Поканата е изпратена лично до ищеца заедно с уведомление за неговото изключване като той е отказал да получи поканата и уведомлението два пъти на 12.06.2018г. и на 14.06.2018г.. Решенията на общото събрание от т.1-т.4 са взети с необходимото мнозинство по чл.18, ал.1 и ал.2 от ЗК и чл.29, ал.1 и ал.2 от Устава на кооперацията. Според протокола от ОС относно решенията на ОС от т.5 до т.13 не е посочено при какъв кворум са взети.

По отношение на текста за покана за свикване на общо събрание и то конкретно, когато ще се вземат решения за изключване на членове кооператори, следва да се вземе предвид даденото тълкуване, по поставен въпрос, по реда на чл. 290 ГПК, в Решение № 139 от 11.11.2013 г. на ВКС по т. д. № 301/2012 г., I т. о., ТК, че когато в дневния ред е включено предложение за изключване на член-кооператор, следва да се посочат конкретните действия или бездействия на член-кооператора, респ. такива извършени съвместно с други членове - кооператори, които представляват несъответствие с конкретни разпоредби на закона, устава или на решение на орган на кооперацията, представляващи основание на направеното предложение за изключване. В поканата за свикване на общо събрание не е посочено кой член е предложено от УС да бъде изключен, за какви негови действия противоречащи на закона и устава на кооперацията. Обстоятелството, че до ищецът е било изпратено уведомление от УС, че е предложен за изключване като член кооператор на ОС на кооперацията и че там са посочени подробно твърдените нарушения не санира пропуска извършен в поканата за свикване на ОС. Макар на ищеца да е било известно, че ще бъде изключен, както стана ясно от показанията на св.Ч. и св.Ю. на останалите членове на кооперацията не е предварително оповестено, че УС е направил предложение за изключване именно на ищеца и за какви точно негови действия. Това нарушава правото на защита на ищеца като член кооператор да организира адекватно защитата си срещу направеното предложение за изключване чрез участие в ОС на негови поддръжници, които биха гласували против направеното предложение. Това ограничава и правата на всички членове кооператори да узнаят предварително кой член кооператор е предложен за изключване от УС и за какво, за да могат да вземат участие в ОС. Предвид гореизложеното съдът намира, че е нарушена процедурата по изключване на ищеца като член кооператор поради това решението му за изключване се явява взето в противоречие със закона и устава и следва да бъде отменено. Обстоятелството, че от събраните по делото писмени и гласни доказателства се установи, че ищецът е извършил нарушенията, за които е изключен, с изключение на внасянето си на членския си внос през 2017г., тъй като не се представиха доказателства какъв е бил определения срок от ОС (което според устава е компетентно да определи срока и размера за внасяне на членския внос) за внасяне на членския внос, е ирелевантно предвид опорочената процедура по изключването му.

Предвид гореизложеното незаконосъобразно е решението за избиране на нов председател на кооперацията, тъй като вече има такъв - ищецът. Страните не навеждат мандата на ищецът като председател на кооперацията да е изтекъл, което би било основание за избиране на нов председател.

По отношение на решенията за избиране на членове на УС и КС съдът намира, че същите противоречат на чл.16, ал.1 от ЗК и чл.26, ал.4 от Устава на кооперацията. В показаната за свикване на общото събрание е посочено избор на членове на УС и избор на членове на КС. Според показанията на св.Ч. членовете на УС винаги са били 7, а на КС винаги 3. Въпреки това без да е посочено в поканата ОС взема решение УС да се състои от 7 члена и един подгласник, а КС от 3 члена и един подгласник. Избрани са 6 члена на УС и един подгласник и 3 члена на КС и 1 подлгасник. ОС на кооперацията няма право да взема решения по въпроси, които не са вписани в поканата освен при присъствието на всички пълномощници, и то в началото на събранието, според чл.26, ал.4 от Устава. Случая не е такъв видно от събраните по делото доказателства проведеното ОС е извънредно, то е на всички членове на кооперацията, от които присъстват 102, от общо 308 члена. Съответно ОС е нямало право при липса на всичките му членове да гласува за нещо различно освен за избор на членове на КС и УС както е сторено.

Всички останали решения по т.5-т.13 от протокола на общото събрание  противоречат на чл. 18, ал.1, ал.2 от ЗК и чл.29, ал.1 и ал.2 от Устава, тъй като в тях не е посочено дали е имало мнозинство при вземането им, какво е било то, като тези решения на ОС следва да се вземат при обикновено мнозинство.

Предвид гореизложеното подадените искове са основателни и следа да бъдат уважени.

По разноските:

Съгласно чл. 78, ал. 1 и ал. 3 ГПК, право на разноски има само страната, в полза на която е постановен съдебният акт. Съобразно изхода от делото право на разноски има единствено ищецът. Доказано е извършване на разноски в общ размер от 884 лева, от които 600 лева – адвокатско възнаграждение, 200 лева СГЕ, 80 лева държавна такса и общо 4 лева преводни такси, които следва да се присъдят в полза на ищеца.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ, на основание чл.58, ал.1 от ЗК, всички Решения взети по т.1- 13 от проведеното на 24.06.2018г. Извънредно изборно събрание на Кооперация за производство търговия и услуги Кале – 94 с.Лопушна, обл.Варна, ЕИК 813147321, а именно:

- По т.1, с което на основание чл. 15, ал.4, т.12, чл.12, ал.1, т.2 и чл.13, ал.1 ЗК е изключен като член на КПТУ Кале-94 С.Х.М. поради допуснати груби нарушения на императивни норми на Закона за кооперациите, Закона за арендата в земеделието, Закона за задълженията и договорите и Устава на кооперацията.

- По т.2, т.3, т.4, с които е решено Управителния съвет да се състои от седем члена и един подгласник, а Контролния съвет да се състои от трима члена и един подгласник, с които е избран за председател на КПТУ Кале-94 Х. Б. К., за членове на Управителния съвет Н. М. А.; З. Е. З.; Е. А. Ч.; И.К. Х.; А.Х. Ташчъ; М.М.М., подлгасник - Ф.Е.А.; членове на КС - Ю.М.Ш.; Ш.И.Ш.; С.А.Н.; И. М. И. – подгласник;

- По т.5, с което са отменени действия на председателя на КПТУ Кале - 94 към 28.04.2018г по сключване на споразумения за преарендуване на земеделска земя, по които кооперацията е арендатор, като противоречащи на закона и неправилни - чл. 15, ал. 4, т. 14 от ЗК

- По т.6, с което е решено да се прекратят всички договори за аренда, по които има последващо споразумение за преарендуване на земеделската земя, предвид липсата на съгласие на арендатора, обективирано в решение на ОС на КПТУ Кале-94;

- По т.7, с което са възложени представителни функции за прекратяване на договорите за аренда, по които има сключени анекси за преарендоване от 2018г и за сключване на нови договори за аренда или наем, съобразно желанието на собствениците на земята, както и представителни функции за откриване, закриване и опериране с банкови сметки на кооперацията във всички банки на територията на страната и съда при решаване на съдебни спорове за срок до вписване на промените в представителството на кооперацията в ТР на Х. Б. К.;

- По т.8, с която е определен размера на дължимото рентно плащане за стопанската 2017 г - 2018г. в размер на 100кг/дка или неговата равностойност в пари за всички села;

- По т.9 , с което са покрити претърпени от кооперацията финансови загуби от предходни години в размер на 403 000 лв. за сметка на фонд - оборотни средства- 103 000 лв. и фонд резервен - 300 000 лв.;

- По т.10, с което е решено текущата печалба от предходната година да се отнесе в неразпределана печалба. Да се разпредели на следващото Общо събрание, след приемане уточнените дялови вноски;

- По т.11, с което е утвърдено щатното разписание на кооперацията прието на ОС на 28.04.2018г.;

- По т.12, с което е решено на членовете на КС да им се плати на брой заседание, както на членовете на УС в края на финансовата година. Размера на сумата за плащане да се определи от УС;

- По т.13, с което е решено да бъде извършена финансова ревизия на Кооперацията за период от 2013-2017г., да се закупи комбайн, и да се продаде микробуса.

ОСЪЖДА Кооперация за производство търговия и услуги Кале – 94, с.Лопушна, обл.Варна, ЕИК 813147341,, ДА ЗАПЛАТИ на С.Х.М. с ЕГН **********, с адрес *** сумата от 884 лeвa, представляваща разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК,.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Варна с въззивна жалба, подадена в двуседмичен срок от съобщението.

 

Решението да се съобщи на страните.

 

                         

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………