О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

..………../..................................2017 г.

 

гр. Варна

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно, в състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВЕЛИНА СЪБЕВА

                    ЧЛЕНОВЕ: КОНСТАНТИН  И.

СВЕТЛАНА ЦАНКОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯ Светлана Цанкова

 ч.гр.д. № 2192/17 г. по описа на ВОС,

намира следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба подадена от Д.И.П. с ЕГН **********  против определение № 390/15.05.2017 год,постановено по гр.д. 1019 по описа на ПРС от 2016 год, с което се прекратява производството   по гр. дело № 1019/2016 г. по описа на Провадийски рйонен съд и се връща депозираната от Д.И.П. искова молба. 

В жалбата се излагат съображения за необоснованост и незаконосъобразност на разпореждането, поради което се моли същото да бъде отменено.

Ответната страна не е депозирала становище по депозираната частна жалба.

Частната жалба е с правно основание 274 от ГПК, подадена е в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна по мотивите изложени от Провадийския районен съд,които настоящият въззивен състав изцяло възприема и препраща към тях на осн.чл.272 от ГПК;

За пълнота на изложението и с оглед наведените твърдения във въззивната жалба, следва да се осочи и следното :

Видно от приложените документи  по гр.д. 1019/2016 год по описа на ПРС се установява, че производството по делото е било оставено без движение с разпореждане № 1095/ 21.03.2017 год, връчено на ищеца,с което са дадени указания за отстраняване нередовности на исковата молба.

Отстраняването на нередовността на исковата молба се е налагало,поради обстоятелството,че  ищецът е направил промяна в ответната страна.  Нещо повече, преди да бъде връчен препис от исковата молба на ответницата, ищецът е депозирал молби уточнения, но от тях е видно,че същият  не твърди с категоричност,че ответницата Е.П. владее процесните идеални части/ в този смисъл  уточняваща молба л. 171-л.173 /,а в молба / л.175-176/ сочи,че ответницата ползвала процесните  кв..м. за разходка и отдих

С оглед изложеното в молба / л.209-211/, се сочи на твърдение, че процесните кв.м. са включени в имот,представляващ съпружеска имуществена общност, в края но молбата твърди, че е индивидуален собственик на имота..ледва  се направи извод.

С оглед противоречивите твърдения на ищеца и депозирания отговор на ответницата Е.П./ л.267/,настоящият въззивен състав счита,че правилно и  законосъобразно са били дадени  разпорежданията обективирани в разпореждане № 220 от 18.01.2016 год на ПРС.

Узанията за уточнение бил ли е лишен ищеца от възможността да ползва процесните 75 кв.м. за периода от 18.06.2008 год до 18.10.2016 год,обективирани в разпореждане от 21.03.2017 год също са законоъсобразни,с оглед твърдението на ответницата ,че имотът е придобит в съпружеска имуществена общност.

В дадения от съда 7 дневен срок указанията не са били изпълнени, поради което поради нередовност на исковата молба,ПРС правилно и законосъобразно е прекратил производството по гражданското дело.

            Поради съвпадане на изводите на двете съдебни инстанции обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от изложеното, съставът на ВОС

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 390/15.05.2017 год,постановено по гр.д. 1019 по описа на ПРС от 2016 год..

Определението  подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

2.