Р Е Ш Е Н И Е

 

                  Гр. Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Трети касационен състав, на дванадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в публично съдебно заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКА ГАНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА РАЧЕВА

ДАНИЕЛА НЕДЕВА

 

При участието на секретаря Теодора Чавдарова и прокурора от ВОП Александър Атанасов, като разгледа докладваното от съдия  Ганчева КНАХД № 2439 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, все предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл. 208 от АПК, вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

                Образувано е по касационна молба, депозирана от Агенция за държавна финансова инспекция чрез Радостина Маринова – главен юрисконсулт в АДФИ, срещу Решение № 76/06.07.2017г., постановено по НАХД № 141/2017г. по описа на Районен  съд – гр. ****** II състав, с което е отменено Наказателно постановление № 11-01-641/2016/03.02.2017г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на Ф.К.Ф. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 лева на основание чл. 32, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за държавната финансова инспекция, чл. 53, ал. 2 ЗАНН.

                В касационната жалба Решение №76/06.07.2017г се оспорва като неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон. Сочи още, че е налице касационно отменително основание – по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Съображенията, които касаторът излага са, че разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗДФИ установява задължение, чийто адресат са лицата от подконтролните организации по чл. 4 от ЗДФИ /каквито качества има Община ******/, да предоставят в определени от финансовите инспектори срокове документи. Визираната норма обезпечава изпълнението на правомощията на органите на финансовата инспекция по чл. 13, т. 4 от ЗДФИ. Съгласно последната, при изпълнение на служебните си задължения органите на агенцията имат право: да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверяваните организации и лица документи, заверени копия на документи, сведения и справки и други документи, които имат значение за извършените финансови инспекции. Твърди, че с оглед Писмо, вх. № РД-6400-1880/18.11.2016г., финансовият инспектор е изискал справки и документи, свързани със задължението си да извърши проверка на Община ****** по отношение на законосъобразността на разходването на средства, предоставени от централния бюджет компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, за периода от 01.07.2011г. до 31.12.2014г. Сочи още, че в обстоятелствените части на акта за установяване на административно нарушение и на наказателно постановление се отразяват факти, извлечени от приложените към преписката Писмо с вх. № РД-6400-1880/18.11.2016г. и Констативен протокол от 14.12.2016г., а именно: с Писмо вх. № РД-6400-1880/18.11.2016г., финансовият инспектор е изискал справки и документи, свързани с постановената от директора на АДФИ проверка, като информацията, касаеща конкретното административно нарушение е отбелязана в т. 2 от визираното писмо, по която е изискана следната информация: 2.1. Неусвоени лимити или налични по сметки на Община ****** средства, от предоставени компенсации и субсидии по Наредби № 2/31.03.2006г. и № 3/04.04.2005г. към 30.06.2011 година; 2.2. Изпратени от Община ****** писма, справки и декларации, на база на които е извършено разпределението на годишния и тримесечните лимити за компенсации и субсидии за същия период, по параграф 2, ал. 1 на Наредба № 2/31.03.2006г. и по чл. 10, ал. 4 на Наредба №3/04.04.2005 година; 2.3. Утвърдените лимити и предоставените за периода от 01.07.2011г. до 31.12.2014г. субсидии и трансфери за полагащи се средства за компенсиране на безплатните и с ценови облекчения пътувания, в т.ч. писма на Министерство на финансите и банкови извлечения от лимит на разпоредител с бюджетни средства. 2.4. Нареждания за плащания / за получаване на средства от централния бюджет от предоставените лимити по СЕБРА за посочения период; 2.5. Платежни документи (включително чрез електронен подпис) за извършени плащания към изпълнителите на услугата, ведно с документи по СФУК, счетоводни записвания, отчетност по Единна бюджетна класификация, в т.ч. тримесечни отчети за функция, група и дейност по които са отразени трансферите/разходите; 2.6. Изготвените от изпълнителите на услугата фактури; справки и отчети (ведно с писмата за представянето им в Община ******) и наличните документи, въз основа на които е определен нетния финансов ефект по Наредба №3 от 04.04.2005г. (информация за приходите и разходите, отчетени от превозвача в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид дейност, различна от тази по предоставяне на компенсирани превозни услуги и други) и тези, въз основа на които са определени компенсациите за превозите по групи правоимащи лица, включително списъци, заявления за издаване и издадени абонаментни карти, билети, протоколи и други. Касаторът изтъква, че в част: „Забележки” от горепосоченото писмо е определен срок за представяне на документите по т. 2: до 12:00 часа на 22.11.2016г. С оглед задължението си да установи пълната фактическа обстановка по случая, актосъставителят е събрал и описал всички факти и обстоятелства, имащи отношение към него, в това число – и онези, които са настъпили след изтичане на фиксирания срок за представяне на исканите документи и информация. Твърди още, че в определения от финансовия инспектор срок /до 22.11.2016г./, от всички изискани документи по т. 2 от визираното писмо, от кмета на Община ****** е представено единствено Писмо, изх. № РД 9400-1800-/1/ от 22.11.2016г., което съдържа документи и информация, отнасящи се за 2014г. Следователно по т. 2 не са били представени в срок всички останали документи и информация, изискани от инспектора, които касаят предходния времеви период от проверката – периода от 01.07.2011г. до 31.12.2013г. Сочи още, че констатираното нарушение не следва да се квалифицира като маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, поради липса факти, доказващи по-ниска степен на обществена опасност. В заключение моли касационната инстанция да отмени Решение по НАХД №141/2017г. на Районен съд – гр. ******. За с.з. касаторът редовно призован не се явява представител.

                Ответната страна в производството, Ф. Кръстве Ф., с писмен отговор изразява становище, че касационната жалба е неоснователна, твърденията е нея са неправилни, необосновани, а постановеното на 06.07.2017г. Решение на Районен съд – гр. ****** по НАХД 141/2017г. е правилно, законосъобразно и мотивирано. Счита, че като страна в процеса са накърнени неговите права, лишен е от възможността да разбере нарушението, което му се вменява, което възприема като съществена пречка по отношение на организирането на своята защита. Посочва, че в касационната жалба не е посочено с точност кои документи не е представил в срок, а онова, което е представил било обобщено с недостатъчна яснота, в това число: не били установени елементите от обективната страна на нарушението – какви точно документи, какви справки и каква по съдържание информация не е представил, какъв е бил срокът, в рамките, на които е следвало да реализира задължението си. Твърди, че датата, на която е извършено нарушението не е установена с точност, като пояснява, че посочването на различни дати – 22.11.2016г. и 28.11.2016г. възприема като отсъствие на един от задължителните реквизити на Наказателното постановление. В заключение постановеното Решение № 76/06.07.2017г. на Районен съд – гр. ****** по НАХД 141/2017г. да бъде оставено в сила. В алтернативност се пледира и приложението на чл. 28 от ЗАНН.

                Представителят на Варненска окръжна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба. Пледира решението на Районния съд да бъде отменено, да се постанови друго, с което да бъде потвърдено издаденото Наказателно постановление. По отношение на направеното искане за прилагане на чл. 28 от ЗАНН, счита, че същото следва да се отхвърли, тъй като случаят не попада в хипотезата на чл. 28 ЗАНН, поради обстоятелството, че не показва по-ниска степен на обществена опасност.

                Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и наведените касационни основания, намира за установено от фактическа страна следното:

                Предмет на обжалване в първоинстанционното производство е било Наказателно постановление № 11-01-641/2016/03.02.2017г. на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на Ф.К.Ф., ЕГН **********, адрес: ***, с месторабота към датата на извършване на нарушението – Община ******, на длъжност Кмет с наложено административно наказание „глоба” в размер на 250,00 лева на основание чл. 32, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за държавната финансова инспекция, чл. 53, ал. 2 от ЗАНН.

                От събраните доказателства в административната преписка и в съдебното производство, Районен съд – гр. ****** е приел за установено от фактическа страна, че със Заповед № ФК-10-1384/16.11.2016г. на директора на АДФИ е възложена финансова инспекция на Община ******, Област Варна със задача „Проверка за законосъобразност на разходването на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт за периода от 01.07.2011г. до 31.12.2014 година. Определено е лице, което да извърши проверката – финансов инспектор И.И., свидетел по делото. Във връзка със Заповедта на 18.11.2016г. И. посетил административната сграда на Община ****** и входирал писмо вх. с № РД-910001880/18.11.2016г. с искане на справки и документи, свързани с постановената задача, предвид проверявания период, в писмото са били поставени различни срокове за представяне на справките и документите, последният от които е бил 12:00 часа на 28.11.2016г. С писмо с вх. № РД-9100-1986/01.12.2016г. е удължен срока за представяне на документи по т. 2.5 от искането до 12:00 часа на 02.12.2016г. На 14.12.2016г. И., Ф.Ф. и Катя Пеева- главен счетоводител в Община ****** са подписали констативен протокол съобразно, който не са представени исканите документи и информация за периода от 01.07.2011г. до 31.12.2011г. по т. 2 и справката за същия период, както и платежни документи за извършени плащания, подписани чрез електронен подпис за периода от 01.07.2011г. до 31.12.2014г по т. 2.5 на писмо вх. № РД-9400-1880/18.11.2016г. В резултат на проверката И. съставя АУАН № 11-01-641 от 21.12.2016г. на Ф., затова че на 22.11.2016г., в Община ******, гр. ******, в качеството си на Кмет, представляващ и управляващ Община ****** и едноличен орган на изпълнителната власт на общината не е представил в определените срокове документи, справки и информация, изискани от финансовата инспекция с писмо вх.№ РД-9400-1880/18.11.2016г., с което е нарушил разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗДФИ. При така установените факти, районният съд е приел от правна страна,  че АУАН и НП са издадени от компетентен органи. За да отмени НП съдът е преценил, че в АУАН и НП е описано нарушението, така че не става ясно кои документи не са представени и в какъв срок не са представени. Прието е, че отговорността на Ф. е ангажирана за непредставяне на документи по т.2 от искането от 18.11.2016 г.  Отделно от това съдът е счел, че неправилно е посочена и датата на извършване на нарушението, тъй като първоначално на наказаното лице е даден срок да представи исканите документи на 22.11.2016 г. до 12 ч., а с НП е прието, че това е и датата на извършване на нарушението. Изложени са доводи, че не е нарушен и принципа non bis in idem, тъй като с другите представени по делото НП на Ф. е ангажирана отговорността за непредставяне на документи по други точки от искането.

Разгледана по същество, жалбата против решението е неоснователна, тъй като не са налице посочените от касатора основания за отмяна /съдът разглежда тези от тях, които съставляват касационни основания по смисъла на чл.348 НПК, съобразно препращата норма на чл.63 ЗАНН/.

При постановяване на решението районният съд не е допуснал съществени нарушения на процесуални правила, извършил е цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление, съгласно задължението по чл.312 и чл.313, ал.1 НПК, приложим по препращане от чл.84 ЗАНН. В тази връзка е изследвал дали акта за установяване на административно нарушение е издаден при спазване на разпоредбите по чл.40 - 43 ЗАНН, дали наказателното постановление съответства на изискванията за съдържанието му по чл.57 ЗАНН и дали наказващият орган при издаване на постановлението е спазил процедурата по чл.52 и сл. от с.з., като е направил законосъобразен извод, че  са допуснати съществени процесуални нарушения при постановяването на обжалвания акт. Районният съд не е нарушил и процесуалните правила относно събирането на допустимите и относими към спора доказателства, подробно е обсъдил доводите на страните и в частност оплакванията на жалбоподателя. В мотивите към решението е направено подробно изложение на установените от събраните по делото фактически обстоятелства и на следващите от тях правни изводи, възприети и от настоящият съдебен състав.

Настоящия съдебен състав споделя доводите на ПРС, че  в хода на адм. наказателното производство е било допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, а именно: налице е пълна неяснота по отношение на това за какво точно нарушение и при какви факти Ф. е привлечен към административно наказателна отговорност, съответно наказан с НП. В АУАН и НП са описани подробно писмата с които от Ф. са изискани документи, както и датите на които той е представил част от исканите документи. След описание на водената между страните кореспонденция е преценено, че в определения срок до 22.11.2016 г. не са представени изисканите документи и информация за периода от 1.07.2011 г. до 31.12.2013 г. по т.2 на искане от 18.11.2016 г., отделно от това е посочено, че до 28.11.2016 г. не е представена и справка за периода от 1.07.2011 г. до 31.12.2012 г. по т. 6 от същото писмо. При така изложената фактическа обстановка се налага извода, че отговорността на лицето е ангажирана за непредставяне на документи по т.2 и т.6 от искането. При внимателен прочит на писмо вх. № РД-9100-1880/18.11.2016 г. е видно, че срокът за представяне на документите по т.2 и т.5 е до 12 ч. на 22.11.2016 г., срокът на представяне на документите по т.1 и т .6 е 28.11.2016 г. Не без значение е и факта, че самия административен орган е удължил срока за представяне на част от документите по т.2 до 2.12.2016 г. – 12 ч. При тези установявания съдът споделя изложеното от ПРС, че  на 22.11.2016 г. соченото в НП нарушение не е извършено, тъй като срокът даден на Ф. все още не е изтекъл. Ако административния орган бе описал точно документите които Ф. е следвало да представи, но не е сторил това в дадения му срок, то не би съществувала и тази неяснота относно фактите при които лицето е привлечено към отговорност. Безспорно констатираното нарушение е съществено, Ф. е лишен от възможността да разбере в извършването на какво нарушение е обвинено, при какви приети за установени факти, за да организира адекватно защитата си срещу повдигнатото обвинение.

Предвид гореизложеното и след запознаване с приложеното по делото НП № 11-01-642/2016/03.02.2017г.,  съдът констатира, че в същото наказващия орган отново е констатирал, че Ф. не е представил документи по т.2 и по т.6  от писмо от 18.11.2016 г., единствената разлика е, че с процесното НП е прието, че не са представени документи по т.2 за периода от 1.07.2011 г., до 31.12.2013 г., а с другото НП документите са същите, пак по т.2 но за периода 1.07.2011 г. до 31.12.2012 г., т.е. визиран е един и същ период за представяне на документи и по двете точки. С оглед изложеното съдът приема, че при едни и същи фактически установявания, органа е ангажирал отговорността на Ф. с издаване на две НП.

Предвид изложеното съдът намира, че при постановяване на обжалваното решение не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, то съответства на приложимия материален закон, поради което следва да бъде оставено в сила.

Водим от горните съображения, съдът

Р    Е    Ш    И  :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76/06.07.2017г., постановено по НАХД № 141/2017г. по описа на Районен  съд – гр. ****** II състав.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

 

ЧЛЕНОВЕ: