О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                       /15.12.2017 год., гр. Провадия

 

Провадийският районен съд, III състав, на петнадесети декември две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

     

                                                                        Районен съдия: Пламен Танев

 

като разгледа докладваното от съдия Танев гражданско дело 1661 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

  Провадийският районен съд е сезиран с молба от И.Д.Й., ЕГН **********,***, като майка и законен представител на Серхио Симеонов Й., ЕГН **********, срещу С.Н.Й., ЕГН **********, с адрес ***, за постановяване на мерки за защита спрямо детето Серхио Й..

Съдът, след служебна проверка, установи, че по молба от И.Д.Й. срещу същия ответник има вече образувано гр.д. № 1651 по описа на 2017г. на Районен съд – Провадия, с искане се  бъдат наложени мерки за защита от домашно насилие, осъществено над молителката, а именно – задължаване извършителя да се въздържа от упражняване на домашно насилие над молителката и забрана на извършителя да доближава жилището, в което молителката пребивава.

Съгласно разпоредбата на чл.213 от ГПК, когато в съда има висящи няколко дела, които имат връзка по между си, съдът може да съедини тези дела в едно общо производство и да издаде общо решение по тях.

От гореизложеното се установи, че гр.д. 1661/2017г. и гр.д. 1651/2017г., и двете по описа на ПРС, имат връзка помежду си, с оглед на обстоятелството, че и по двете се твърди извършването на домашно насилие от С.Н.Й. срещу майката И.Й. и детето Серхио Й..

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 213, чл.127 и чл.128 от ГПК, съдът:

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЪЕДИНЯВА гр.д. 1661/2017г. по описа на ПРС в едно общо производство с вече образуваното гр.д. 1651/2017г. по описа на ПРС, което да продължи по гр.д. 1651/2017г. по описа на ПРС, като производството под № 1661/2017г., и двете по описа на ПРС, се прекрати под този номер.

 

Препис да се изпрати на страните.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................