О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                      /29.11.2017 год., гр. Провадия

 

ПРОВАДИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 3-ти състав,  в закрито заседание, проведено на двадесет и девети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:         

 

                                                                                               Районен съдия: Пламен Танев

 

като разгледа докладваното от съдия Танев гражданско дело № 1175/2017г. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        С разпореждане № 4495/16.11.2017г., ПРС е оставил без движение производството по гр.д. № 1175/2017г. по описа на Районен съд – Провадия, като е дал указания на ищците в едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстранят нередовностите в исковата молба.

Съдът е указал още, че при неизпълнение в срок, исковата молба ще бъде върната.

Съобщението е получено от процесуалния представител на ищците, адв. Я.С.С., на 17.11.2017г. Следователно от този момент същото се смята за редовно връчено, с оглед на обстоятелството, че адв. С. има издадено пълномощно от ищците Н.Р.Н. и Х.Р.Н..

Към настоящия момент не е предприето никакво действие от страна на ищците по движението на предявената искова молба. Не са отстранени в срок и нередовностите в нея, съобразно дадените от съда указания.

С оглед на изложеното и изрично дадените указания, съдът намира, че производството следва да бъде прекратено и исковата молба да бъде върната.

Мотивиран от горното, Районен съд гр.Провадия,

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1175/2017г. по описа на Районен съд – Провадия, на осн. чл. 129, ал. 3 ГПК.

ВРЪЩА исковата молба, ведно с приложенията.

        Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд - Варна.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:.........................