П Р О Т О К О Л

Гр. *******, 28.09.2017 г.

 

ПРОВАДИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети състав, в публично съдебно заседание на двадесет и осми септември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:         

                                                                  

РАЙОНЕН СЪДИЯ: АНДОН ВЪЛКОВ

 

при участието на секретаря И. В., сложи за разглеждане гр. дело № 1060 по описа на ПРС за 2011 г., докладвано от съдията.

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЩЕЦЪТ В.Я.Ж., редовно уведомена, се явява лично и с адв. Д. ***, редовно упълномощен и приет от съда от преди.

ОТВЕТНИКЪТ А.М.Х., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. Г. Г. АК Варна, редовно упълномощена и приета от съда от днес.

 ОТВЕТНКЪТ В.Х.А., редовно уведомена, не се явява, представлява се от Т. И.Н., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

ОТВЕТНКЪТ Р.Х.П., редовно уведомена, се явява лично.

ОТВЕТНКЪТ П.Т.А., редовно уведомена, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ А.Х.А., редовно уведомен, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ В.П.Я., редовно уведомен, не се явява, представлява се от Н. Д. Я., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

ОТВЕТНКЪТ Д.М.Х., редовно уведомена, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ М.И.Х., редовно уведомен, се явява лично.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

СТРАНИТЕ поотделно: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

АДВ. Д.: Със страните сме постигнали спогодба.

АДВ. Г.: Представям Ви проект на спогодбата в писмен вид.

Т. Н.: Представям и моля да приемете копие от удостоверението ми за раждане от който е видно, че В.А. ми е майка.

 

СЪДЪТ намира, представеното удостоверение за относимо и допустимо към предмета на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА към материалите по делото удостоверение за раждане издадено въз основа на акт за раждане на Татяна Иванова.

 

СЪДЪТ прикани страните към спогодба и такава бе постигната в следния смисъл

С П О Г О Д Б А

 

В.Я.Ж., ЕГН **********, адрес ***, с квота в делбената маса в размер на 1/6 идеална част получава дял, състоящ се от НИВА, съставляваща имот № 025008 с площ от 18.120 дка, находяща се в землището на село О., общ. ******* обл.Варна, ЕКАТТЕ 53182, местност “Равна сърта“, категория пета, при граници: имот №: 000181 - полски път на Община *******, имот № 025007 - нива на В. Я. П., имот № 025046 - полски път на Община *******.

Пазарната стойност на посочения дял е в размер на  14 496.00 лева.

 

2. А.М.Х., ЕГН **********, адрес ***, с квота в делбената маса в размер на 1/6 идеална част получава дял, състоящ се от НИВА, съставляваща имот с нов № 042077, с площ 15.848 дка, находящ се в землището на село О., общ. *******, обл. Варна, ЕКАТТЕ 53182, местност “Над Ормана“, категория четвърта, при граници: имот № 040020 -полски път на Община *******, имот № 042033 - нива на Д. В.И., имот №  042031 - нива на М. Т. М., имот № 042078 - нива, който имот е, образуван от имот № 042032 по плана на селото, целия с площ от 20.542 кв. м.

Пазарната стойност на имота е в размер на 14 263 лева.

 

3. В.П.Я., ЕГН **********, адрес ***, с квота в делбената маса в размер на 1/6 идеална част получава дял, състоящ се от:

НИВА, съставляваща имот № 034054,  с площ 10.700 дка, находящ се в землището на село О., общ. *******, обл. Варна, ЕКАТТЕ 53182, местност “Ортлука“, категория шеста, при граници: имот № 034072 - нива на БД Фарм ЕООД, имот № 034065 - полски път на Община *******, имот № 034050  - нива на Х. Н. Х., имот № 034075 - нива на ЕТ Родина - И. П., имот № 034077 - нива на К. К. В., имот № 034078 - нива на Росагрофонд ООД.

 НИВА, съставляваща имот № 046032,  с площ 7.000 дка, находящ се в землището на село О., общ. *******, обл. Варна, ЕКАТТЕ 53182, местност “Арап тарла“, категория четвърта, при граници: имот № 046104 - нива на Д. В. И., имот № 046024 - нива на наследниците на Б. Х. Б., имот № 046023 - нива на М. К. К.и др., имот № 046033 - нива на Н. А. Н., имот № 046097 - полски път на Община *******.

Пазарната стойност на имотите е в размер на 14860 лева.

 

 

4. В.Х.А., ЕГН **********, адрес ***, с квота в делбената маса в размер на 1/9 идеална част получава дял, състоящ се от:

НИВА, съставляваща имот № 024005,  с площ 6.499 дка, находящ се в землището на село О., общ. *******, обл. Варна, ЕКАТТЕ 53182, местност “Ени махале“, категория шеста, при граници: имот № 024004 - нива на Х. Х. Б., имот № 024078 -полски път на Община *******, имот № 024006 - нива на Р. Н. Н., имот № 024079 - полски път на Община *******.

 НИВА, съставляваща имот с нов № 042078, с площ 4.694 дка, находящ се в землището на село О., общ. *******, обл. Варна, ЕКАТТЕ 53182, местност “Над Ормана“, категория четвърта, при граници: имот № 042077 - нива, имот № 042031 - нива на М. Тодоров М., имот № 042053 - полски път на Община *******, имот № 040020 - полски път на Община *******, който имот е, образуван от имот № 042032 по плана на селото, целия с площ от 20.542 кв. м.

Пазарната стойност на имотите е в размер на 9424 лева.

 

5. Р.Х.П., ЕГН **********, адрес ***, с квота в делбената маса в размер на 1/9 идеална част получава дял, състоящ се от НИВА, съставляваща имот № 048002, с площ 10.701 дка, находящ се в землището на село О., общ. *******, обл. Варна, ЕКАТТЕ 53182, местност “Съзлъка“, категория четвърта, при граници: имот № 048001 - нива на П. Ч.Д., имот № 000169 - полски път на Община *******, имот № 048003 - нива на Ж. А. Ж. и др., имот № 036043 - полски път на Община *******

Пазарната стойност на имота е в размер на 9096 лева.

 

6. П.Т.А., ЕГН **********, адрес *** с квота в делбената маса в размер на 1/18 идеална част получава дял, състоящ се от НИВА, съставляваща имот № 026050, с площ 5.010 дка, находящ се в землището на село О., общ. *******, обл. Варна, ЕКАТТЕ 53182, местност “Равна сърта“, категория четвърта, при граници: имот № 026045 - нива на А. Х. Ч., имот № 026049 - нива на Я. П.П., имот № 026056 - полски път на Община *******, имот № 026051 - нива на Я. К. З..

Пазарната стойност на имота е в размер на 4509 лева.

 

7. А.Х.А., ЕГН **********, адрес ***, с квота в делбената маса в размер на 1/18 идеална част получава дял, състоящ се от НИВА, съставляваща имот № 024068, с площ 6.017 дка, находящ се в землището на село О., общ. *******, обл. Варна, ЕКАТТЕ 53182, местност “Ески балар“, категория шеста, при граници: имот № 024080 - полски път на Община *******, имот № 024067 - нива на ЕТ Родина И. Попов.

Пазарната стойност на имота е в размер на 4814 лева.

 

 

8. Д.М.Х., ЕГН **********, адрес *** с квота в делбената маса в размер на 1/12 идеална част получава дял, състоящ се от

ЛОЗЕ, съставляващо имот № 062071,  с площ 1.332 дка, находящ се в землището на село О., общ. *******, обл. Варна, ЕКАТТЕ 53182, местност “Ени махле“, категория шеста, при граници: имот № 062070 - лозе на БД Фарм ЕООД, имот № 000155 - полски път на Община *******, имот № 062072 - лозе на Н. Ф. Н., имот № 000155 -полски път на Община *******.

 НИВА, съставляваща имот № 021051,  с площ  6.151 дка, находящ се в землището на село О., общ. *******, обл. Варна, ЕКАТТЕ 53182, местност “Турски синур“, категория четвърта, при граници: имот № 021052 - нива на К. Д. К., имот № 021053 - нива на К. Д. К. и др., имот № 021038 - нива на К. Б. К., имот № 021060 - полски път на Община *******, имот № 021036 - нива на К. Н. К..

Пазарната стойност на имотите е в размер на 7001 лева.

 

 

9. М.И.Х., ЕГН **********, адрес ***, с квота в делбената маса в размер на 1/12 идеална част получава дял, състоящ се от ИЗОСТАВЕНА НИВА, съставляваща имот № 048009, с площ  8.372 дка, находящ се в землището на село О., общ. *******, обл. Варна, ЕКАТТЕ 53182, местност “Съзлъка“, категория четвърта, при граници: имот № 000169 - полски път на Община *******, имот № 048010 - изоставена нива – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 038070 - полски път на Община *******, имот № 048007 - изоставена нива на Община *******.

Пазарната стойност на имота е в размер на 7116 лева.

 

За уравнение на дяловете:

 

В.П.Я. следва да заплати на А.М.Х. сумата в размер на 276.61 лв.

В.П.Я. следва да заплати на В.Я.Ж. сумата в размер на 43 лв.

В.Х.А. следва да заплати на Р.Х.П. сумата в размер на 164 лв.

М.И.Х. следва да заплати на Д.М.Х. сумата в размер на 57.50 лв.

А.Х.А. следва да заплати на П.Т.А. сумата в размер на 152.50 лв.

 

Съдът върна на страните личните карти.

 

Спогодили се:

1…………………………………………………………………………………………..

 (В.Я.Ж.)

 

2…………………………………………………………………………………………..

(адв. Г. Г., като пълномощник на А.М.Х.)

 

3…………………………………………………………………………….………….

(Т. И.Н. като пълномощник на В.Х.А.)

 

4………………………………………………………………………………………….

(Р.Х.П.)

 

5…………………………………………………………………………………….……

(П.Т.А.)

 

6………………………………………………………………………………..……….

(А.Х.А.)

 

7………………………………………………………………………………………..

(Н. Д. Я. като пълномощник на В.П.Я.)

 

8…………………………………………………………………………………………

(Д.М.Х.)

 

9……………………………………………………………………………….……….

(М.И.Х.)

 

 

Съдът, след като се запозна с така постигнатата спогодба, не противоречи на закона и добрите нрави, поради което не са налице пречки за одобряването й, ведно със законните последици от това – прекратяване на производството и осъждането на страните да заплатят в полза на съда  държавна такса в половин размер. Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

 

ОСЪЖДА В.Я.Ж., ЕГН **********, адрес *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 289.92 лева (двеста осемдесет и девет лева и 92 ст.) по сметка на Районен съд *******, на основание чл. 8 от Тарифата.

ОСЪЖДА А.М.Х., ЕГН **********, адрес *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 285.26 лева (двеста осемдесет и пет лева и 26 ст.) по сметка на Районен съд *******, на основание чл. 8 от Тарифата.

ОСЪЖДА В.П.Я., ЕГН **********, адрес *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 297.20 лева (двеста деветдесет и седем лева и 20 ст.) по сметка на Районен съд *******, на основание чл. 8 от Тарифата.

ОСЪЖДА В.Х.А., ЕГН **********, адрес *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 188.48 лева (сто осемдесет и осем лева и 48 ст.) по сметка на Районен съд *******, на основание чл. 8 от Тарифата.

ОСЪЖДА Р.Х.П., ЕГН **********, адрес *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 181.92 (сто осемдесет и един лев и 92 ст.) по сметка на Районен съд *******, на основание чл. 8 от Тарифата.

ОСЪЖДА П.Т.А., ЕГН **********, адрес *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 90.18 лева (деветдесет лева и 18 ст.) по сметка на Районен съд *******, на основание чл. 8 от Тарифата.

ОСЪЖДА А.Х.А., ЕГН **********, адрес *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 96.28 лева (деветдесет и шест лева и 28 ст.) по сметка на Районен съд *******, на основание чл. 8 от Тарифата.

ОСЪЖДА Д.М.Х., ЕГН **********, адрес *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 140.02 лева (сто и четиридесет лева и 2 ст.) по сметка на Районен съд *******, на основание чл. 8 от Тарифата.

ОСЪЖДА М.И.Х., ЕГН **********, адрес *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 142.32 лева (сто и четиридесет и два лева и 32 ст.) по сметка на Районен съд *******, на основание чл. 8 от Тарифата.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1060/2011 г. по описа на ПРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВОС, в едноседмичен срок от днес.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на спогодбата е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                         

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебна заседание, приключило в 11.12 ч.

 

                                     

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                      СЕКРЕТАР: