Р Е Ш Е Н И Е

 

                 /12.12.2017 г., гр. Провадия

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Провадийският районен съд                 II състав

На двадесет и девети ноември            две хиляди и седемнадесета година

В открито съдебно заседание в състав:

                                             

Районен съдия:  Елена Стоилова

при секретар Н. С.

Като разгледа докладваното от съдията Е.Стоилова

гражданско дело № 1393 по описа за 2017г.

И за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 330 от ГПК.

Делото е образувано въз основа на молба от С.В. Г., с ЕГН: ********** с адрес *** и Ю.Г.Г., с ЕГН: **********, с адрес ***, за допускане на развод помежду им по взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК, за което представят постигнато споразумение.

В съдебно заседание двамата съпрузи се явяват лично и изразяват волята си за прекратяване на брака им и одобряване на постигнатото по между им споразумение.

След съвкупен анализ на събраните по делото доказателства и изявленията на молителите, съдът приема за установено следното:

Видно от представеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак, изд. въз основа на акт за сключен граждански брак № 0004/27.05.1995 г., изд. от Община В.се установява, че страните са съпрузи, предвид сключения помежду им на 27.05.1995г. в с.В.граждански брак, за който е съставен акт за граждански брак №4/27.05.1995 от Община Ветрино.

От изразеното от съпрузите становище в съдебно заседание, че поддържат искането си за развод, съдът намира за установено наличието на предпоставките по чл. 330 ал. 3 ГПК – налице е сериозно и непоколебимо съгласие за развода, постигнато е и споразумение по чл. 51 от СК, което не противоречи на закона и добрите нрави, и същевременно урежда в достатъчна пълнота всички посочени от законодателя последици в личните и имуществени отношения между съпрузите след прекратяване на брака, свързани с определянето на издръжка и фамилното име. Няма родени от брака деца, които да са непълнолетни, поради това не се поставя въпроса за родителски права, издръжка. По гореизложените съображения съдът счита, че следва да допусне искания развод и да утвърди споразумението.

Съгласно чл. 6 т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, при развод по взаимно съгласие се дължи държавна такса в размер до 40 лв.. Съдът определя окончателния размер на държавната такса в размер на 25 лева. Видно от приложената по делото вносна бележка по сметката на съда е преведената сума на стойност 25 лв..

Мотивиран от горното и на основание чл. 50 от СК във връзка с чл. 330 ал. 3 от ГПК, Провадийският районен съд

 

Р   Е   Ш   И  :

                                                                                                                                                      

ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, сключения в с.Ветрино, общ.Ветрино, обл.Варна на 27.05.1995г., граждански брак между С.В. Г., с ЕГН ********** с адрес *** и Ю.Г.Г., с ЕГН **********, с адрес ***, за който е съставен акт за сключен граждански брак № 4/27.05.1995 от Община Ветрино.     

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което:

Семейното жилище, собственост на родителите на Ю.Г.Г., с ЕГН **********,***, се предоставя за ползване на Ю.Г.Г., с ЕГН: **********.

 Придобитите по време на брака недвижими и движими вещи, обща собственост на страните, те ще поделят в производство по реда на чл.34 ЗС.

Молителите нямат лични влогове.

Молителите нямат претенции за издръжка един към друг.

След прекратяване на брака, молителката С.В. Г., с ЕГН: **********, ще продължи да носи  брачното си фамилно име - Г..

Разноските по делото се поемат от С.В. Г., с ЕГН: **********.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………