Р Е Ш Е Н И Е

 

             / 10.10.2017г., гр. Провадия

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Провадийският районен съд                              II състав

На двадесети септември                                   две хиляди и шестнадесета година

В открито съдебно заседание в състав:

                                             

Районен съдия:  Елена Стоилова

при секретар Н. С.

Като разгледа докладваното от съдията Е.Стоилова

гражданско дело № 1238 по описа за 2016 г.

И за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 422 и чл. 415 вр. глава „Тринадесета” от ГПК.

Производството е образувано по искова молба от “Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, ЕИК 103002253, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.Прилеп № 33, представлявано от управителя Валентин Вълканов срещу ЕТ „Н. Г. 5”, ЕИК 103092389, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, ул.Бойчо Желев № 160 представлявано от управителя Н. М. Г..

В исковата молба се твърди, че ищецът е подал заявление по реда на чл. 410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение. Била издадена Заповед с № 551/24.02.2017г. по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. 987/2016г. на ПРС, като срещу нея било подадено възражение от ответника, в тази връзка у ищеца се породил правният интерес да предяви настоящия иск. Сочи, че „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД, в качеството си на В и К оператор съгласно чл. 2, ал.1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн.ДВ бр.18 от 2005г., с поел. изм.), предоставяло В и К услуги на ЕТ „Н. Г. 5”, ЕИК 103092389 за имот на адрес: гр.Провадия, Централен площад, което в качеството си на потребител ги получавало и ползвало на същия адрес. Ползваните В и К услуги на този адрес се отчитали по партида с номер на платец 30515, чийто титуляр бил ответникът. Съгласно чл. 5, т. 6 от Общите условия, потребителите били длъжни да заплащат ползваните В и К услуги в срок, което длъжникът (ответник в настоящото производство) не бил правил. Съгласно чл. 33, ал.2 от Общите условия, ответникът бил длъжен да заплаща дължимите суми за използваните В и К услуги в 30-дневен срок след датата на фактуриране, след изтичане на който срок той изпадал в забава. На 21.10.2016г. В и К операторът подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК до ПРС срещу ЕТ „Н. Г. 5”, въз основа на което било образувано ЧГД № 978/2016г. по описа на ПРС. На 21.10.2016г. съдът издал заповед № 551 за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, с която разпоредил на ЕТ „Н. Г. 5” да заплати на кредитора (ищец по настоящото производство) сумата от 1022.74лв., представляваща стойност на ползвани и незаплатени В и К услуги за периода от 06.06.2013г. до 18.10.2016г.; сумата от 155.44лв., представляваща лихва за забава върху тази главница за периода от 06.06.2013г. до 18.10.2016г.; законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението в съда - 21.10.2016г. до окончателното плащане, както и сторените по делото съдебно-деловодни разноски, изразяващи се в заплатена по делото държавна такса в размер на 25 лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100лв., срещу която заповед за изпълнение ответникът е депозирал възражение в срок. Претендираните от ищеца суми за главници и лихви по фактури са подробно описани в приложената по делото Справка за неплатени фактури на платец № 30515 до 18.10.2016г. Ищецът иска да бъде признато за установено по отношение на ответника ЕТ „Н. Г. 5”, ЕИК 103092389, в качеството си на потребител на В и К услуги, които се отчитат по партида с номер на платец 30515, че дължи на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД сума в общ размер на 1022.74лв., представляваща главница за ползвани и незаплатени В и К услуги за периода от 06.06.2013г. до 18.10.2016г. на адрес гр.Провадия, Централен площад; сума в общ размер на 155.44лв., представляваща лихва за забава върху тази главница за периода от 06.06.2013г. до 18.10.2016г.; както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението в съда - 21.10.2016г. до окончателното ѝ плащане, за които суми е издадена заповед № 551/21.10.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ЧГД № 978/2016г. по описа на ПРС. Иска присъждане на съдебно-деловодните разноски, сторени в заповедното производство в размер заплатената държавна такса от 25лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100лв.

В срока по чл. 131 от ГПК не е депозиран отговор от ответника.

В проведеното открито съдебно заседание, ищецът чрез процесуалния си  представител поддържа иска, моли да бъде уважен и да му бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски. Ответникът заявява, че е платил четири от фактурите, но не може да посочи точно кои.

Съдът, след като прецени събраните в процеса доказателства, поотделно и в съвкупност, прие за установено от фактическа страна, следното:

От писмените доказателства – Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор; Решение № ОУ-018/09.06.2006 г.; Общи условия за предоставяне на ВиК услуги публикувани в в-к Телеграф; Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор на „Водоснабдяване и канализация – Варна ООД; Решение № ОУ-09/11.08.2014 г.; Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор  публикувани във в-к Новинар; Решение № Ц-9 от 28.01.2013 г.; Поместена обява във в-к Монитор; Неплатени фактури на платец от 06.06.2013 г. до 18.10.2016 г. с платец ЕТ“Н. Г. 5“, партида на абонат № 3028098, платец № 30515 се установява, че: страните по настоящото производство са били обвързани от договор  при общи условия за предоставяне на ВиК услуги, по който ищецът е бил оператор, а ответникът потребител. В резултат на сключения договор ищецът доставил до обекта на ответника, находящ се на адрес гр.Провадия, Централен площад по партида на ответника с номер на платец 30515 вода и ВиК услуги през периода 31.05.2016г. – 18.06.2016г., за цените на ВиК услугите е взето надлежно решение и същите са обявени по законоустановения ред чрез публикуването им в местен ежедневен вестник. Количеството разходвана вода било отчетено по партида на ответника на 31.05.2013г. – 56 куб., на 27.07.2013г. – 21 куб., на 31.10.2013г. – 30 куб., на 29.11.2013г. - 26 куб., на 30.04.2014г. – 39 куб., на 31.05.2014г. - 15 куб., на 31.08.2015г. – 13 куб., 30.09.2015г. – 38 куб., на 30.10.2015г. -20 куб., на 30.11.2015г. – 13 куб., на 29.01.2016г. – 10 куб., на 31.05.2016г. – 30 куб., на 30.06.2016г. – 30 куб., на 29.07.2016г. – 32 куб., на 31.08.2016г. – 20 куб., на 30.09.2016г. – 30 куб.. Ответникът е запознат с отчетеното количество вода, тъй като е положил подписа си върху книгата, на която се отчита партидата. За изразходваното количество вода ищцовото дружество е издало фактури на ответника с № № 1310051528/06.06.2013г. за 56 куб.м. изразходвана вода за сумата от 133,76 лева с начислена законна лихва 45,20 лева до 18.10.2016г., 1310051528/06.06.213г. за 56 куб.м. изразходвана вода за сумата от 133,76 лева с начислена законна лихва 45,20 лева до 18.10.2016г. 1310051528/06.06.213г. за 56 куб.м. изразходвана вода за сумата от 133,76 лева с начислена законна лихва 45,20 лева до 18.10.2016г. 1310051528/06.06.2013г. за 21 куб.м. изразходвана вода за сумата от 50,15 лева с начислена законна лихва 16,10 лева до 18.10.2016г. **********/05.11.2013г. за 30 куб.м. изразходвана вода за сумата от 71,64 лева с начислена законна лихва 20.89 лева до 18.10.2016г., 1310056452/05.12.2013г. за 26 куб.м. изразходвана вода за сумата от 62.09 лева с начислена законна лихва 17.58 лева до 18.10.2016г., 1310060045/06.05.2014г. за 39 куб.м. изразходвана вода за сумата от 93,13 лева с начислена законна лихва 22,33 лева до 18.10.2016г., 1310060845/03.06.2014г. за 15 куб.м. изразходвана вода за сумата от 35.82 лева с начислена законна лихва 8,35 лева до 18.10.2016г., **********/04.09.2015г. за 13 куб.м. изразходвана вода за сумата от 31,08 лева с начислена законна лихва 3,28 лева до 18.10.2016г., 1310073766/07.10.2015г. за 38 куб.м. изразходвана вода за сумата от 90,74 лева с начислена законна лихва 8,75 лева до 18.10.2016г., 1310074608/05.11.2015г. за 20 куб.м. изразходвана вода за сумата от 47,76 лева с начислена законна лихва 4,22 лева до 18.10.2016г., 1310075465/03.12.2015г. за 13 куб.м. изразходвана вода за сумата от 31,04 лева с начислена законна лихва 2,50 лева до 18.10.2016г., 1310077265/05.02.2016г. за 10 куб.м. изразходвана вода за сумата от 23,88 лева с начислена законна лихва 1,50 лева до 18.10.2016г. 1310079970/06.06.2016г. за 30 куб.м. изразходвана вода за сумата от 71,64 лева с начислена законна лихва 2,07 лева до 18.10.2016г., 1310080929/07.07.2016г. за 30 куб.м. изразходвана вода за сумата от 71,64 лева с начислена законна лихва 1,45 лева до 18.10.2016г., 1310081461/08.08.2016г. за 32 куб.м. изразходвана вода за сумата от 81,24 лева с начислена законна лихва 0,99 лева до 18.10.2016г., 1310082112/02.09.2016г. за 20 куб.м. изразходвана вода за сумата от 50,88 лева с начислена законна лихва 0,23 лева до 18.10.2016г., **********/07.10.2016г. за 30 куб.м. изразходвана вода за сумата от 76,32 лева без начислена законна лихва. Общото задължение по фактурите е в размер на 1022,74 лева, а за обезщетението за забава в размер на законната лихва е 155,44 лева. Фактурите са описани в справка издадена от ищцовото дружество за неплатени фактури на платец – ответника, за доставяни ВиК услуги, законната лихва е изчислявана до 18.10.2016г..

От изготвената по делото ССчЕ, която съда кредитира като компетентно изготвена се установи, че задълженията на ответника по гореописаните фактури е в общ размер на 1022,74 лева – главница и 155,44 лева – обезщетение за забава в размер на законната лихва, изчислена от датата на падежа на всяка от горепосочените фактури до 18.10.2016г.. Партидата, по която са начислявани разходваните количества вода се води на ответника. По посочените фактури няма извършени плащания.

Видно от материалите по чгд 978/2016г. на ПРС се установява, че ищцовото дружество е подало Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. По така подаденото заявление е издадена Заповед № 551/21.10.2016г. за суми в размер на 1022.74 лв. (хиляда двадесет и два лева и седемдесет и четири стотинки ) -  главница по дължима сума за ползвани и неплатени ВиК услуги по партида с абонатен № 30515, за периода от 06.06.2013 г. до 18.10.2016 г., за обект-имот, находящ се в гр. Провадия, Централен площад; 155.44 лв.(сто петдесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки) - лихва за забава за периода от 06.06.2013 г. г. до 18.10.2016 г. ведно със законната лихва върху гореконкретизираната главница, считано от датата на депозиране на заявлението в съда 21.10.2016 г., до окончателното погасяване на задължението; както и сумата от 125.00 лв. (сто двадесет и пет лева) представляваща направените разноски по делото.

Въз основа на така установените факти, Провадийският районен съд, като съобрази приложимия закон, приема от правна страна следното:

Предявеният иск е с правно основание чл. 422 вр. чл. 415 ГПК, за вземане основаващо се на чл. 208 вр. чл. 200 ал. 1 ЗЗД.

Искът е допустим, доколкото е предявен по реда на чл. 415 от ГПК от заявителя срещу длъжника в преклузивния едномесечен срок от уведомяването му за подаденото възражение.

Разпределението на доказателствената тежест в процеса изисква при предявен положителен установителен иск с горепосоченото правно основание, ищецът да докаже възникването на спорното право, а ответникът следва да докаже фактите, които изключват, унищожават или погасяват това право. Предвид горепосочената материалноправна норма, на която се основава присъденото със заповедта вземане, уважаването на иска е обусловено от наличието на валидно облигационно правоотношене между страните по силата на сключен между тях договор за продажба на ВиК услуги при общи условия, доставката от продавача на уговорените с договора услуги на купувача, както и настъпил падеж за плащането на дължимата цена. Респективно следва ответника да не е провел успешно доказване за точно в количествено и времево отношение изпълнение на задължението си за плащане на дължимата цена по договора или наличието на други правопогасяващи обстоятелства, в случая изтекла погасителна давност.

По делото не се спори за наличието на договор между страните относно доставката на ВиК услуги в ползвания от ответника обект. Ответникът не твърди, че има неизпълнение на договора от страна на ищеца, твърди, че има плащане на 4 от фактурите, но не представи доказателства затова. От събраните по делото доказателства – карнет, справка за неплатени задължения на ответника, ССчЕ безспорно се установи, че ищецът е бил изправна страна по договора при общи условия като е доставил договорените ВиК услуги до обекта на ответника. Същите са отчетени по законоустановеният ред, за което отчитане ответника е положил подпис. От изготвената по делото ССчЕ се установи, че ответникът не е заплатил на ищцовото дружество изразходвана вода по партида с абонатен № 30515, на която той се води титуляр за периода от 06.06.2013 г. до 18.10.2016 г., за обект-имот, находящ се в гр. Провадия, Централен площад, а именно 1022.74 лв. -  главница и 155.44 лв. лихва за забава начислена от падежа на всяка една от горепосочените фактури до 18.10.2016г..

С оглед на гореизложеното предявеният иск се явява основателен.

Ищецът е направил искане за присъждане на разноски в исковото и в заповедното производство, като  предвид изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 и ал.8 от ГПК такива му се дължат. Съгласно представеният списък по чл.80 от ищеца и доказателствата за сторени разноски те са следните 125 лева в заповедното производство за държавна такса и юрисконсултско възнаграждение, 25 лева държана такса в исковото производство, 200 лева – депозит ССчЕ, 300 лева юрисконсултско възнаграждние. Съдът на основание чл.78, ал.8 ГПК вр. с чл.25, ал.1 от НЗПП, определя юрисконсултското възнаграждение в исковото производство в размер на 300 лева.

Мотивиран от изложеното, Провадийският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземането на Водоснабдяване и канализация ВарнаООД, вписано в ТР при АВп, с ЕИК: 103002253, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,  ул.„Прилеп33 от ЕТ „Н. Г. 5”, ЕИК 103092389, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, ул.“Бойчо Желев“ № 160, за което е издадена Заповед № 551/21.10.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 978/2016г. на РС Провадия за дължимост на следните парични вземания: 1022.74 лв. (хиляда двадесет и два лева и седемдесет и четири стотинки ) -  главница по дължима сума за ползвани и неплатени ВиК услуги по партида с абонатен № 30515, за периода от 06.06.2013 г. до 18.10.2016 г., за обект-имот, находящ се в гр. Провадия, Централен площад с титуляр на партидата ЕТ „Н. Г. 5”; 155.44 лв.(сто петдесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки) - лихва за забава за периода от 06.06.2013 г. до 18.10.2016 г.,  ведно със законната лихва върху гореконкретизираната главница, считано от датата на депозиране на заявлението в съда 21.10.2016 г. до окончателното погасяване на задължението, на основание чл. 422 вр. чл. 415 ГПК.

 

 

 

 

ОСЪЖДА ЕТ „Н. Г. 5”, ЕИК 103092389, със седалище и адрес на управление: гр.Провадия, ул.“Бойчо Желев“ № 160 да заплати на Водоснабдяване и канализация ВарнаООД, вписано в ТР при АВп, с ЕИК: 103002253, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,  ул. „Прилеп33, сумата от 650 лв., представляваща направени разноски в настоящото производство и по заповедното производство по ч.гр.д. № 978/2016г. на ПРС, на основание чл. 78, ал. 1 и ал.8 от ГПК.

 

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Варненския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………