Р Е Ш Е Н И Е

                           

     № ………./ 13.01.2017 г.

 

ПРОВАДИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание проведено на пети януари две хиляди и седемнадесета година  в следния състав:

 

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:  КАТЯ САВОВА

 

при участието на секретаря И.В., след като разгледа гр.д. № 1222 по описа за 2016 г. на Провадийския районен съд, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е образувано по молба на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - гр.Провадия, с правно основание чл.28 вр. чл.4, ал.1, т.2 и чл.25, ал.1, т.3 от Закона за закрила на детето с искане  за настаняване на детето П.П.Н. ЕГН ********** в семейството на близки или роднини, а именно в семейството на П.П.Н. ЕГН ********** и Н.Л.Н. ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***, негови баба и дядо по майчина линия за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението. 

В молбата се излага, че въз основа на Заповед № ЗД-Д-Пр-01-73/23.08.2016г. на Директора на Д“СП“-гр.Провадия по отношение на детето П.П.Н. била предприета мярка за закрила – настаняване в семейството на близки или роднини, а именно в семейството на П.П.Н. и Н.Л.Н. с адрес ***, негови баба и дядо по майчина линия, предвид обстоятелството, че майката на детето П.Н.Л. ЕГН ********** ***, която в удостоверението за раждане на детето фигурира като единствен родител и баща неизвестен, се намира в трайна невъзможност да го отглеждат и с оглед по-добрата закрила на правата и интересите на детето.Мярката е била потвърдена с Решение № 267 от 04.11.2013 год. на Районен съд Провадия, с което детето е било настанено в семейството на П.П.Н. и Н.Л.Н. с адрес ***, негови баба и дядо по майчина линия за срок от три години, считано от влизане на решението в законна сила, 21.11.2013 год.Поради изтичане на тригодишния срок определен в съдебното решение със Заповед № 0305-ЗДЗД-5991/ 22.11.2016 год. на Директора на Д“СП“-гр.Провадия по отношение на детето П.П.Н. била отново предприета мярка за закрила – настаняване в семейството на близки или роднини, а именно в семейството на П.П.Н. и Н.Л.Н. с адрес ***, негови баба и дядо по майчина линия, предвид обстоятелството, че майката на детето П.Н.Л. живуща ***, която в удостоверението за раждане на детето фигурира като единствен родител и баща неизвестен, се намира в трайна невъзможност да го отглеждат и с оглед по-добрата закрила на правата и интересите на детето.

Извършеното проучване установило, че майката на детето П.Н.Л. *** при много лоши хигиенно битови условия, не разполага с нужните финансови средства за задоволяване основните потребности на детето.Не е налице възможност към настоящия момент за интеграция на детето в семейството на неговата майка, която живее в една със съжителя си и четирите си деца, и още четири отделни семейства.Жилището представлява едноетажна кирпичена къща, състояща се от четири стаи.Водоснабдяването и електроснабдяването е прекъснато поради неплатени сметки.Собственост е на родителите на съжителят й.Майката е безработна и полага грижи за малко дете, като се подпомага по чл.7 от ЗСПД.

Семейството на П.П.Н. и Н.Л.Н. с адрес *** баба и дядо по майчина линия на П. полагат грижи за него от раждането му.Той е живял единствено при тях в жилище, тяхна собственост, представляващо къща от две стаи с необходимите хигиенно битови условия.Детето разполага със собствена стая, обзаведена според нуждите на възрастта и желанията му.Семейството разполага с необходимите финансови средства, отглежда и животни, които са източник на доходи.

В съдебно заседание Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Провадия чрез  упълномощения  социален работник  поддържа молбата и моли съда, същата да бъде уважена.

Назначеният особен представител на детето изразява становище за основателност на молбата.Детето е изслушано в съдебно заседание, като изразява желание да живее при баба си и дядо си по майчина линия и те да се грижат за него.

Майката на детето П.Н.Л. не се явява в съдебно заседание и не изразява становище по молбата.

Заинтересованите страни П.П.Н. и Н.Л.Н. се явяват  в съдебно заседание и молят молбата да бъде уважена.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа страна следното:

         Видно от Удостоверение за раждане на детето от 18.04.2005год. издадено от Община Провадия и Социален доклад от Д“СП“ Провадия е, че майка на детето е П. Н. Л., а  бащата е неизвестен и, че П.П.Н. е внук на П.П.Н. и Н.Л.Н..

         Представена е декларация за даване на съгласие по чл. 24, ал. 3 ППЗЗДт от П.П.Н., в която същата изразява съгласие детето П. да бъде настанено в нейното семейство и декларира, че поема отговорността по отглеждането и възпитаването му.

          Представена е декларация за даване на съгласие по чл. 24, ал. 3 ППЗЗДт от Н.Л.Н., в която същият изразява съгласие детето П. да бъде настанено в неговото семейство и декларира, че поема отговорността по отглеждането и възпитаването му.

От становището на Д“СП“-Провадия относно пригодността на П.П.Н. и Н.Л.Н. за отглеждане на дете се установява, че същите са подходящи за отглеждането на детето и имат желание и възможност да поеме грижите за него.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

 Съобразно разпоредбата на чл. 25, ал. 2 ЗЗД настаняването на детето извън неговото семейство се предприема като мярка за закрила след изчерпване на всички възможности в семейството, като основанията за предприемане на такава мярка са изчерпателно изброени в чл. 25, ал. 1 ЗЗДт. 

От събраните по делото доказателства се установява, че майката на детето не разлагат с финансови средства и битови условия за отглеждането му, и се намира в трайна невъзможност да полага грижи за него.

Предвид изложените обстоятелства, съдът намира, че по отношение на детето П.П.Н. са налице предпоставките на чл. 25, ал. 1, т.3 ЗЗДт за настаняване извън семейството, като с оглед това бъде предприета и съответната мярка за закрила. След като съобрази данните по делото съдът счита, че в интерес на детето е спрямо същото да бъде предприета предвидената в чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗДт мярка за закрила – настаняване в семейство на роднини или близки за предложения в молбата срок.

Воден  от горното  съдът :  

                                      

Р  Е  Ш  И :

 

НАСТАНЯВА детето П.П.Н. ЕГН ********** в семейството на П.П.Н. ЕГН ********** и Н.Л.Н. ЕГН ********** с адрес ***, за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението, на основание чл. 28 вр. 25, ал.1,  т.3 ЗЗДт.  

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, на осн. чл. 28, ал. 4 от ЗЗДт.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от връчването му на молителя и заинтересованите страни  пред Окръжен съд – Варна.

 

                                  

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :