Р Е Ш Е Н И Е

 

                 /23.02.2017 г., гр. Провадия

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Провадийският районен съд                           II състав

На тринадесети февруари                                          две хиляди и седемнадесета година

В открито съдебно заседание в състав:

                                             

Районен съдия:  Елена Стоилова

при секретар Н.С.

Като разгледа докладваното от съдията Е.Стоилова

гражданско дело № 1200 по описа за 2016г.

И за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Производството е по реда на чл. 330 от ГПК.

Делото е образувано въз основа на молба подадена от Х.Ж.Н., ЕГН ********** и Н.М.Н., ЕГН **********, с която молят съда да прекрати по взаимно съгласие брака, сключен помежду им на 07.02.2003г. в гр. Провадия.

Молителите сочат, че са постигнали сериозно и непоколебимо съгласие за развод, излагат в писмена форма постигнатото от тях споразумение по смисъла на чл. 51 от СК и молят същото да бъде одобрено. Представят писмени доказателства.

В съдебно заседание двамата съпрузи се явяват лично и изразяват волята си за прекратяване на брака им и одобряване на постигнатото по между им споразумение.

  След съвкупен анализ на събраните по делото доказателства и изявленията на молителите, съдът приема за установено следното:

Видно от представеното по делото удостоверение за сключен граждански брак № 2/07.02.2003г. на община Провадия, страните са съпрузи, предвид сключения помежду им на 07.02.2003г. в гр. Провадия граждански брак, за който е съставен акт за граждански брак от Община Провадия.

Представен е заверен препис на Удостоверение за раждане на Г. Н.Н.,***, въз основа на Акт за раждане №0171/05.06.2003г., от което се установява произходът на детето Г. Н. Н. от родителите – Х.Ж.Н. – майка и Н.М.Н. – баща.

Представен е заверен препис  на Удостоверение за раждане на Ц. Н. Н.,***, въз основа на Акт за раждане №202/04.02.2011г., от което се установява произходът на детето Ц. Н. Н. от родителите – Х.Ж.Н. – майка и Н.М.Н. – баща

По делото е представен и Социален доклад от Д“СП“ – гр. Провадия от 08.02.2017г., с който изразяват становище, че постигнатото споразумение между страните е в интерес на децата.

В съдебно заседание страните се съгласяват дължимата издръжка на детето Г. Н. Н. да бъде в размер на 120 лева, а издръжката на детето Ц. Н. Н. да бъде в размер на 115 лева.

  От изразеното от съпрузите становище в съдебно заседание, че поддържат искането си за развод, съдът намира за установено наличието на предпоставките по чл. 330 ал. 3 ГПК – налице е сериозно и непоколебимо съгласие за развода, постигнато е и споразумение по чл. 51 от СК, което не противоречи на закона и добрите нрави, и същевременно урежда в достатъчна пълнота всички посочени от законодателя последици в личните и имуществени отношения между съпрузите след прекратяване на брака, свързани с определянето на издръжка и фамилното име, както и по отношение на родените по време на брака деца. По гореизложените съображения съдът счита, че следва да допусне искания развод и да утвърди споразумението.

Съгласно чл. 6 т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, при развод по взаимно съгласие се дължи държавна такса в размер до 40 лв., в какъвто размер съдът определя окончателна държавна такса за настоящото производство. Видно от приложената към молбата вносна бележка по сметката на съда е преведената сума на стойност 25 лв., поради което и предвид изричната уговорка в този смисъл, за остатъка от 15 лв. следва да бъде осъдени двамата молители. На основание чл. 7 т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, молителят Н.Н. следва да бъде осъден да заплати и държавна такса в размер на 2 на сто върху стойността на тригодишните платежи за определената издръжка на децата му или сумата от 169,20 лв.

Мотивиран от горното и на основание чл. 50 от СК във връзка с чл. 330 ал. 3 от ГПК, Провадийският районен съд

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, сключения в гр. Провадия на 07.02.2003г. граждански брак между Х.Ж.Н., ЕГН ********** и Н.М.Н., ЕГН **********. 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетните деца Г.Н. Н., ЕГН ********** и Ц. Н. Н., ЕГН ********** ще се упражняват от майката Г. Н. Н., ЕГН **********, при която те ще живеят на адрес: гр.Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, ул. **** , при режим на лични контакти с бащата Н.М.Н., ЕГН ********** всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 ч. до 17.00ч., както и един месец през лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск.    

Бащата Н.М.Н., ЕГН **********, ще заплаща на малолетното си дете Г. Н. Н., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 120 (сто и двадесет) лева и на малолетното си дете Ц. Н. Н., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 115 (сто и петнадесет) лева, чрез тяхната майка и законен представител Х.Ж.Н., ЕГН **********, считано от постановяване на настоящото решение до настъпване на законни основания за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва за месеца, за който се дължи при забавено плащане с падеж 25-то число от месеца, за който се отнася.

Ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, ул. *** след прекратяването на брака се предоставя на Х.Ж.Н., ЕГН **********.

  СЪПРУЗИТЕ НЯМАТ претенции за издръжка един към друг.

СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА БРАКА съпругата Х.Ж.Н. ще  носи  предбрачното си фамилно име Гочева. 

Разходите по делото до постановяване на решението се поемат поравно от съпрузите

ОСЪЖДА на основание чл. 7 т. 2 от ТДССГПК Н.М.Н., ЕГН **********,*** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр. Провадия държавна такса върху присъдените издръжки в размер на 169,40 лв..

ОСЪЖДА на основание чл. 6 т. 3 от ТДССГПК Х.Ж.Н., ЕГН **********,***  и Н.М.Н., ЕГН **********,*** да заплатят общо в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр. Провадия държавна такса за разгледаната молба в размер на 15 лева.

 

  Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………