М    О    Т    И    В    И

 

към решението по НАХД № 501 по описа за 2017 г. на Провадийски районен съд - първи състав.

По отношение на обвиняемия А.Д.А., ЕГН: **********, роден на *** ***, община ***, обл. Варненска, турчин, български гражданин, женен, със средно образование, работи като ЖП-кантонер в БДЖ, неосъждан, Провадийската районна прокуратура е внесено постановление по реда на чл. 375 от НПК за извършено от същия деяние по чл. 345, ал.2 от НК, затова, че  на 14.11.2017 г. в гр. ***, обл. Варна, на кръстовището на ул. „***“, управлявал моторно превозно средство (МПС) – мотопед марка „Piaggio“, модел „SI“ с рама № SIV17*2383220*, без регистрационни табели, което не е регистрирано по надлежния ред

Предлага се обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност, на осн. чл. 78А от НК.

В съдебно заседание за ПРП не се явява представител.

Обвиняемият редовно призован  се  явява в съдебно заседание, като съжалява за извършеното, признава вината си и моли за налагане на по-малка глоба.

Преценявайки доказателствата по делото, съдът приема за установено следното:

Около 15:40 ч. на 14.11.2017 г. свидетелите М.М.Д.и Б.Л.Л. - полицейски служители при РУ - ***, обхождали обслужвания от тях район в гр. ***, когато забелязали, че по ул. „***“, в близост до сградата на „Енерго про мрежи“ АД, се движи мотопед марка „Piaggio” без регистрационна табели. На кръстовището на ул. „***“ и ул. „***“ те спрели водача на мотопеда за проверка. По представената от него лична карта установили, че това бил обвиняемият А.Д.А.. Същият не представил СУМПС и документи за регистрация на мотопеда, като споделил, че не притежава такива и че никога не е регистрирал мотопеда, тъй като мислел, че същият не подлежи на регистрация. За констатираните нарушения полицейските служители съставили на обв. А. АУАН № 0295211/14.11.2017 г. по чл. 140, ал. 1 ЗДвП и АУАН № 211297/14.11.2017 г. по чл. 150 ЗДвП.

С протокол за доброволно предаване от 14.11.2017 г. /л. 25/ обв. А. предал мотопед марка „Piaggio”, модел „SI”, с номер на рама SIV 17*2383220*, без регистрационна табели. Видно от извършената експертна справка, не са установени следи заличавания или преправки на идентификационния номер на пътното превозно средство.

Извършената справка от водещия разследването в база данни на ИИС на МВР в централна база КАТ сочи че, в Република България няма регистрирано превозно средство с идентификационен № SIV 17*2383220*.

В разпоредбата на чл. 1, ал. 4, т. 1-8 от Наредба № 1-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн. ДВ брой 31 от 2000 г.), издадена от министъра на вътрешните работи, изчерпателно са посочени моторните превозни средства, които не подлежат на регистрация. Видно от заключението на извършената автотехническа експертиза мотопедът, управляван от обв. А. на 14.11.2017 г. - марка „Piaggio”, модел „SI”, с номер на рама SIV 17*2383220*, без регистрационни табели, с кубатура на двигателя 49.28 куб. см, по своите технически характеристики не отговарял на което и да е от изброените в този текст пътни превозни средства и следователно подлежи на регистрация.

Приложената по делото справка за съдимост сочи, че обв. А.Д.А. е неосъждан.

Субект на престъплението е вменяемо, пълнолетно физическо лице.

Изпълнителното деяние се изразява в управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния затова ред.

Накърнени са  обществените отношения, чрез които се осигуряват условия за безопасно използване на транспортните средства.

От субективна страна деянието е извършено умишлено.

Като смекчаващи наказателната  отговорност обстоятелства съдът приема направените самопризнания от обвиняемия на досъдебното производство, изразеното съжаление за извършеното, тежко материално и семейно положение. Отегчаващи вината обстоятелства не бяха констатирани.

         Причините за извършване на деянието са незачитане на установения в страната правов ред и в частност правилата по ЗДвП.

Съдът след като съобрази обществената опасност на деянието и тези на дееца, прецени, че са налице предпоставките за приложение на чл.78А, ал.1 от НК.

Разпоредбата на чл.78а НК действала към момента на извършване на деянието предвижда наказание глоба в размер от 1000 до 5 000 лева. Същата следва да се определи в границите, установени в чл. 78а, ал.1 във връзка с чл.345 от НК, а именно от 1000,00 лева.

С оглед на гореизложеното съдът счете, че обвиняемия следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено наказание “ГЛОБА“.  Като взе предвид семейното и имущественото му положение, съдът определи размера на глобата на 1000,00 /хиляда/лева.

По отношение на вещественото доказателство мотопед марка „Piaggio“, модел „SI“ с рама № SIV17*2383220*, без регистрационни табели, съдът счете, че същото следва да бъде върнато на обвиняем, който следва да предприеме необходимите действия за да го регистрира по съответния ред.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК  осъди обвиняемият А.Д.А., ЕГН: ********** да заплати направените по делото разноски на фаза досъдебно производство в размер на 75,24( седемдесет и пет лева и двадесет и четири стотинки) лева в полза на Държавата по сметка на ОД МВР-Варна.

Съдът прецени, че наказание в този размер би се оказало достатъчно за постигане на целите на чл. 36 ал.1 от НК, с оглед сравнително не високата обществена опасност  на обвиняемия и на извършеното деяние.

         По гореизложените съображения, съдът постанови решението си.     

                  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: