МОТИВИ към присъдата по НОХД № 374 по описа на Провадийски районен съд за 2016 г., V наказателен състав.

 

 

Провадийският районен прокурор е внесъл в Провадийския районен съд обвинителен акт № 55, по който на 04.10.2016г. е образувано производство пред първа инстанция срещу подсъдимия С.К.Х. по обвинението му за извършено престъпление от общ характер, наказуемо по чл. 343 в, ал.2 от НК.

 

         В заключителната част на обвинителния акт е посочено, че:

 

                          ПОДС. С.К.Х.

 

            На 22.07.2016 г. в с. Б., община Провадия, област Варна, управлявал моторно превозно средство (МПС) лек автомобил „***, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, с Наказателно постановление № 16-0240-000046 от 21.03.2016 г. на Началника на РУ - Балчик, влязло в законна сила на 05.04.2016 г.

 

        В съдебно  заседание  представителят  на   прокуратурата   поддържа обвинението и предлага да бъде постановена осъдителна присъда, като се наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година и четири месеца, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, предвид предходната съдимост, където наказанията са били изтърпяни ефективно, както и глоба в размер на 700 /седемстотин/ лева.

         Служ. защитник на подсъдимия Х. моли съда да наложи наказание „Лишаване от свобода”, като приложи разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК и приеме, че са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

         Подсъдимият Х., редовно призован, не се явява. Същият е обявен на ОДИ. Намира се извън пределите на Р България.

         Производството се проведе при условията на чл. 269 ал.3 т.4, б.“в“ от НПК.

 

 

 От фактическа страна съдът счита за установени следните обстоятелства:

 

 Подс. С.К.Х. не притежавал свидетелство за управление на МПС и бил неправоспособен водач на МПС по смисъла на чл.150 от ЗДвП.

С наказателно постановление № 16-0240-000046/21.03.2016г. на РУ МВР-Балчик, влязло в сила на 05.04.2016г. подс. Х. бил наказан по административен ред с глоба, за това, че управлявал МПС, като неправоспособен водач.

Въпреки наложеното наказание подсъдимият продължил да управлява МПС, без да има право за това.

В изпълнение на служебните си задължения на 22.07.2016г. около 02.00 ч. в с.Б., обл.Варна, св.Г.К. и св.М.Г. *** спрели за проверка лек автомобил ***. Св. К. поискал от водача документите за проверка и от представените такива установил, че лекият автомобил се управлявал от подс. С.Х.. Последният заявил, че непритежава свидетелство за управление на МПС. При извършена справка се установило, че подсъдимият действително е неправоспособен водач. За констатираното св. М.Г. съставил АУАН № 350980/22.07.2016г., който подсъдимият подписал без възражения и получил екземпляр от него.

След извършена допълнителна проверка в информационните масиви на МВР се установило, че констатираното от контролните органи поредно нарушение е извършено в едногодишен срок от санкциониране на подсъдимия по административен ред с наказателното постановление № 16-0240-000046/21.03.2016г. на РУ МВР-Балчик, влязло в сила на 05.04.2016г.  

  Подс. С.К.Х. е управлявал МПС без свидетелство за управление в едногодишен срок от наказването му за същото такова деяние по административен ред.

Съдът разпита свидетелите Г.К. и М.Г., които дават достоверни и непротиваречиви показания.

          Изложените обстоятелства съдът счита за установени въз основа на цялостния доказателствен  материал  по делото -  свидетелските  показания  и всички писмени доказателства събрани в хода на досъдебното производство и съдебното производство, и приобщени по реда на чл. 283 от НПК.

          След като прецени, че всички доказателства са безпротиворечиви и
взаимнодопълващи се и очертават всички елементи на фактическия състав на обвинението и авторството, съдът:

 

                ПРИЗНА ПОДС. С.К.Х.  

                                ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:

 

На 22.07.2016 г. в с. Б., община Провадия, област Варна, управлявал моторно превозно средство (МПС) лек автомобил ***, без съответно свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, с Наказателно постановление № 16-0240-000046 от 21.03.2016 г. на Началника на РУ - Балчик, влязло в законна сила на 05.04.2016 г.

 

          Горното решение, съдът взе по следните правни съображения:      

          Обект на престъплението са обществените отношения, чрез които се осигуряват условията за безопасно използване на транспортните средства.

          Субект на престъплението е пълнолетно, вменяемо, осъждано физическо лице.

          От    обективна    страна    подсъдимият   е    предприел    действия    по управлението на МПС, без съответно СУМПС.

          От субективна страна той е осъществил деянието при форма на вина-пряк умисъл. Осъзнавал е, че няма необходимото свидетелство за управление на МПС, но въпреки всичко е управлявал посоченото МПС.

           За да определи наказанието на подс. Х. съдът взе предвид степента   на обществена опасност на деянието, от което не са настъпили  вредоносни последици.  

           Като смекчаващи наказателната отговорност на подс. Х. обстоятелства, съдът прие ненастъпването на вредни последици от деянието.

           Отегчаващи наказателната отговорност обстоятелства – предходна съдимост.

Съдът при определяне на наказанието на подс. С.К.Х. приложи разпоредбата на чл. 54 от НК, като взе предвид степента на обществената опасност на деянието и дееца. И поради това, че подс. Х. е осъждан и деянието не се отличава с висока степен на обществена опасност съдът наложи наказание в минимален размер “Лишаване от свобода” за срок от една година, което следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, предвид предходната съдимост, където наказанията са били изтърпяни ефективно от подсъдимия, както и глоба в размер на 500 /петстотин/ лева.

По този начин и с така наложеното наказание съдът счита, че то съответства в пълна степен на обществената опасност на деянието и дееца.     С налагането му последният ще има възможност да преосмисли постъпката си, да се поправи и да съобрази за в бъдеще поведението си със законоустановените порядки в обществото.      

            Водим от горното, съдът постанови присъдата си.

 

                                                  

                                                                             СЪДИЯ: