П Р О Т О К О Л

 

Година 2017

Град Провадия

Провадийският районен съд

І-ви състав

На единадесети септември

Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ

 

 

 

Секретар: Мариана Ангелова

Прокурор: Кънчо Кънев

Сложи за разглеждане докладваното от председателя

НОХД № 378 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11.00 часа се явиха

 

ПРОВАДИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА, редовно призовани, се представляват от прокурор Кънчо Кънев.

ПОДСЪДИМИЯТ А.Б.И., редовно призован, чрез РП-Провадия, явява се лично и с адв. П.С.,***, упълномощен на фаза досъдебно производство.

 

Съдът запита страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не съществуват процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

АДВ. С.: Представям и моля да приемете характеристика на доверителя и разписка. Не правим възражение, обвинителния акт ни е връчен.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА характеристика на подсъдимия.

Съдът пристъпи към снемане самоличността на явилите се лица:

ПОДСЪДИМИЯТ А.Б.И., роден на *** ***, с постоянен  адрес ***, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: **********.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 от НПК председателят на състава провери срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на подсъдимия и констатира, че срокът не е спазен.

ПОДСЪДИМ: Нямам никакви възражения относно срока.

На основание чл. 274, ал. 1 от НПК председателят на състава разясни на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

Съдът разясни правата на страните, предвидени в НПК.

ПОДСЪДИМ: Запознат съм с правата си.

Нови искания по чл. 275 от НПК не бяха направени.

Съдът намира, че в настоящото производство не съществуват процесуални пречки да разясни на подсъдимия възможностите за съкратено съдебно следствие и правата му по чл. 371, т.1, и т. 2 НПК.

АДВ. С.: Приемам производството да се движи по реда на глава ХХVІІ чл. 371, т. 1 и т. 2 НПК доверителя ми признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената час на обвинителния акт.

ПОДСЪДИМ: Признавам изцяло всичко, което е писано в обвинителния акт, да не се събират доказателства, да не се разпитват свидетели. Наясно съм, че съответните доказателства в досъдебното производство и направеното от мен самопризнание ще се ползват при постановяване на присъдата.

АДВ. С.: Представям и моля да приемете постигнато с прокурора споразумение.

ПРОКУРОР: Това е споразумението, което сме постигнали.

Съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към материалите по делото представеното от защитата споразумение.

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОСТАНОВЯВА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІХ НПК.

Прочита постъпилото споразумение.

 

ПОДСЪДИМ: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно го подписах.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и материалите по БП № 283/2017 г. по описа на РУ - Провадия,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да се впише в съдебния протокол следното съдържание на окончателно

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

 

І. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

           - за обвинението – КЪНЧО КЪНЕВ, прокурор при Районна Прокуратура - Провадия,

          - за защитата на подсъдимият А.Б.И. -  адв. П.С.,***,

  - подсъдимият А.Б.И.;

ІІ. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Наказателното производство по НОХД № 378/2017 г. по описа на РС Провадия, образувано от съда на 04.09.2017 г. по внесен на 01.09.2017 г. обвинителен акт по БП № 283/2017 г. по описа на РУ - Провадия, водено срещу А.Б.И. за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК.

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

         Страните се съгласяват, че:

ПОДСЪДИМИЯТ А.Б.И., роден на *** ***, с постоянен  адрес ***, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2017 г. в гр. Провадия, област Варна, управлявал моторно превозно средство  - лек автомобил марка ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.70 на хиляда установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 1209/24.08.2017 г. на МБАЛ „Св. Анна-Варна“ АД – гр. Варна – престъпление по 343б, ал. 1 НК.

За извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 НК подсъдимия приема да му бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл. 66, ал. 1 НК да бъде отложено с изпитателен срок от три години и четири месеца, както и глоба в размер на 200 (двеста) лева в полза на Държавата.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК подсъдимия А.Б.И. приема да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние, подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможност да управлява МПС, считано от 22.08.2017 г.

На основание чл. 189, ал. 3 НПК подсъдимия А.Б.И. приема да заплати направените по делото разноски, в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева) в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Варна.

      

ПРОКУРОР:                                                    ЗАЩИТНИК:

                  Кънчо Кънев                                            Адв. П.С.

 

ПОДСЪДИМ: Съгласен съм със споразумението и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

                                               ПОДСЪДИМ:

                                                        А.Б.И.

        

Съдът намира, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по делото - прекратено, поради което и на основание чл. 384, ал. 1 и чл. 24, ал. 3 НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, при вписаните в настоящия съдебен протокол условия.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 378/2017 г. по описа на РС Провадия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

Протоколът написан в с. з., което приключи в 11.09 ч.

 

                                                                            Председател:

 

                                                                           Секретар: