П Р О Т О К О Л

 

Година 2017

    Град Провадия

Провадийският районен съд

    V-ти  състав

На седми април

Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАТЯ САВОВА

 

Секретар: М.А.

Прокурор: Татяна Борисова

Сложи за разглеждане докладваното от председателя

НОХД № 126 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

ПРОВАДИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА, редовно призовани, се представляват от прокурор Татяна Борисова.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Ц.З., редовно призован, чрез РП-Провадия, явява се лично и с адв. Г. Н., АК – Варна, упълномощена на фаза досъдебно производство.

СВИДЕТЕЛЯТ Х.М.Х., редовно призован, чрез РП-Провадия, се явява.

СВИДЕТЕЛЯТ В.К.М., редовно призован, чрез РП-Провадия, се явява.

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.Ж.Т., редовно призован, чрез РП-Провадия, се явява.

СВИДЕТЕЛЯТ А.Т.А., редовно призован, чрез РП-Провадия, се явява.

 

Съдът запита страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не съществуват процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРОКУРОР: Представям и моля да приемете разписка от 07.04.2017 г., видно от която подсъдимия е получил съдебно разпореждане, обвинителен акт и призовка за явяването му в днешното с.з.

АДВ. Н.: Да се приеме.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА разписка от 06.04.2017 г.

Съдът пристъпи към снемане самоличността на явилите се лица:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Ц.З., роден на *** г. в гр. Добрич, с постоянен  адрес ***, л. к. № 646476654/24.06.2016 г. издадена от МВР-Варна, български гражданин, средно образование, женен, работи като портиер в „Илчовски 94“ ООД-Провадия, неосъждан, ЕГН: **********.

СВИДЕТЕЛЯТ Х.М.Х., роден на *** ***, служебен адрес ***, л.к. № 644052066/15.05.2012 г. от МВР-Варна, български гражданин, средно образование, женен, работи като мл. автоконтрольор в У Дългопол към ОДМВР Варна, неосъждан, без родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ В.К.М., роден на *** ***, служебен адрес ***, л. к. № 644963957/20.12.2013 г. издадена от МВР – Варна, българска гражданка, средно образование, разведена, работи като младши инспектор при РУ – Провадия, неосъждана, без родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.Ж.Т., роден на *** г. в гр. Враца, със служебен адрес ***, л. к. № 646259209/01.02.2016 г. от МВР-Варна, български гражданин, неженен, средно образование, работи като полицай ВПА -  РУ Провадия, неосъждан, без родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ А.Т.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, л. к. № 643537886/01.02.2012 г. от МВР-Варна, български гражданин, неженен, средно образование, работи като търговски представител в „Генов ММ“, неосъждан, без родство със страните.

 

На основание чл. 273, ал. 1 от НПК свидетелите се отстраняват от съдебната зала до разпита им.

На основание чл. 272, ал. 4 от НПК, вр. чл. 254 от НПК председателят на състава провери срока на връчване на съдебните книжа и съобщения на подсъдимия и констатира, че срокът не е спазен.

ПОДСЪДИМ: Нямам никакви възражения относно срока.

На основание чл. 274, ал. 1 от НПК председателят на състава разясни на страните правото им на отвод.

Искания в тази насока не бяха направени.

Съдът разясни правата на страните, предвидени в НПК.

ПОДСЪДИМ: Запознат съм с правата си.

АДВ. Н.: Представям и моля да приемете постигнато с прокурора споразумение.

ПРОКУРОР: Това е споразумението, което сме постигнали.

Съдът,

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към материалите по делото представеното от защитата споразумение.

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОСТАНОВЯВА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІХ НПК.

ОСВОБОЖДАВА призованите за днешното съдебно заседание свидетели.

Прочита постъпилото споразумение.

 

ПОДСЪДИМ: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно го подписах.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и материалите по БП № 87/2017 г. по описа на РУ - Провадия,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да се впише в съдебния протокол следното съдържание на окончателно

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

 

І. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

           - за обвинението – ТАТЯНА БОРИСОВА, прокурор при Районна Прокуратура - Провадия,

          - за защитата на подсъдимият Д.Ц.З. -  адв. Г. Н., АК - Варна,

  - подсъдимият Д.Ц.З.;

ІІ. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Наказателното производство по НОХД № 126/2017 г. по описа на РС Провадия, образувано от съда на 04.04.2017 г. по внесен на 03.04.2017 г. обвинителен акт по БП № 87/2017 г. по описа на РУ - Провадия, водено срещу Д.Ц.З., за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК и по чл. 270, ал. 1 НК.

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

         Страните се съгласяват, че:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Ц.З., роден на *** г. в гр. Добрич, с постоянен  адрес ***, български гражданин, средно образование, женен, работи като портиер в „Илчовски 94“ ООД-Провадия, неосъждан, ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 22.03.2017 г. в гр. Провадия, област Варна, на Т-образно кръстовище между ул. „***“ и ул. „***“ в посока гр. Тервел, управлявал моторно превозно средство  - лек автомобил марка ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.84 на хиляда установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 313/24.03.2017 г. на МБАЛ „Св. Анна-Варна“ АД – гр. Варна – престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК.

За извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 НК подсъдимия приема да му бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл. 66, ал. 1 НК да бъде отложено с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 300 (триста) лева в полза на Държавата.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Ц.З., СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 22.03.2017 г. в гр. Провадия, област Варна противозаконно пречил на орган на властта – младши инспектор В.К.М., старши полицай в група „Охранителна полиция“ при РУ-Провадия и младши инспектор Ц.Ж.Т. полицай в група „Охранителна полиция“ при РУ-Провадия, да изпълни задължението си да му извърши проверка, като не спрял на подаден сигнал със стоп-палка, звуков и светлинен сигнал, предизвикал преследване с полицейски автомобил марка ***, и предизвикал пътно-транспортно произшествие с последния – престъпление по чл. 270, ал. 1 НК.

За извършеното престъпление по чл. 270, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1, НК подсъдимия приема да му бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл. 66, ал. 1 НК да бъде отложено с изпитателен срок от три години.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ подсъдимия Д.Ц.З. да изтърпи едно общо наказание от така определените му две наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 23, ал. 3 съдът присъединява изцяло наказанието глоба в размер на 300 (триста) лева в полза на Държавата към определеното най-тежко общо наказание, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 1 НК не се възлага възпитателна работа по отношение на подсъдимия З..

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК подсъдимия Д.Ц.З. приема да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

На основание чл. 59, ал. 4 НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние, подсъдимия е бил лишен по административен ред от възможност да управлява МПС, считано от 22.03.2017 г.

На основание чл. 189, ал. 3 НПК подсъдимия Д.Ц.З. приема да заплати направените по делото разноски, в размер на 35.76 лв. (тридесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки) в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР Варна.

      

ПРОКУРОР:                                                    ЗАЩИТНИК:

         Татяна Борисова                                           Адв. Г. Н.

 

ПОДСЪДИМ: Съгласен съм със споразумението и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

                                               ПОДСЪДИМ:

                                                        Д.Ц.З.

        

Съдът намира, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по делото - прекратено, поради което и на основание чл. 384, ал. 1 и чл. 24, ал. 3 НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, при вписаните в настоящия съдебен протокол условия.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 126/2017 г. по описа на РС Провадия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

Протоколът написан в с. з., което приключи в 11.15 ч.

 

                                                                            Председател:

 

                                                                           Секретар: