Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                                      Година   2017                                          Град  Провадия

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Провадийският районен съд                                                                                     пети състав

На  шести ноември                                                             Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ САВОВА

 

Секретар: Мариана Ангелова                                                                                     

като разгледа докладваното от съдията  

АНД № 352 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба от Ф.К.Ф. ЕГН **********, с адрес ***, в качеството му на кмет на Община-Провадия, гр.Провадия, обл.Варна срещу Наказателно постановление № 11-01-44/18.07.2017 год. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на Ф.К.Ф. е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 /двеста/ лева, на основание чл.32, ал.1,т.1 във вр. с чл.35, ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция.

Жалбоподателят в жалбата си моли съда да отмени наказателното постановление, като неправилно и необосновано.

В съдебно заседание въззивникът, редовно уведомен се явява и се представлява от процесуален представител адв.Г. Г. АК Варна.

Въззиваемата страна в съдебно заседание се представлява от процесуален представител- главен юристконсулт в АДФИ-Р. М., който счита, че жалбата е неоснователна, като моли наказателното постановление да бъде потвърдено. Сочи, че същото е законосъобразно, обосновано и правилно, като наложената санкция е в рамките на закона.

След преценка на доводите на жалбоподателя и с оглед събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

По смисъла на чл.2, ал.1 на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Община Провадия е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местно самоуправление.

Орган на местното самоуправление е Общинският съвет, а орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината (чл.18, ал.1 и чл.38, ал.1 на ЗМСМА). В периода от 07.11.2011 г. до 31.12.2015 г. кмет на Община Провадия е Ф.К.Ф..

Съгласно чл.38, ал.1 и чл.44, ал.1, т.1 и т.5 от ЗМСМА и чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Провадия е едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира, контролира осъществяването на политиката на общината на територията й и организира изпълнението на общинския бюджет. Същият, по смисъла на разпоредбата на чл.11, ал.3 от Закона за публичните финанси, е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по общинския бюджет.

Размерът на средствата от централния бюджет за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната са определени в чл.19, ал.1 на ПМС №3/15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 година. С разпределението на средствата, за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт за 2014 г. на Община Провадия са определени годишни лимити в размер на 265 650 лева. Средствата са предоставени, чрез лимити за плащания по системата за електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/, на база писма на МФ, изх. № ФРС-1/27.02.2014 г., ФРС-4/ 28.04.2014 г., ФРС-6/17.07.2014 г., ФРС-7/03.12.2014 г. и ПМС № 409/12.12.2014 г., в т.ч. 139021 лв. - за компенсиране на безплатен превоз на лица по чл.10 на Наредба № 2/ 31.03.2006 г. (отм.) за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

С последната са регламентирани условията за извършване на безплатните и по намалени цени пътувания по вътрешноградския транспорт и по междуселищния автомобилен транспорт и реда за предоставяне на средства за компенсиране на стойността им, като в чл.10 са определени лицата, на които се осигурява безплатен транспорт до детска градина или училище в най- близкото населено място на територията на общината. Това са децата и учениците до 16- годишна възраст, които подлежат на задължителна подготовка или задължително обучение в населено място, в което няма детска градина или училище, осъществяващи предучилищна подготовка в съответната подготвителна група или обучение в съответния клас.

С писмо, изх. № ФРС-7/03.12.2014 г. на МФ, за четвърто тримесечие на 2014 г., на Община Провадия са утвърдени целеви трансфери в размер на 95264 лв., от които за:

                     субсидиране на вътрешноградски и междуселищни пътнически превози - 2127 лева,

                     компенсиране стойността на безплатните превози на деца и ученици до 16-годишна възраст - 43005 лева и

                     50132 лв. за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени превози на определени категории пътници.

Съгласно Лимит на разпоредител с бюджетни средства на ЦКБ АД, клон Варна, утвърдените от МФ средства са налични по СЕБРА на 04.12.2014 година. Ф.К.Ф. *** се е разпоредил с предоставените парични средства, като:

-чрез три платежни от 10.12.2014 г., е наредил по банкова сметка *** „Провадия - Автотранспорт“ ЕООД общо 52259 лв., в т.ч. 46336 лв. - компенсации за безплатни и по намалени цени превози, 3796 лв. за безплатни превози държавни служители и 2127 лв. - субсидии за вътрешноградски превози.

- чрез платежно нареждане от 10.12.2014 г., средствата за компенсиране стойността на безплатните превози на деца и ученици до 16-годишна възраст, в размер на 43005 лв., са наредени по банкова сметка ***, като 14074 лв. от тях са преведени по банкова сметка *** „Провадия - Автотранспорт“ ЕООД, с нареждане от 13.12.2014 година.

Посоченото основание за плащане в нареждането за последната сума е „безпл. превоз ученици 16 г.“ за периода „12.14. до 12.14. г.“. Към документите е приложена фактура № 1353/10.12.2014 г., на стойност 14074 лева, за „Автобусен превоз ученици IV-то тримесечие на 2014 г.“. Във фактурата не е посочен вид на превоза (специализиран или по утвърдена транспортна схема), количеството на извършената услуга (учебни дни, брой курсове, изминати километри) и единичната цена.

Възможността общината да организира безплатните превози на лицата по чл.26, ал.З и 4 от Закона за народната просвета чрез договор за обществен превоз на пътници по автобусните линии и маршрути на общинската транспортна схема е регламентирана в чл.18, ал.2, т.2 на Наредба № 2/2006 г. за условията за извършване на безплатните и по намалени цени пътувания по вътрешноградския транспорт и по междуселищния автомобилен транспорт и реда за предоставяне на средства за компенсиране на стойността им (отм.). С чл. 18, ал. 6 на същата наредба е регламентирано, че общините следва да уредят извършването на тези превози с договор за възлагане на обществен превоз по реда на Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, като превозвачът по заявка на възложителя трябва да снабди учащите се безплатно с превозен документ за съответния маршрут и ежемесечно да фактурира стойността на услугата при условията на сключения договор. Общественият превоз на пътници по автобусните линии и маршрути на общинската транспортна схема и утвърдените за Община Провадия линии и курсове по областна транспортна схема е възложен на „Провадия - Автотранспорт“ ЕООД, с договор от 11.06.2010 година, като задължението за издаване на карта или друг превозен документ е регламентирано в т.10.12. на договора.

Безплатните превози на лицата по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета могат да се възложат и чрез договор за специализиран превоз с автомобилен транспорт - чл.18, ал.2, т.1 на Наредба № 2/2006 г. (отм.). Съгласно чл.18, ал.З на Наредба № 2/ 31.03.2006 г. (отм.), договорът „се възлага при спазване на реда за възлагане на обществени поръчки и същия се осъществява в рамките на учебния план на съответните учебни заведения при спазване изискванията на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България“, като „на учениците се издава карта за пътуване съгласно образеца по приложение № 10 към чл. 62 от същата наредба“. На посоченото основание, между Община Провадия и „Провадия - Автотранспорт“ ЕООД е сключен договор за специализиран превоз № 96/19.09.2014 година. Възложеният превоз е за периода до 30.06.2015 г., при цена от 1 лв. на километър пробег. В задълженията на превозвача е да издаде карти за пътуване на всички ученици (чл.12, т.10), съобразно представените списъци на ученици и да документира разхода с фактура, издадена и представена не по-късно от последния ден на текущия месец, съгласно протокол за изпълнени превози (чл.8 от договорите).

При проверката е установено, че през четвърто тримесечие на 2014 г. не са издадени ежемесечни фактури за пътуванията на лицата по чл.10 на Наредба № 2/2006 година. Не е представена информация за броя и стойността на издадените превозни документи, доказващи стойността на услугите по фактура № 1353/10.12.2014 година.

По време на инспекцията е извършена насрещна проверка в „Провадия - Автотранспорт“ ЕООД, при която е установено, че за всеки един месец от периода от 15.09. до 31.12.2014 г. е съставен протокол за изпълнените превози / изминатите километри по договора за специализиран превоз. Според тези протоколи, през посочения период са изпълнени специализирани превози на обща стойност 4290 лв., в т.ч. 462 лв. за Септември, 1386 лв. за Октомври, 1320 лв. за Ноември и 1122 лв. за Декември. Посочените протоколи не са приложени към фактурата или към документите за плащане, съответно не са били обект на контрол, преди разпореждането на средствата от Държавния бюджет. Към фактурата не са представени, съответно не са били обект на контрол и превозни документи / карти, удостоверяващи право на безплатен превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст чрез специализиран превоз.

При насрещната проверка е установено също, че в дружеството се съхраняват списъци на пътуващите ученици (с данни за имена, адрес, ЕГН и № на карта), в които липсва подпис, удостоверяващ, че лицето е получило посочената карта. Не се съхранява регистър или други доказателства за възникнало право и/или извършен превоз на лица по чл. 10 на Наредба №2 по утвърдена транспортна схема.

От гореизложеното е видно, че размерът на средствата за компенсиране за безплатен превоз на лица по чл. 10, платени на „Провадия - Автотранспорт“ ЕООД, не е определен на база фактически извършените транспортни услуги, а на база получени средства от Централния бюджет. Платените 14074 лв. компенсации за четвърто тримесечие на 2014 г. не съответстват на стойността на извършените пътувания по документи. От превозвача са представени единствено списъци и протоколи, удостоверяващи извършен специализиран превоз на стойност 4290 лева. Останалите 9784 лв. са разпоредени, без доказателства за извършен превоз на лица по чл.10 на Наредба № 2/31.03.2006 г. (отм.).

Съгласно чл.31, ал.6 на същата наредба, отговорността за разпореждането с предоставените средства и за упражняването на контрол за спазването на задълженията по сключените договори е на кмета на общината, като разчитането с превозвача е следвало да се извърши, съобразно сключения договор „за фактически предоставените транспортни услуги“ - чл.32, ал.4 на същата наредба.

Като на 13.12.2014 г. се е разпоредил с целеви средства от държавния бюджет за компенсиране на безплатен превоз на лица по чл.10 на Наредба № 2/2006 г., без за тях да са предоставени доказателства за извършени транспортни услуги, Ф.Ф. ***, е нарушил разпоредбите на чл.32, ал.4 на същата наредба.

 

Нарушението е било извършено за първи път.

От гореизложеното е видно, че Ф.К.Ф. ***.12.2014 г., в гр. Провадия, в качеството си на Кмет на Община Провадия, се е разпоредил с целеви средства от държавния бюджет за компенсиране на безплатен превоз на лица по чл.10 на Наредба № 2/31.03.2006 г. (отм.) за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, в размер, който не е определен на база фактически извършени транспортни услуги, а на база получени средства, с което е нарушил разпоредбите на чл.32, ал.4 на същата наредба.

   За констатираното нарушение бил съставен АУАН № 11-01-44 от 02.02.2017 год., като актосъставителя И.Ж.И. - държавен финансов инспектор в Агенция за държавна финансова инспекция описал гореизложената фактическа обстановка, след което Административно наказващия орган издал атакуваното НП № 11-01-44 от 18.07.2017 год.

   Съдът разпита свид. И.Ж.И., като кредитира неговите показания дадени безпристрастно и обективно.

           Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на всички събрани по делото доказателства, както писмени така и гласни –Справка за отговорните длъжностни лица, изх. № РД-9100-1975/ 30.11.2016 г.; Договор за обществен превоз на пътници от 11.06.2010 г.; Договор за специализиран превоз от № 96/19.09.2014 г.; Писмо на МФ, изх. № ФРС-7/03.12.2014 г.; Лимит на разпоредител с бюджетни средства; Фактура № 1353/10.12.2014 г.; Платежно нареждане от 13.12.2014 г., за 14074 лева; Писмо на „Провадия - Автотранспорт“ ЕООД, изх. № 34/22.12.2016 г.; Протоколи за изпълнените през тримесечието специализирани превози; Таблица-рекапитулация на следващите се и платени средства за компенсиране на безплатния превоз на лица по чл.10 на Наредба № 2/2006 г. Заповеди № ФК-10-1384/ 16.11.2016 г. и № ФК-10-1554/30.12.2016 г. на директора на АДФИ и показанията на свид.И.Ж.И..

    Актът за установяване на административно нарушение е съставен на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за държавната финансова инспекция при финансова инспекция на Община Провадия, възложена на основание чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ, със Заповед № ФК-10-1384/ 16.11.2016 г. на директора на АДФИ, изменена със Заповеди № ФК-10-1554/30.12.2016 г. на Директора на АДФИ.

    Наказателното постановление е издадено от компетентен орган -Директора на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София.

    В хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения. Актът за установяване на административно нарушение е издаден в предвидения от закона срок. Наказателното постановление също е било издадено в шестмесечния преклузивен срок, като същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН. Вмененото във вина на въззивника нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава. Не са допуснати съществени процесуални нарушения при постановяване на постановлението и  по никакъв начин не е накърнено правото на защита на жалбоподателят, което той е упражнил с подаването на жалба до въззивната инстанция. Посочени са нарушените материално правни норми, като наказанието за нарушението е индивидуализирано.  Съдът намира, че правилно наказващият орган е отнесъл установените фактически констатации към хипотезата на правната норма.

   Що се отнася до възраженията посочени в жалбата, относно обстоятелството, че са налице съществени нарушения в административнонаказателнато производство при издаване на наказателното постановление свързани с неправилно прилагане на чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН и че административнонаказващия орган не е посочил в съвкупност всички факти и обстоятелства, свързани с извършване на евентуалното нарушение, то съдът не споделя доводите изложени в жалбата. Напротив, съдът споделя изцяло становището на процесуалният представител на въззивника изложено в  съдебно заседание по съществото на делото за правилност и законосъобразност на издаденото наказателно постановление.

   По делото е безспорно установено, че Ф.К.Ф. ***.12.2014 г., в гр. Провадия, в качеството си на Кмет на Община Провадия, се е разпоредил с целеви средства от държавния бюджет за компенсиране на безплатен превоз на лица по чл.10 на Наредба № 2/31.03.2006 г. (отм.) за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, в размер, който не е определен на база фактически извършени транспортни услуги, а на база получени средства, с което е нарушил разпоредбите на чл.32, ал.4 на същата наредба.

   С оглед на това, съдът намира че правилно наказващият орган е приел, че от страна на жалбоподателя  е допуснато нарушение на чл.32, ал.4 на Наредба №2/31.03.2006 год. за условията за извършване на безплатните и по намалени цени пътувания по вътрешноградския транспорт и по междуселищния автомобилен транспорт и реда за предоставяне на средства за компенсиране на стойността им/отм/.

               Правилно е била определена и санкционната норма – чл.32, ал.1, т.1 във вр. чл.35, ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция. Именно в нея законодателят е предвидил налагане на санкция за длъжностни лица, както и лицата които работят по граждански договори за управление и контрол /ако деянието не съставлява престъпление/, при нарушение на нормативен акт, уреждащ бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност/ ако не е предвидено наказание в съответния нормативен акт/ – с „Глоба“ в размер от 200 до 2000 лв. При определяне на размера на наложената „Глоба” административно-наказващият орган  се е съобразил с обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път и правилно е наложил на въззивника административно наказание „Глоба”  в минималния предвиден от закона  размер от 200 лв.

Съдът намира, че в случая не би могла да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН и да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение. Неспазването на законовите норми, свързани с нарушаването на нормативен акт, уреждащ бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, независимо от липсата на реално настъпили щети за Държавата или държавния бюджет, не може да бъде възприето като маловажност на допуснатото от жалбоподателя нарушение. Извършеното нарушение по нищо не се отличава от други нарушения от същия вид. Поради гореизложеното същото не може да се приеме за маловажно.

Предвид горното съдът намира, че следва да потвърди атакуваното НП, като правилно и законосъобразно.

 

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът                                                 

 

 

Р Е Ш И:

 

 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-44/18.07.2017 год. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на Ф.К.Ф. ЕГН ********** с адрес ***, с месторабота към момента на извършване на нарушението-Община Провадия, гр.Провадия, обл.Варна на длъжност кмет е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 /двеста/ лева, на основание чл.32, ал.1,т.1 във вр. с чл.35, ал.1 от Закона за държавната финансова инспекция.

   

             Решението подлежи на касационно обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че мотивите към решението са изготвени пред Административен съд-Варна по реда на АПК.

 

                                              

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: