Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Провадия, 20.10.2017г..

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Провадия.....…..….първи  състав в публично заседание на пети октомври.......................…………………………….

през две хиляди и седемнадесета година........…….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ

                                                     

при секретаря Теодора Тодорова...…………...................……и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Михайлов..………………………..……........НАХД №324/2017г. п описа на РС-Провадия и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.340 от НПК във връзка с чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 862/10.07.2017г. на Директора на РДГ - Варна на Х.И.Х., ЕГН ********* е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00лв. на основание чл.266 ал.1 от Закона за горите, както и обезщетение в размер на 75,00 лева в полза на Североизточно държавно предприятие ДП-***.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Х.И.Х., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност и несправедливост.

Същият, редовно призован не се явява и не се представлява

          Въззиваемата страна, също редовно призована, не се явява и не се представлява.  

         Контролиращата страна-РП-Провадия, редовно призована, не изпраща представител.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

     По несъмнен и категоричен начин се установи описаната в акта и в последствие и в наказателното постановление фактическа обстановка, а именно, че на 12.02.2017г. в отд.209-к, землище с.***, на горска територия на ДГС-***, сякъл 1 бр. дърво с диаметър 64 см, равняваащо се на 3 простр. Куб. м. дърва за огрев от дървесен вид цер, немаркирани с КГМ. По този начин той е нарушил чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за горите /ЗГ/.

С действията си жалбоподателя Х. е нарушил чл. 104, ал. 1, т. 5 ЗГ (сеч на немаркирани дървета).

На 12.02.2017г. при обход на района актосъставителят Й.Е.О. заварил въззивника да реже дърва. Същият заявява в съдебно заседание, че това се е случвало много пъти, заедно с А.П.А. и всеки път казвал, че им е за последно. В тази връзка той им съставил АУАН на всеки един от тях, като във всеки акт ставало въпрос за различно количество дървесина.

В момента в който актосъставителя пристигнал на место, видя че Х. събаря едно голямо дърво и бил започнал да го надробява, а А. товарел други дърва на разстояние от около десет метра, които били нарязани. Двамата били с две каруци, като всеки от тях товарел неговата си каруца.

Актовете били съставени на следващия ден, като св.О. казал на лицата, че следва да се явят в ДГС-***, за да се подпишат. Те не се явили и тогава той отишъл да ги потърси в домовете им, но никой от тях не намерил и затова казал на хората които излезли от къщите им да ги уведомят, че следа да се явят в ДГС-***. Призовки не оставил за никой от лицата. След като не се явили, той съставил АУАН при условията на отказ да бъдат подписани.

Настоящият състав счита, че е  нарушена и разпоредбата на чл. 40 ЗАНН. Актът е съставен в отсъствието на нарушителя.

Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗАНН-„ Когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя и в негово отсъствие.“

В конкретния случай и от показанията на актосъставителя става ясно, че въззивника не е бил уведомен надлежно за това, че следва да се яви за да му бъде съставен АУАН и неправилно актът е бил съставен при условията на чл.43, ал.2 от ЗАНН.

С горепосоченото обстоятелство съдът счита, че са налице процесуални нарушения, които са ограничили правото на защита, същите се явяват самостоятелно основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление.

        Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Провадия

 

Р  Е  Ш  И  :

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 862/10.07.2017г. на Директора на РДГ – Варна, с което на Х.И.Х., ЕГН ********* е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00лв. на основание чл.266 ал.1 от Закона за горите, както и обезщетение в размер на 75,00 лева в полза на Североизточно държавно предприятие ДП-*** за извършено нарушение на чл.104, ал.1, т.5 от Закона за горите.

 

         РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Варна в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: