РЕШЕНИЕ

№ ………

гр. Провадия, 28.07.2017 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен Съд - Провадия, I-ви състав, в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и осми юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ

 

при участието на секретаря Ивелина Вълчева, като разгледа докладваното от председателя АНД № 298/2017 г. по описа на същия съд,

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА нарушителя Р. Б. О., роден на *** ***, област Варна, турчин, български гражданин, женен, основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.07.2017 г. около 09.00 часа в с. *****, община Дългопол, област Варна, пред сградата на бившата „Овцеферма“ е извършил непристойни действия, изразяващи се в псуване, ругатни и нецензурни думи спрямо лицето Н.Т.П. - горски стражар, по време на изпълнение на служебните си задължения, с които свои действия показал явно неуважение към държавен орган и нарушил обществения ред, извън случаите на престъпното хулиганство по чл. 325 НК, поради което и на основание чл. 1, ал. 1, вр. с ал. 2 от Указа за борба с дребното хулиганство, за извършеното дребно хулиганство, му налага административно наказание - глоба в размер на 300 лева,  в полза на държавата.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС – Варна в срок до 24 часа от днес, на касационните основания, предвидени в НПК, като в случай на обжалване, съдът насрочва делото пред ОС – Варна за 01.08.2017 г., в 13:00 ч. 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на началника на Участък Дългопол за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: