Р Е Ш Е Н И Е

 

 

                                                                               

Номер…/…                              Година 2017                        Град Провадия

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Провадийският районен съд                                                    пети  състав

На тринадесети ноември                    Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:        

 

                                                                     Председател: Катя Савова

Секретар Мариана Ангелова

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 297 по описа на съда за 2017г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на С.К.Н. ЕГН ********** *** против НП № 799/03.07.2017г. на Директора на РДГ - Варна, с което му е наложено  административно наказание "ГЛОБА" в размер на 50/ петдесет/ лева, на основание чл. 266 ал.1 от Закона за горите /ЗГ/.

Жалбоподателят моли съда да  отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно.

В съдебно заседание редовно призован, не се явява, но се представлява, като процесуалният представител  поддържа жалбата.

 Въззиваемата страна в съдебно заседание редовно призована, представител не се явява.

       След преценка на доводите на жалбоподателя и с оглед събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и пР. страна следното:

Видно от текста на съставения акт за установяване на административно нарушение според административно наказващия орган на 12.06.2017 г., на територията на ТП ДГС Провадия, в землището на с.Р., обл.Варна в двора на дома си въззивникът С.К.Н. съхранявала общо 3 пр.куб.м. дърва за огрев, еднометрови от дървесен вид- акация и айлан, непридружени с превозен билет, доказващ законният им произход.

Съставен бил акт за установяване на административно нарушение  № 0000517/12.06.2017 г., след което АНО издал атакуваното наказателно постановление.

В хода на настоящото съдебно производство съдът разпита свидетелите Г.Р.Г.-актосъставител и А. Н. Д.-дъщеря на възз. С.Н., които дават подробни показания.

Гореописаната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства по АНП, както и от гласните и писмени доказателства събрани в хода на съдебното производство, които преценени в тяхната взаимносвързаност са логически свързани и последователни, поради което съдът ги кредитира.

Съдът  въз  основа  на  императивно  вмененото му  задължение  за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му, обосноваността му, и справедливостта на наложеното, административно наказание прави следните изводи:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е  в срока на обжалване от надлежна страна и е приета от съда за разглеждане.

Наказателното постановление е издадено от Директора на РДГ- Варна.

В хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения.Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния преклузивен срок, като същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН. Вмененото във вина на въззивника нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава.

Съдът  намира, че административнонаказващият  орган правилно   е приложил материалния закон, като е констатирал нарушение по чл. 213 ал.1 т.2 от Закона за горите и е съотнесъл нарушението към административнонаказателната отговорност по чл. 266 ал.1 от ЗГ, като е наложил наказание "Глоба".

Съдът не споделя становището на проц.представител на въззивника, че са налице съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН и НП. Посочено е мястото и времето на извършване на нарушението, което съдът намира, че е достатъчно индивидуализирано. Фактическата обстановка е описана каквато е била констатирана с КП № 121005 от 12.06.2017, като е посочена и нарушената пР. норма.

Съдът не споделя и възражението, че не е осъществен състава на вмененото административно нарушение от обективна страна, тъй като дървесината била отсечена от дворно място, собствено на въззивника, а не от горския фонд. В тази насока доказателства не са представени по делото, а и за нормата на чл.213, ал.1, т.2 не са от обективно значение сочените обстоятелствата.

Съдът намира извършеното нарушение за немаловажен случай по смисъла на чл.28 ЗАНН . За да е едно нарушение маловажно, следва да се отличава по степен на обществена опасност от останалите нарушения от този род, като следва да бъдат взети предвид всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства. В този случай следва да се има предвид зачестилите случаи на извършвани нарушения от този вид, тяхната масовост и щетите, които нанасят на Държавата.Обективните характеристики на деянието не сочат липса или явно незначителна степен на обществена опасност, поради което не са  налице каквито и да било предпоставки случаят да се квалифицира като маловажен по см.чл.28 ЗАНН.

Съдът намери, че при индивидуализацията на административното наказание “Глоба” наложено на жалбоподателя С.К.Н., административнонаказващият орган се е съобразил със степента на настъпилите от нарушението вредни последици. В тази връзка съдът намира, че наказание, определено в минималния размер е справедливо и съответстващо на извършеното нарушение и ще изпълни целите на чл.12 от ЗАНН, с оглед характеристичните данни за личността на въззивника. В този смисъл съдът намира, че следва да потвърди размера на наказанието “Глоба” в размер на 50.00 /петдесет / лева.

 

Предвид горното съдът намира, че следва да потвърди атакуваното наказателното постановление, като правилно и законосъобразно.

 

          Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

 

 

Р ЕШ И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно  постановление № 799/03.07.2017г. на Директора на РДГ - Варна, с което на С.К.Н. ЕГН ********** *** е наложено  административно наказание "ГЛОБА" в размер на 50/ петдесет/ лева, на основание чл. 266 ал.1 от Закона за горите /ЗГ/. 

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд-Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: