РЕШЕНИЕ

 

 

Номер…./….                              Година 2017                      Град  Провадия

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Провадийският районен съд                                                         пети  състав

На трети април                                       Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                                                                        

Председател: Катя Савова

Секретар М.А.

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 9 по описа на съда за 2017г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Ц.Т.В.  ЕГН ********** с адрес *** срещу Наказателно постановление № 23-0001253/01.12.2016г. на Началник Областен отдел «Автомобилна администрация» - гр. Варна, с което на Ц.Т.В. ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева, на основание чл.105, ал.1от ЗАвПр, за нарушение на чл.89, т.7 от Наредба № 33 от 03.11.1999 год. на МТ.

В жалбата се иска отмяна на наказателното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не се представлява, чрез процесуален представител.

         За въззиваемата страна, редовно призована за датата на съдебното заседание, представител се явява, като процесуалния представител- мл. експерт Ивайло Г. оспорва жалбата и моли съда да потвърди издаденото НП.

                   След преценка на доводите на жалбоподателя и с оглед събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

На 27.09.2016 год. в гр. Варна, около 09.00 часа в област Варна по автомагистрала „Хемус“, на 1 км, след пътен възел „Провадия-Ветрино“ в посока гр.Варна въззивникът управлявал товарен автомобил, кат.№3, над 12 000 кг, марка „*** с прикачено полуремарке с рег. *** и двете собственост на превозвача, извършващ обществен превоз на товари-празен в момента на проверката по маршрут гр.Дългопол-гр.Девня. Възивникът бил спрян за проверка от свид.Б.Г.И. – служител на длъжност инспектор при ОО – АА – Варна и в присъствието на свидетеля Д. Р. Б.- служител на ОО-АА-Варна извършил проверката, с оглед спазване Наредба № 33 от 03.11.1999 год. на МТ, по време на която В. представил пътен лист серия „ПП“ № 00008134 от 26.09.2016 год. Свид. И. установил, че въззивникът извършва обществен превоз на товари, като в момента на проверката е без попълнен пътен лист по образец.Представения пътен лист серия „ПП“ № 00008134 от 26.09.2016 год. е с непопълнени реквизити: „разрешил излизането-печат“, „издал пътния лист-дата“, „време на излизане от гаража-дата, час, минута“, „приех автомобила технически изправен-водач, фамилия подпис“, „километропоказател -начален“, „вид обществен превоз“.   

 Съставен бил АУАН № 228175 / 27.09.2016 год., предявен и подписан без възражения от въззивника на същата дата. В срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН не били депозирани писмени такива. Административно - наказващият орган приел констатациите на актосъставителя, като ангажирал отговорността на въззивника.

          Съдът кредитира изцяло показанията на свидетеля Б.Г.И., тъй като същите са последователни, конкретни, непротиворечиви.

          Гореописаната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства по АНП, и гласните доказателства събрани в хода на съдебното производство, които преценени в тяхната взаимносвързаност са логически свързани и последователни, поради което съдът ги кредитира.

          Съдът въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му, обосноваността му, и справедливостта на наложеното административно наказание прави следните изводи:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е в срок от надлежна страна и е приета от съда за разглеждане.

         Наказателното постановление е издадено от компетентен орган – Началник на Областен отдел «Автомобилна администрация»- гр. Варна, съгласно Заповед № РД-08-249/15.05.2015г.

         В хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения. Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния преклузивен срок, като същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН. Вмененото във вина на въззивника нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава.

Съдът намира, че правилно АНО е ангажирал административнонаказателната отговорност на въззивника за нарушението което е констатирано и описано в АУАН на чл.89, т.7 от Наредба № 33 от 03.11.1999 год. на МТ. Безспорно нарушението е било констатирано от проверяващите, за което е било издадено и атакуваното НП.

          Настоящата инстанция не приема становището на  жалбоподателя изразено в жалбата му, че е бил нарушен материалния закон, тъй като нарушението не е било квалифицирано правилно, и му е било ограничено правото на адекватна защита.

 Предвид факта, че нарушения от подобен вид засягат изрично регламентиран ред за обществен превоз на товари, съдът намира, че формират сравнително висока обществена опасност, поради което не могат да бъдат приравнени към маловажните случаи и да не се санкционират, респективно правилно в случая е ангажирана административно – наказателната отговорност, още повече, че конкретния случай по нищо не се различава от обикновените такива, именно за които законодателя е предвидил налагане на наказание.

Съдът намери, че при индивидуализацията на административното наказание “глоба” наложено на жалбоподателят, административно-наказващият орган се е съобразил с обстоятелството, че размера на санкцията е императивно определен от законодателя в разпоредбата на чл.105, ал.1 от ЗАвПр.

Предвид гореизложеното съдът счита, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

 

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-0001253/01.12.2016г. на Началник Областен отдел «Автомобилна администрация» - гр. Варна, с което на Ц.Т.В. ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева, на основание чл.105, ал.1от ЗАвПр, за нарушение на чл.89, т.7 от Наредба № 33 от 03.11.1999 год. на МТ.

 

         Решението  подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Варна в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че решението и мотивите са изготвени.

 

        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: