Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                                                  гр.Провадия, 31.01.2017год.

 

                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

Провадийски районен съд, наказателна колегия, V-ти състав, в публично заседание на тридесети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ САВОВА

при секретаря М.А., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 484 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

                Производството е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба на "ВИКИНГ-Н." ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Н. Хайтов“ № 12, ет.5, оф.18 представлявано от управителя Т. Н. Т. против НП № 03-005723 от 03.02.2016 год. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр.Варна, с което на въззивника е наложено административно наказание „имуществена санкция“  в размер на 1 500 лв./хиляда и петстотин лева/ за административно нарушение по чл.415, ал.1 от КТ наказуемо по чл.416, ал.5 от КТ.

               В жалбата си въззивника твърди, че издаденото НП е незаконосъобразно и необосновано, постановено е при непълнота на доказателствата и при допуснати съществени процесуални нарушения. Моли същото да бъде отменено изцяло.

               В съдебно заседание въззивника не се явява и не се представлява от процесуален представител.  

               В съдебно заседание представителят на въззиваемата страна ст. юр. О. се явява, моли съда да потвърди наказателното постановление, като правилно и законосъобразно издадено.

              Провадийската районна прокуратура, редовно уведомена за датата на съдебното заседание, не изпраща представител и не изразява становище.

              След като прецени обжалваното постановление, с оглед основанията посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

              Жалбата е подадена в срока за обжалване от надлежна страна, поради което същата е процесуално допустима.

              На 12.01.2016 год., свид. Р.Н.П. на длъжност старши инспектор, при Дирекция “Инспекция по труда“ гр.Варна в присъствието на свидетел Д. Т. Й. извършили проверка по спазване на трудовото законодателство на „ВИКИНГ-Н.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Н. Хайтов“ № 12, ет.5, оф.18 представлявано от въззивника Т. Н. Т., с основна дейност „Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност“ в обект –Войскови район 1709, намиращ се в с.К., общ.Дългопол, обл.Варна. В хода на проверката въз основа на представената разчетно-платежна ведомост и други документи свързани с изплащането на дължими трудови възнаграждения за месец май 2015 год., представени след изпратена призовка 227706 от 17.12.2015 год. с писмо, с обратна разписка за предоставяне на документация, доказваща изпълнението на дадените предписания от предходна проверка е било установено, че „Викинг Н.“ЕООД в качеството на работодател, не е изпълнил  задължително предписание под № 10 дадено с протокол № ПР039616/27.10.2015 год. на Дирекция“Инспекция по труда“ Варна, което гласи „По разчетно-платежната ведомост на „Викинг Н.“ ЕООД София за месец май 2015 год. на лицето Г. П. П. ЕГН **********, назначен на длъжност „охранител“ охраняващ обект: войскови район 1709, намиращ се в с.К., общ.Дългопол, обл.Варна да се изплати дължимо трудово възнаграждение срещу подпис във ведомостта за заплати или с друг разплащателен документ съгласно чл.128, т.2 КТ във връзка с чл.270, ал.3 КТ със срок на изпълнение 18.11.2015 год., тъй като не са били представени подписани ведомости за заплати /фишове/ или други платежни документи, доказващи изпълнението на предписанието.Нарушението е извършено на 19.11.2015 год. към който момент е следвало да бъде изплатено дължимото трудово възнаграждение на посоченото лице в обект: войскови район 1709, намиращ се в с.К., общ.Дългопол, обл.Варна, охраняван от „Викинг Н.“ ЕООД.

            За констатираното нарушение извършено на 19.11.2015 год. на 12.01.2016 год. на въззвиника „ВИКИНГ-Н.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Н. Хайтов“ № 12, ет.5, оф.18 представлявано от Т. Н. Т. е съставен акт за установяване на административно нарушение, в който е прието че същия е нарушила разпоредбата на чл.415, ал.1 от КТ.

            Въз основа на съставения акт, административно наказващия орган е издал НП № 03-005723 от 03.02.2016 год., като е възприел изцяло констатациите описани в акта, приел е че е нарушена разпоредбата на чл.415, ал.1 от КТ и на основание на чл.416, ал.5 от КТ е наложил на въззивника Т. Н. Т., в качеството му на работодател и представляващ „ВИКИНГ-Н.“ ЕООД административно наказание, „имуществена санкция“ в размер на 1 500 лв. / хиляда и петстотин лева/.

           Горните обстоятелства съдът приема за установени въз основа на показанията на разпиТ.я в съдебно заседание свидетел Р.Н.П., материалите съдържащите се в административно-наказателната преписка, която е била изискана от съда и приложена по настоящото административно наказателно производство.

          Съдът след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност прецени, че е извършено посоченото в АУАН и НП нарушение по следните съображения:

          Нарушителя Т. Н. Т.- представляващ „ВИКИНГ-Н.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Н. Хайтов“ № 12, ет.5, оф.18 и в качеството си на работодател не е изпълнил  задължително предписание под №10 дадено с протокол № ПР039616/27.10.2015 год. на Дирекция “Инспекция по труда“ Варна, което гласи „По разчетно-платежната ведомост на „Викинг Н.“ ЕООД София за месец май 2015 год. на лицето Г. П. П. ЕГН **********, назначен на длъжност „охранител“ охраняващ обект: войскови район 1709, намиращ се в с.К., общ.Дългопол, обл.Варна да се изплати дължимо трудово възнаграждение срещу подпис във ведомостта за заплати или с друг разплащателен документ съгласно чл.128, т.2 КТ във връзка с чл.270, ал.3 КТ със срок на изпълнение 18.11.2015 год., тъй като не са били представени подписани ведомости за заплати /фишове/ или други платежни документи, доказващи изпълнението на предписанието.Нарушението е извършено на 19.11.2015 год. към който момент е следвало да бъде изплатено дължимото трудово възнаграждение на посоченото лице в обект: войскови район 1709, намиращ се в с.К., общ.Дългопол, обл.Варна, охраняван от „Викинг Н.“ ЕООД.

          Като съобрази горните обстоятелства съдът прецени, че въззвника е осъществил състава на нарушение по чл.415, ал.1 от КТ.

           Възраженията на въззивника, че са били допуснати процесуални нарушения, относно процедурата по съставяне и връчване на АУАН и НП, съдът намира за неоснователни.Представени са били писмени доказателства от страна на административно наказващият орган, за това, че е била спазена процедурата по връчване на АУАН и НП по чл.45, ал.1 от АПК. Възраженията на въззивника  не омаловажават извършеното нарушение и не се подкрепят от събраните по делото доказателства за констатирано нарушение от работодателя.

          Административно наказващия орган е обсъдил всички представени по делото доказателства, отчел е степента на обществена опасност на извършеното нарушение, мотивите, отегчаващите и смекчаващите отговорността обстоятелства и е определил размера на наказанието, което следва да бъде наложено.

          С оглед целите на административните наказания предвидени в разпоредбата на чл.12 ЗАНН, а именно да се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правов ред, както и да се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите лица, съдът намира, че наложеното наказание е справедливо определено. Прецени, че така определения от административнонаказващия орган  размер на наложеното наказание би изпълнило своята превантивна функция, поради което намира, че следва да потвърди размерът му така, както е определен- имуществена санкция в размер на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/.

           Предвид изложеното съдът прави извода, че атакуваното наказателно постановление е постановено в съответствие с разпоредбите на закона, не страда от пороци, които да налагат отмяната му и следва да го потвърди.

           Водим от горното Провадийският районен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

           ПОТВЪРЖДАВА НП № 03-005723 от 03.02.2016 год. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр.Варна, с което на "ВИКИНГ-Н." ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Н. Хайтов“ № 12, ет.5, оф.18 представлявано от управителя Т. Н. Т.  е наложено административно наказание „имуществена санкция“  в размер на 1 500 лв./хиляда и петстотин лева/ за административно нарушение по чл.415, ал.1 от КТ наказуемо по чл.416, ал.5 от КТ.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд-Варна.

 

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: