Р Е Ш Е Н И Е

гр. ***, 16.01.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПРОВАДИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното съдебно заседание на тринадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ

 

         при секретаря Т.Т., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 469 по описа на ПРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

        

         Производството е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба на Р.С.Г., ЕГН ********** с адрес ***, против НП № 23-0001150/04.11.2016г. на Началника на ОО“АА“-***, с което му е наложено следното наказание: на осн. чл. 177 ал.3, пр.2 от Закона за движене по пътищата - глоба в размер на 1500,00 лева за извършено нарушение по смисъла на чл.139 ал.1 т.2, пр.2 от ЗДвП във вр. с чл.6, ал.1, т.3, б.“А“ от Наредба №11/03.07.2001 на МРРБ.

В жалбата въззивникът моли съда да отмени НП като незаконосъобразно, като счита същото за незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон, при непълнота на доказателствата, неизяснена фактическа обстановка и нарушение на процедурата по издаване на наказателни постановления, като изтъква обширни доводи в тази насока.

Въззивника нередовно призован, се явява и се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител, който поддържа жалбата и по същество пледира за отмяна на обжалваното наказателно постановление.

Въззиваемата страна-ОО“АА“-***, редовно призована, не се явява и се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител, който оспорва жалбата и пледира за потвърждаване на обжалваното наказателно постановление.

След като прецени обжалваното постановление, с оглед основанията посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

         Жалбата е подадена в срока за обжалване от надлежна страна, поради което същата е процесуално допустима.

На 30.08.2016г. свидетелят К.Н.К.-*** на автомагистрала „Хемус“, на около километър след разклона за гр.***, в посока гр.***, в 09, 25 часа с колегата си Д.Р.Б., спрели за проверка товарен автомобил от категория N3 с прикачено полуремарке, който извършвал обществен превоз на товари видно от представения пътен лист и експедиционна бележка. При самата проверка решили да направят контролно измерване с електронна везна и при него се констатирало, че управлявания състав от превозни средства е с претоварване като общата маса на състава била от 42 285 кг. като съответно надвишаването на нормите установени от министъра на регионалното развитие и благоустройството е било от 2285 кг. Водачът не представил квитанция от АПИ за претоварване, която да му разреши претоварване до 5 тона.

Гореописаното нарушение било квалифицирано от актосъставителя като нарушение на чл. 139 ал.1 т.2, пр.2 от ЗДвП във вр. с чл.6, ал.1, т.3, б.“А“ от Наредба №11/03.07.2001 на МРРБ., за което бил съставен АУАН №228058/30.08.2016г.

         Въз основа на съставения акт, административно наказващия орган е издал НП №23-0001150/04.11.2016г. на Началника на ОО“АА“-***, с което му е наложено следното наказание: на осн. чл. 177 ал.3, пр.2 от Закона за движене по пътищата - глоба в размер на 1500,00 лева за извършено нарушение по смисъла на чл.139 ал.1 т.2, пр.2 от ЗДвП във вр. с чл.6, ал.1, т.3, б.“А“ от Наредба №11/03.07.2001 на МРРБ.

В съдебно заседание е депозирал показания св. К.Н.К., които съдът изцяло кредитира.

Въззивника е направил възражения по АУАН, като е заявил, че има възражения относно претеглянето на моторното превозно средство. Възражения в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не са постъпили.

         При извършената служебна проверка на представените по делото акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление, съставен въз основа на него, съдът установи че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Наложеното на водача наказание е за това, че при извършване на обществен превоз на товари е управлявал състав от превозни средства от категории N3 и 04, чиято максимално допустима маса превишава нормите установени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с което е нарушил разпоредбата на чл. 139, ал. 1, т. 2, предл. 2 от Закона за движение по пътищата във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3, б. „а” от Наредба № 11/03.07.2001г. на МРРБ. Нарушението е било установено по несъмнен начин, видно от представените товарителница №0021947/29.08.2016г. и пътен лист №0080377 от 29.08.2016г. Масата на състава възлизала на 42 285кг., при нормативно установени граници от 40 000 кг. с което е налице претоварване от 2 285кг.

Съдът счита за неоснователно възражението за липса на нарушение и доказателства, които го потвърждават.

Проверката на въпросното МПС е била извършена на 30.08.2016г. в 09, 25 часа с което се опровергава тезата на процесуалния представител на въззивника, който сочи часове на товарене и разтоварване много след самата проверка, а именно на същата дата, едва в периода от 14,15 часа до 15, 18 часа.

Водачът на превозното средство се е подписал за това, че отразените в документите количества и стойности отговарят на действителните, с което се е съгласил да извърши превоза с претоварена маса. Нещо повече, товарителницата и пътния лист са частни удостоверителни документи, които са подписани от страна на водача и след като не е представил доказателства оборващи констатациите на контролния орган, всички възражения в тази насока съдът намира за неоснователни.

Отговорността на водача е на основание чл. 58 от Закона за автомобилните превози, доколкото не е следвало изобщо да привежда автомобила в движение и да започва превоз, след като е бил с ясното съзнание, че масата му е претоварена.

Отделно от това съдът не счита, че възраженията относно начина на изтегляне на теглото на МПС са неправилни. Теглото е измерено с електронна везна, преминала съответния метрологичен контрол, която е била годно техническо средство за измерване, поради което съдът не ги приема.

При определяне на размера на санкцията е бил взет предвид, както размера на претоварването, така и високата обществена опасност, която представлява над 40т. композиция.

Съгласно разпоредбата на чл.177, ал.3, пр.2 от ЗДвП- Който управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос, които надвишават нормите, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, без да спазва установения за това ред, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв.

В конкретния случай, санкцията, която е определена на водача е в размер на 1500,00 лева, което представлява към средния размер.

Нарушението, което е било извършено от въззивника се явява първо и единствено размера на претоварването не дава основание на съда да счита, че наказание към средния размер е справедливо, поради което счита, че размера на санкцията следва да бъде намален. Съдът отчита и факта, че въззивника работи, като възнаграждението му, много под размера на санкцията.

         Водим от горното, Провадийският районен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

         ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №23-0001150/04.11.2016г. на Началника на ОО“АА“-***, с което на Р.С.Г., ЕГН ********** с адрес *** е наложено наказание: на осн. чл. 177 ал.3, пр.2 от Закона за движене по пътищата - глоба в размер на 1500,00 лева за извършено нарушение по смисъла на чл.139 ал.1 т.2, пр.2 от ЗДвП във вр. с чл.6, ал.1, т.3, б.“А“ от Наредба №11/03.07.2001 на МРРБ, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 500,00/хиляда/ лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд-гр.*** в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните, че решението и мотивите са изготвени.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: