ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                       /14.06.2017 год., гр.  Провадия

 

Районен съд гр.Провадия, V състав, в закрито заседание, проведено на четиринадесети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:  

 

                                                               Районен съдия: Катя Савова

 

като разгледа докладваното от съдия Савова гражданско дело № 574/2017 год. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба от Д.И.П. ***.

С Разпореждане № 1908/22.05.2017 г., производството по делото е оставено без движение като на ищеца са дадени конкретни указания, които е следвало да изпълни в едноседмичен срок.

Съобщението с разпореждането е получено лично от ищеца на 26.05.2017 г., като до настоящ момент той не е изпълнил указанията дадени в горепосоченото разпореждане.

На ищецът е указано, че при неизпълнение на указанията в срок делото ще бъде прекратено, като срокът за изпълнението им е изтекъл на 03.06.2017г., като до настоящ момент указанията на съда не са изпълнени.

Съдът намира, че с неизпълнението на указанията на съда ищеца препятства възможността за развитието на процеса. На основание чл. 129, ал. 3 от ГПК неотстраняване на посочените от съда нередовности в исковата молба в даденият срок е основание за прекратяване на делото и за връщане на исковата молба.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното, Провадийски районен съд

                            

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело 574/2017г. по описа на Районен съд Провадия на основание чл.129, ал.3 от ГПК.

ВРЪЩА исковата молба ведно с приложенията на ищеца.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването пред ВОС.

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ         :