О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ……..

 

гр. Провадия, 07.02.2017г.

 

ПРОВАДИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 1-ви състав, в закрито заседание, проведено на седми февруари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 815 по описа на Провадийския районен съд за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по молба на Д.И.П. *** на осн. чл. 304, ал.1 от АПК.

С Разпореждане №5031/21.12.2016г. съдът е дал указания на ищеца, които той не е изпълнил в цялост, като П. е заявил, че иска да бъдат прекратени всички граждански дела с ответник Община-Провадия на производство в РС-Провадия с изключение на гр.д. №1019_2016г. по описа на РС-Провадия с ответник Евдокия Крумова Петрова, поради което съдът е дал нови указания, а именно:

-Ищеца да уточни в седмодневен срок, поддържа ли жалбата си по гр.дело №815/2016г. по описа на РС-Провадия срещу Община-Провадия или я оттегля.

Д.И.П. е бил увеидомен със съобщение, получено лично на 24.01.2017г.

До настоящия момент ищецът не е изпълнил указанията, като срокът за това е изтекъл на 01.02.2017 г. и поради тази причина и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК съдът следва да се десезира от разглеждането на молбата.

 

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА молбата от 02.09.2016 г., по която е образувано гр. дело № 815 по описа на ПРС за 2016 г. на ищеца Д.И.П., ЕГН: **********, с адрес ***, на основание чл. 304, ал.1 от ГПК.

 ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 815 по описа на ПРС за 2016 г., образувано по молба на ищеца Д.И.П., ЕГН: **********, с адрес ***, обл.Варна, ул.“Дунав“, №39 с правно основание чл.304, ал.1 от ГПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Варненски окръжен съд в седемдневен срок от уведомяването относно изготвянето му.

 

      

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: