О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                  /17.01.2017 г. , гр.Провадия

 

         Провадийски районен съд, II състав, на седемнадесети януари две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                   Районен съдия: Елена Стоилова  

 

докладва гражданско дело 756 по описа на съда за 2016 година:

 

като разгледа докладваното от съдия Стоилова гражданско дело № 756/2016  по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано въз основа на искова молба подадена от Р.В.М. с ЕГН ********** ***.

С Разпореждане № 4470/25.11.2016 г., производството по делото е оставено без движение като на ищеца са дадени конкретни указания, които е следвало да изпълни в двуседмичен срок.

Съобщението с разпореждането е получено от процесуланият представител на ищеца на 29.11.2016 г.. С молба от 13.12.2016г. ищецът отстранява част от нередовностите в исковата молба и моли за продължаване на срока за изпълнение на останалите указания. Съдът с Разпореждане № 4899/14.12.2016г. е продължил срока с 3 седмици от 14.12.2016г. Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 04.01.2017г., като до настоящ момент те не са изпълнение в цялост.

На ищецът е указано, че при неизпълнение на указанията в срок делото ще бъде прекратено.

Съдът намира, че с неизпълнението на указанията на съда ищеца препятства възможността за развитието на процеса. На основание чл. 129, ал. 3 от ГПК неотстраняване на посочените от съда нередовности в исковата молба в даденият срок е основание за прекратяване на делото и за връщане на исковата молба.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното, Провадийски районен съд

                                   

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело 756/2016 по описа на Районен съд Провадия на основание чл.129, ал.3 от ГПК.

ВРЪЩА исковата молба ведно с приложенията на ищеца.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването пред ВОС.

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………….                                                                               (Елена Стоилова)