Р Е Ш Е Н И Е

 

……../……..2017 г.

гр. Провадия

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПРОВАДИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, трети състав, в открито съдебно заседание, проведено на осми август две хиляди и седемнадесета година, в състав: 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: АНДОН ВЪЛКОВ

 

при участието на секретаря И. В., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 829 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искане на дирекция „Социално подпомагане” - гр. Провадия, с правно основание чл. 28 във вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗДет, да бъде настанено детето Ю.А.К., с ЕГН: **********, в семейството на неговата баба и дядо Н.В.Й., ЕГН **********, и Ю.Т.Й., ЕГН: **********,***, за срок от три години, считано от влизане в сила на решението.

В молбата се излага, че със Заповед N ЗД/Д-В-П-008/16.12.2016 г. детето Ю.А.К. е настанено временно в семейството на Н.В.Й. и Ю.Т.Й.. Със Заповед  N ЗД-Д-Пр-01-62/18.07.2013 г. спрямо детето Ю.А.К. е предприета мярка за закрила – настаняване в семейството на Н.В.Й. и Ю.Т.Й. до произнасяне на съда с решение, като мярката за закрила била потвърдена с решение на РС – Провадия за срок от три години, считано от 17.12.2013 г. Детето било с двама родители майка Р. Ю. Т. и баща А.К.К., но видно от препис – извлечение от Акта за смърт N 0012/03.01.2013 г. майката е починала на 02.01.2013 г. След смъртта на майката грижите за детето били поети от Н.В.Й. и Ю.Т.Й.. Към настоящия момент бащата на детето се намирал в Германия, като само веднъж се е обаждал по телефона. Н.В.Й. и Ю.Т.Й. заявили желание да се грижат и отглеждат Ю.А.К.. Същите в декларации по чл. 24, ал. 3 от ППЗЗД изразили своето желание да поемат грижите по отглеждането и възпитанието на детето. Жилището, в което се отглеждало детето представлявало къща с шест стаи, като хигиенно-битовите условия били на много добро ниво. Жилището било обзаведено с всичко необходимо за едно нормално и съвременно домакинство, електрифицирано и водоснабдено.

В открито съдебно заседание процесуалния представил на дирекция „Социално  подпомагане” гр. Провадия поддържа подадената молба, като посочва, че в интерес на детето е да продължи да се отглежда от своята баба и дядо по майчина линия, които след смъртта на майката са поели грижите за детето.

Назначеният особен представител на детето – адв. Н., изразява становище за допустимост и основателност на молбата.

Н.В.Й. и Ю.Т.Й. поддържат своето желание детето да бъде настанено в тяхното домакинство и да се грижат за него.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, и по вътрешно убеждение, прие за установено следното от фактическа и правна страна страна:

Видно от представеното удостоверение за раждане на детето негова майка е Р. Ю. Т., а баща А.К.К..

Със Заповед № ЗД-Д-В-П-008/16.12.2016 г. на директора на дирекция „Социално подпомагане” - гр. Провадия детето Ю.А.К. е настанено временно в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия - Н.В.Й. и Ю.Т.Й., с адрес: ***, до произнасяне на съда с решение по чл. 28 от ЗЗДет.  

Приложени са два социални доклади, изготвени от ДСП – Провадия от 16.12.2016 г., съгласно които е установено, че: детето живее заедно със своите баба и дядо по майчина линия в жилище, което е тяхна собственост. На детето е осигурено всичко необходимо за неговото правилно израстване и развитие. Детето е в добро общо здравословно състояние, не е освидетелстван с ЕР на ТЕЛК, като няма данни детето да страда от минали, настоящи или хронични заболявания. Ю. е записан в III група в ДГ "Снежанка" - гр. Провадия. Майката на детето е починала, а бащата живее извън пределите на Република България, като не е контактувал с детето и не се е интересувал от отглеждането, израстването и възпитанието му. Основните жизнени потребности на детето от храна, облекло, подслон и други са задоволени. Режимът на отглеждане на детето е съобразен с неговата възраст и индивидуални потребности Помещенията, в които се отглежда детето са обезопасени, като е осигурена защита от опасности - електричество, газ, остри предмети, домакински химикали и други. Семейството обитава собствено жилище, което се състои от шест стаи. Къщата е електрифицирана и водоснабдена в много добри хигиенно - битови условия. Стаите са обзаведени с вещи и предмети според нуждите и потребностите на семейството. Г-жа Й. получавала пенсия в размер на 251.36 лв., интеграционни добавки в размер на 19.50 лв. и месечно трудово възнаграждение в размер на 500 лв. Г-н Й. получавал пенсия в размер на 586.64 лв. и месечно трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната. Г-жа Й. била преосвидетелствана с ЕР на ТЕЛК № 01022 от 035/06.03.2014 г. с водеща диагноза: "Множествена склероза" с 94 % трайно намалена работоспособност без чужда помощ.

Съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и 2 ЗЗДет, дете може да  бъде настанено извън семейството в случаите, когато родителите са починали, неизвестни са, лишени са от родителски права или чиито родителски права са ограничени, както и когато родителите без основателна причина трайно не полагат грижи за детето. За да бъде настанено детето извън семейството, то е необходимо съдът да се увери, че е невъзможно и/или неподходящо да се предприемат мерките за закрила в семейна среда, съобразно чл. 23 и ал. 24 от ЗЗДет.

При определяне на мерките за закрила на детето, съдът се ръководи преди всичко от интереса на детето, като следва да съобрази установената в чл. 26, ал. 1 от ЗЗДет поредност на лицата, респ. институциите, при които може да бъде настанено детето, а именно: семейство на роднини или близки, в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или специализирана институция.

С оглед изброената поредност в чл. 26, ал. 1 от ЗЗДет,  следва изводът, че приоритет при настаняването на дете имат лицата, които са негови роднини или близки. В случая видно от данните по делото, се установява, че са установени роднини – бабата и дядото на детето по майчина линия, които да поемат грижите и отговорността за неговото физическо и психическо развитие.

От съвкупния анализ на събраните и описани по-горе по делото доказателства се налага изводът, че майката е починала, а бащата е в чужбина и трайно не полага грижи за детето. От 2013 г. насам детето се отглежда от неговите баба и дядо, поради което и са налице предпоставките по чл. 25 ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗДет. По делото безспорно се установи, от друга страна, че нуждата на детето от непрекъсната грижа, възпитание, емоционални и битови потребности може да бъде задоволявана от семейството на Н.В.Й. и Ю.Т.Й., които изразяват своето желание и готовност да поемат грижите за своя внук.

По изложените съображения, съдът намира, че молбата е основателна и следва да бъде уважена, доколкото това е мярката за защита, която е в най-добър интерес на детето.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА детето Ю.А.К., с ЕГН: **********, в семейството на Н.В.Й., ЕГН **********, и Ю.Т.Й., ЕГН: **********,***, за срок от три години, считано от датата на влизане в сила на решението, на основание чл. 28, вр. с чл. 26, ал. 1 вр. 25, ал.1, т. 1 и 2 от Закона за закрила на детето.

Решението подлежи на незабавно изпълнение на основание, чл. 28 ал. 4 Закона за закрила на детето.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Варна в седемдневен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: