Р Е Ш Е Н И Е

 

№              /16.10.2017 г., гр. Провадия

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Провадийският районен съд                   II състав

На двадесет и седми септември             две хиляди и седемнадесета година

В открито съдебно заседание в състав:

                                             

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ЕЛЕНА СТОИЛОВА

 

при секретар Н. С.

Като разгледа докладваното от съдията Стоилова

гражданско дело № 685 по описа за 2017г. на ПРС,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 330 от ГПК.

Делото е образувано въз основа на искова молба от Р.М.С., с ЕГН: ********** с адрес *** срещу Т.Х. С., с ЕГН: **********, с адрес *** за прекратяване на брака им поради дълбоко и непоправимо разстройство в браните отношения без съда да се произнася по въпроса за вината, предявени са искове за упражняване на родителските права спрямо роденото от брака дете С. Р. М., за осъждане на ответницата да заплаща издръжка на роденото от брака дете.

По делото е предявен насрещен иск от С. за прекратяване на брака им поради дълбоко и непоправимо разстройство в браните по вината на С., предявени са искове за упражняване на родителските права спрямо роденото от брака дете С. Р. М., за осъждане на ответника да заплаща издръжка на роденото от брака дете.

В хода на производството страните са постигнали  съгласие за допускане на развод помежду им по взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК.

В съдебно заседание страните се явяват лично и изразяват желанието си за прекратяване на брака им по взаимно съгласие.

След съвкупен анализ на събраните по делото доказателства и изявленията на молителите, съдът приема за установено следното: 

Видно от представеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак, изд. въз основа на акт за сключен граждански брак № 0115/04.12.2015 г., изд. от Община Провадия; Заверено за вярност копие на удостоверение за раждане на С. Р. М., изд. въз основа на акт за раждане № 0039/07.03.2011 г., изд. от Община Провадия; Удостоверение с изх. № 110/31.05.2017 г. изд. от Детска градина „Пролет“ се установява, че страните са сключили граждански брак на 04.12.2015г. в гр. Провадия, като от брака между страните е родено непълнолетното дете – С. Р. М., родено на ***г.. С. М. е записан в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка в ДГ “Пролет“, гр.Провадия. Останалите събрани по делото доказателства: Служебна бележка с изх. № 203/02.06.2017 г., изд. от „Електа“ ЕООД Варна; Заверено за вярност копие на трудов договор № 00002818/14.04.2016 г. на Т.Х. С.; Заверено за вярност копие на заповед № 00002962/30.05.2017 г.; Заверено за вярност копие на медицинско удостоверение № 583/2017 г., изд. от МБАЛ“Света Анна – Варна“ АД; Заверено за вярност копие на трудов договор № 1492/27.07.2017 г. на Т.Х. С.; Заверено за вярност копие на трудов договор № 00003198/28.04.2017 г. на Р.М.С.; Заверено за вярност копие на заявление до нотариус Илко Кънев; Заверено за вярност копие на жалба до полицейско управление гр.Провадия съдът няма да коментира поради преминаване на производството от такова по чл.49, ал.1 вр. с чл.3 СК към такова по чл.50 СК.

От изразеното от съпрузите становище в съдебно заседание, че поддържат искането си за развод, съдът намира за установено наличието на предпоставките по чл. 330 ал. 3 ГПК – налице е сериозно и непоколебимо съгласие за развода, постигнато е и споразумение по чл. 51 от СК, което не противоречи на закона и добрите нрави, и същевременно урежда в достатъчна пълнота всички посочени от законодателя последици в личните и имуществени отношения между съпрузите след прекратяване на брака, свързани с определянето на издръжка и фамилното име, с ползването на семейното жилище и защитава интересите на детето. По гореизложените съображения съдът счита, че следва да допусне искания развод и да утвърди споразумението.

Съгласно чл. 6 т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, при развод по взаимно съгласие се дължи държавна такса в размер до 40 лв., съдът определя окончателната държавна такса за настоящото производство в размер на 40 лева. Всяка от страните е внесла по сметка а ПРС по 25 лева, поради което има право да поиска да й бъде възстановена сума в размер на 5 лева. На основание чл. 7 т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, следва да бъде заплатена и държавна такса в размер на 2 на сто върху стойността на тригодишните платежи за определената издръжка на детето С. М. или сумата от 187,2 лв.

Мотивиран от горното и на основание чл. 50 от СК във връзка с чл. 330 ал. 3 от ГПК, Провадийският районен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

 ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, сключения в гр.Провадия на 04.12.2015г. граждански брак между Р.М.С., с ЕГН: ********** с адрес *** и Т.Х. С., с ЕГН: **********, с адрес ***, за който е съставен акт за сключен граждански брак 0115/04.12.2015г. издаден от Община Провадия.    

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което:

Родителските права относно роденото от брака малолетното дете С. Р. М. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на бащата  Р.М.С., с ЕГН: ********** с адрес ***.

Местоживеенето на детето С. Р. М. с ЕГН ********** се определя при бащата Р.М.С., с ЕГН: ********** на адрес ***.

Определя се следният режим на лични отношения на детето С. Р. М. с ЕГН **********  с майката Т.Х. С., с ЕГН: **********, като й се предостави правото да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета седмица от месеца от 18:00 часа в петък с преспиване до 14 ч. в неделя, както и по 5 дни от началото на новогодишните празници на всяка четна година и по 5 дни по време на междусрочната и пролетната ваканции и 30 дни през лятото на годината, когато бащата не е в законоустановен годишен отпуск; по 6 часа на ден, когато детето има лични празници (рожден ден, и други). Майката ще съпровожда детето при вземането и връщането му, обратно в дома на бащата и поема разноските затова.

 Т.Х. С., ЕГН**********, ще заплаща в полза на детето С. Р. М., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител, Р.М.С., ЕГН**********, месечна издръжка от 130лв., считано от 01.05.2017г., с падеж първо число на месеца, за който се дължи, ведно със закон пата лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законовото основание за изменение или прекратяване.

Семейното жилище находящо се в гр.Провадия кв***, лична собственост на Т.Х. С., се предоставя за ползване на Т.Х. С., ЕГН **********.

След прекратяването на брака, Т.Х. С. , ЕГН **********, ще носи предбрачното си фамилно име Р..

Придобитите по време на брака движими вещи на значителна стойност, както и тези за обикновенно ползване ще се поделят между страните до 15.09.2017год..

Страните не притежават общи парични влогове, за които да спорят.

Поетите задължения към кредитни институции от Т.Х. С., ЕГН **********, ще се изпълняват еднолично от нея, до окончателното погасяване на задълженията.

Страните не притежават общи недвижими имоти и МПС, за които да спорят. Страните нямат претенции за издръжка един към друг.

ОСЪЖДА на основание чл. 7 т. 2 от ТДССГПК Т.Х. С., с ЕГН: **********, с адрес *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр. Провадия държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 187,20 лева.

 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….