Р Е Ш Е Н И Е

 

                 /06.11.2017 г., гр. Провадия

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Провадийският районен съд                                 I състав

На десети октомври                              две хиляди и седемнадесета година

В открито съдебно заседание в състав:

 

Районен съдия:  Димитър Михайлов

при секретар Т. .Т

 

Като разгледа докладваното от съдията Д.Михайлов

гражданско дело № 598 по описа за 2017г.

И за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 330 от ГПК.

Делото е образувано въз основа на молба подадена от С. Ш.Ж., ЕГН ********** с адрес *** и С.Ж.Ж., ЕГН **********, с адрес ***.

 Молителите сочат, че са постигнали сериозно и непоколебимо съгласие за развод, излагат в писмена форма постигнатото от тях споразумение по смисъла на чл. 51 от СК и молят същото да бъде одобрено. Представят писмени доказателства. 

В съдебно заседание двамата съпрузи се явяват лично и изразяват волята си за прекратяване на брака им и одобряване на постигнатото по между им споразумение.

  След съвкупен анализ на събраните по делото доказателства и изявленията на молителите, съдът приема за установено следното:

Видно от представеното по делото Удостоверение за сключен граждански брак, изд. въз основа на акт за сключен граждански брак № 0040/19.08.2012 г., изд. от Община Провадия, страните са съпрузи, предвид сключения помежду им на 19.08.2012г. в гр.Провадия граждански брак, за който е съставен акт за граждански брак.

От представеното по делото удостоверение за раждане, се установява, че детето М. С. Ж. с ЕГН ********** е с родители С. Ш.Ж. и С.Ж.Ж..

От изразеното от съпрузите становище в съдебно заседание, че поддържат искането си за развод, съдът намира за установено наличието на предпоставките по чл. 330 ал. 3 ГПК – налице е сериозно и непоколебимо съгласие за развода, постигнато е и споразумение по чл. 51 от СК, което не противоречи на закона и добрите нрави, и същевременно урежда в достатъчна пълнота всички посочени от законодателя последици в личните и имуществени отношения между съпрузите след прекратяване на брака, свързани с определянето на издръжка и фамилното име, с ползването на семейното жилище, защитени са напълно и интересите на непълнолетно дете на съпрузите. По гореизложените съображения съдът счита, че следва да допусне искания развод и да утвърди споразумението.

Съгласно чл. 6 т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, при развод по взаимно съгласие се дължи държавна такса в размер до 40 лв., в какъвто размер съдът определя окончателната държавна такса за настоящото производство. Видно от приложената към молбата вносна бележка по сметката на съда е преведената сума в размер на 25 лв., която съдът намира за достатъчна.

Мотивиран от горното и на основание чл. 50 от СК във връзка с чл. 330 ал. 3 от ГПК, Провадийският районен съд

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, сключения в гр.Провадия на 19.08.2012г. граждански брак между С. Ш.Ж., ЕГН ********** с адрес *** и С.Ж.Ж., ЕГН **********, с адрес ***, за който е съставен акт за граждански брак  № 0040/19.08.2012 г., изд. от Община Провадия.     

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, съгласно което:

Родителските права по отношение на непълнолетното дете М. С. Ж. с ЕГН ********** ще се упражняват от С. Ш.Ж., ЕГН **********.

Местоживеенето на детето М. С. Ж. с ЕГН ********** ще бъде при майката С. Ш.Ж., ЕГН ********** на адрес ***.

Определя се следният режим на лични контакти на детето М. С. Ж. с ЕГН ********** с бащата С.Ж.Ж., ЕГН **********, всяка четна събота и неделя от месеца от 10:00 часа в събота до 18:00 часа в неделя, на рождения ден на бащата, ако се пада почивен или неучебен ден, от 10,00 часа в деня на рождения му ден до 10,00 часа сутринта на следващия ден; всяка четна годна първата половина от дните на всяка междусрочна ваканция, а всяка нечетна година втората половина от дните на всяка междусрочна ваканция, както и един месец през лятната ваканция, когато майката не ползва годишен отпуск.

Бащата С.Ж.Ж., ЕГН **********, с адрес ***, ще заплаща на непълнолетното си дете М. С. Ж. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С. Ш.Ж., ЕГН **********   месечна издръжка в размер на 150 (сто и петдесет) лева, считано от влизане в сила на съдебното решение до настъпване на законни основания за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва при забавено плащане на издръжката.

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

Съпрузите не притежават семейно жилище.

След прекратяването на брака съпругата С. Ш.Ж., ЕГН **********  ще  носи  предбрачното си фамилно име З.  

ОСЪЖДА на основание чл. 7 т. 2 от ТДССГПК С.Ж.Ж., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр. Провадия държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 54,00 лв..

 

  Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………