Р Е Ш Е Н И Е

 

           /25.05.2017г.,гр. Провадия

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Провадийският районен съд                                  II състав

На седемнадесети май                               две хиляди и седемнадесета година

В открито съдебно заседание в състав:

 

                                            

Районен съдия:  Елена Стоилова

при секретар Нели Странджева

като разгледа докладваното от съдията Е.Стоилова

гражданско дело № 149 по описа на съда за 2017 г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава „Четиридесет и девета” ГПК

Делото е образувано въз основа на молба подадена от М.М.П., ЕГН ********** от гр. ******, с искане да бъде допусната по отношение на Община  гр. Варна промяна на фамилното й име му като вместо: „П.“ същото занапред бъде: „Б.”. Твърди, че след сключване на брака си с Я. П. е взела неговото фамилно име и затова носи фамилията П., но в гр.******, и в обществото съпругът й бил познат с фамилията Б., която била фамилията на дядо му известен културен деятел в града и прадядо му един от основателите на читалището в него.  Всичко това обуславяло наличието на важно обстоятелство по смисъла на чл.19 от ЗГР. Моли да бъде допусната промяна на фамилното й име като от П. занапред то да бъде Б..

От заинтересованата страна Община Варна и от контролиращата страна ПРП, редовно уведомени не са постъпили становища.

  В хода на проведеното по делото открито съдебно заседание, молителката лично и с чрез процесуалния си представител поддържа предявената молба и моли същата да бъде уважена. Община Варна не изпращат представител и не изразява становище, РП Провадия не изпращат представител и не изразяват становище.

СЪДЪТ, след като взе предвид представените по делото доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа страна:

От приетите по делото доказателства: Заверено копие на удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № I-2367/28.09.1979г. изд. от Приморски районен народен съвет, гр. Варна; Заверено копие на удостоверение за сключен граждански брак № 134/ 23.02.2007г., изд. От Община Варна; заверено копие на лична карта на М.М.П. се установява, че молителката П. е родена на ***г. във гр. Варна с имената М.М. Танева от майка Радка Желева Танева и баща М. Д. Т.. Сключила е граждански брак с Я. П. П. на 23.02.2007г. Имената на молителката по лична карта са М.М.П..

От събраните по делото гласни доказателствени средства чрез разпит на св.П. Б. и св.П. П., които съдът кредитира се установява, че молителката е снаха на П. Б.. Родът на съпруга й бил известен с тази фамилия в гр.****** и всички ги наричали така, родът държал на фамилията Б.и и молителката като част от тях следвало да носи тази фамилия.

При така установената фактическа обстановка и като съобрази приложимото законодателство, съдът направи следните правни изводи:

Молбата е с правно основание чл. 19 ЗГР – относно искането за промяна на фамилното име на молителката от „П.“ на „Б.“.

Основателността на поисканата промяна по чл.19, ал.1 от ЗГР е обусловена от алтернативно наличие на поне един от фактическите състави на този текст - името да е осмиващо, опозоряващо, обществено неудобно или важни обстоятелства да налагат това.

От друга страна, следва да се съобрази и функцията на имената, дадена им от закона в чл. 12-14 от ЗГР, а именно: да удостоверят произхода на лицето, като могат да се образуват само по посочените в тези текстове начини с изключенията предвидени в тях - когато етническите и семейни традиции на родителите не налагат друго. Тези разпоредби са императивни и не могат да бъдат заобиколени по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗГР. По този ред имената не могат да бъдат променяни извън рамките на посочените от закона начини за образуване на същите.

С оглед на гореизложеното и събраните по делото доказателства, съда намира, че са налице важни обстоятелства за промяна на фамилното име на молителката с това, с което се идентифицира. От събраните гласни доказателства се установи, че молителката е част от рода на Б.и, известни в гр.****** с тази фамилия и като част от тях следа да носи тази фамилия. На съдът е служебно известно, че съпругът на молителката Я. П. също е подал молба с правно основание чл.19 ЗГР, по която е образувано гр.д.150/2017г., решението, по което допуска промяна на фамилното му име. След като молителката при сключването на брака си с П. е приела фамилното му име следва след промяната на същото да бъде променено и нейното с цел показване принадлежността към семейството и рода. Съществуващото различие между фактически използваното име и правно възприетото в държавата, неминуемо създава предпоставки за затруднения при общуването, идентификацията и отличаването на молителката от останалите физически лица, чрез името като нейно словесно обозначение.  Поради това предявеният иск с правно основание чл.19 ЗГР се явява основателен и следва да бъде допусната исканата поправка.

Мотивиран от така изложените съображения, Провадийският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПРОМЯНА ВЪВ  ФАМИЛНОТО ИМЕ на молителката М.М.П., ЕГН ********** с адрес: *** 8 като фамилното й име от „П.“ занапред следва да бъде: „Б.“, пълното име на молителката занапред следва да бъде М.М. Б., на основание чл. 19 ал. 1 от ЗГР.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 537, ал.1 от ГПК.

Копие от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Варна за отбелязване на промяната в акта за раждане и регистъра на населението.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………