Обяви за свободни работни места:

17.03.2017г. - Протокол с крайно класиране на кандидатите за участие в конкурса за „Призовкар“.

02.03.2017г. - Протокол на комисията за допуснатите и недопуснати кандидати, за участие в конкурса за длъжността „Призовкар“.

30.01.2017г. Районен съд – Провадия обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка за длъжността „Призовкар“.Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса (изтегли в: pdf, doc формат).

2. Примерна автобиография (изтегли в: pdf, doc формат).

3. Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС (изтегли в: pdf, doc формат).

4. Декларация по чл.136, ал.2, т.2 от ПАС (изтегли в: pdf, doc формат).

5. Медицинско свидетелство.

6. Свидетелство за съдимост.

7. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност. Всички копия да са заверени вярно с оригинала, дата и подпис на кандидата.

8. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж. Всички копия да са заверени вярно с оригинала, дата и подпис на кандидата.


Схема за провеждане на конкурса

Методика за оценка на кандидатите

Длъжностна характеристика на „призовкар“Нормативни документи:

- Закон за съдебната власт ;

- Правилник за администрацията в съдилищата ;

- Кодекс на труда .

 

Начало ] [ Нагоре ]

Изпрати e-mail на  rsprov@court-provadia.com с въпроси и коментари за сайта.
Copyright © 2007 Районен съд - Провадия
Последно обновен: 17.03.2017 г.