Обяви за свободни работни места:

20.07.2015г. Крайно класиране на участниците в конкурса за „съдебен секретар“.

13.07.2015г. Крайно класиране на участниците в конкурса за „съдебен деловодител“.

26.06.2015г. Протокол с допуснатите и недопуснати кандидати за участие във втория етап на конкурса за длъжностите „съдебен секретар“ и „съдебен деловодител“.

Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса (изтегли в: pdf, doc формат).

2. Примерна автобиография (изтегли в: pdf, doc формат).

3. Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС (изтегли в: pdf, doc формат).

4. Декларация по чл.136, ал.2, т.2 от ПАС (изтегли в: pdf, doc формат).

5. Медицинско свидетелство.

6. Свидетелство за съдимост.

7. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност. Всички копия да са заверени вярно с оригинала, дата и подпис на кандидата.

8. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж. Всички копия да са заверени вярно с оригинала, дата и подпис на кандидата.


Схема за провеждане на конкурса за „съдебен секретар“

Схема за провеждане на конкурса за „съдебен деловодител“

Методика за оценка на кандидатите за „съдебен секретар“

Методика за оценка на кандидатите за „съдебен деловодител“


Длъжностна характеристика на „съдебен секретар


Длъжностна характеристика на „съдебен деловодител“.


Нормативни документи:

- Закон за съдебната власт /ЗСВ/;

- Правилник за администрацията в съдилищата /ПАС/;

- Кодекс на труда /KT/.

 

Начало ] [ Нагоре ]

Изпрати e-mail на  rsprov@court-provadia.com с въпроси и коментари за сайта.
Copyright © 2007 Районен съд - Провадия
Последно обновен: 20.07.2015 г.