Обяви за свободни работни места:

-05.09.2014г. Крайно класиране на кандидатите в конкурса за „съдебен секретар“

- 06.08.2014г. Протокол за определяне на допуснатите кандидати до втори етап в конкурса за „съдебен секретар“.

- 04.07.2014г. Конкурс за 1 щатна бройка "съдебен секретар" - срок за подаване на документи 04.08.2014г.

Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса (изтегли в: pdf, doc формат).

2. Примерна автобиография (изтегли в: pdf, doc формат).

3. Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС (изтегли в: pdf, doc формат).

4. Декларация по чл.136, ал.2, т.2 от ПАС (изтегли в: pdf, doc формат).

5. Медицинско свидетелство.

6. Свидетелство за съдимост.

7. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност. Всички копия да са заверени вярно с оригинала, дата и подпис на кандидата.

8. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж. Всички копия да са заверени вярно с оригинала, дата и подпис на кандидата.


Схема за провеждане на конкурса

Методика за оценка на кандидатите


Длъжностна характеристика на съдебен секретар


Нормативни документи:

- Закон за съдебната власт /ЗСВ/;

- Правилник за администрацията в съдилищата /ПАС/;

- Кодекс на труда /KT/.

 

Начало ] [ Нагоре ]

Изпрати e-mail на  rsprov@court-provadia.com с въпроси и коментари за сайта.
Copyright © 2007 Районен съд - Провадия
Последно обновен: 5.09.2014 г.