Годишен отчет за 2013г.

Държавен съдебен изпълнител в Районен съд - Провадия е Анна Веселинова Новакова.

ВАЖНО!!! Държавните съдии изпълнители не дават консултации!

Адрес за кореспонденция:
гр. Провадия, ПК9200
ул."Ал. Стамболийски" 23, ет. 2
e-mail: sis@court-provadia.com
тел.: +359 518 4 77 28

факс: +359 518 4 77 24

Сметка за такси: BG06 CECB 9790 31E0 2902 00

Сметка за вещи лица, вноски по изпълнителни дела и гаранции: BG13 CECB 9790 33E0 2902 00

Действията на съдебния изпълнител са урегулирани в ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.

Ето и някои части от ГПК, които могат да Ви бъдат полезни:

Съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение издаден от съда.  В молбата си взискателят посочва начина на изпълнението. Той може да посочи едновременно няколко начина. В течение на производството той може да посочва и други начини на изпълнение.   Взискателят може да поиска от съдебния изпълнител да проучи имущественото състояние на длъжника, да прави справки и да изисква преписи от документи.

     Молбата за изпълнение се подава до съдебния изпълнител, в чийто район се намират:
1. движимите или недвижимите вещи, върху които е насочено изпълнението;
2. постоянният адрес или седалището на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;
3. местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се иска изпълнение на такива задължения;
4. постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника - по избор на взискателя по вземане за издръжка.

     Взискателят може да поиска от съдебния изпълнител по своя постоянен адрес налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, независимо че по правилата на ал. 1 изпълнителните действия подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната съдебният изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител, който да извърши опис и продан на вещите.
Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с постоянен адрес или седалище в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.

 

 

Начало ] [ Публична продан ] [ Бланки СИС ]

Изпрати e-mail на  rsprov@court-provadia.com с въпроси и коментари за сайта.
Copyright © 2007 Районен съд - Провадия
Последно обновен: Април 09, 2009